Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

O projektu

Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.     

Koncept je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt Koncept je prvním projektem po r. 1990, který řeší problematiku dalšího vzdělávání komplexně, jeho cílem je navrhnout systémové prostředí pro oblast DV, a to v následujících oblastech:

  • uznávání výsledků dalšího vzdělávání;
  • stimulace poptávky po dalším vzdělávání jednotlivců i podniků;
  • sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce;
  • podpora nabídky dalšího vzdělávání;
  • kvalita dalšího vzdělávání;
  • podpora vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků;
  • monitoring dalšího vzdělávání;
  • informační a poradenská podpora dalšího vzdělávání.

 Projekt Koncept připravuje koncepci dalšího vzdělávání, která nastaví parametry prostředí dalšího vzdělávání,jenž umožní účastníkům dalšího vzdělávání pohybovat se v prostředí kvalitních vzdělávacích kurzů, se systémem ratingu kvality a se zaměřením podle potřeb trhu práce. Koncept je tedy určen především pro všechny potenciální účastníky dalšího vzdělávání, vzdělávací instituce a zaměstnavatele, kteří chtějí podporovat vzdělávání svých zaměstnanců.

Souvislosti

Další vzdělávání, které navazuje na počáteční vzdělávání a které je zaměřeno jak odborně, tak zájmově, je v ČR dosud méně rozvinutou částí vzdělávání a trpí četnými systémovými i finančními bariérami. Zvyšování účasti dospělé populace na dalším vzdělávání je ovšem základním předpokladem zachování konkurenceschopnosti lidských zdrojů v rámci evropského hospodářského prostoru i předpokladem rozvoje občanské společnosti a sociální soudržnosti. Vzhledem k tomu patří míra účasti na dalším vzdělávání k základním ukazatelům, které jsou sledovány na evropské úrovni v rámci Lisabonské strategie. S podílem 5,7 % (LFS, 2007) ČR hluboce zaostává za stanoveným lisabonským cílem dosáhnout do roku 2010 alespoň úrovně 12,5 %. Aby bylo dosaženo lisabonského cíle, musela by se účast dospělé populace na dalším vzdělávání zdvojnásobit.

Vzhledem k této situaci se požadavek na podporu rozvoje systému dalšího vzdělávání objevuje jak v zásadním vládním materiálu "Strategie celoživotního učení" z roku 2007, tak v dalších strategických materiálech MŠMT (Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání). Zejména v analytických studiích realizovaných v projektech byly pak identifikovány rizikové sociální skupiny a bariéry, které jim brání dále se vzdělávat (od nezájmu přes nedostatek financí či času až k nedostatku informací). Dosud byly řešeny pouze dílčí aspekty systému dalšího vzdělávání (DV) zejména s ohledem na Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů). Tento projekt je prvním záměrem směřujícím k vytvoření systémových mechanismů v prostředí DV tak, aby bylo umožněno propojení počátečního a dalšího vzdělávání. Směřuje k tomu, aby se hlavní cílová skupina, tj. účastníci dalšího vzdělávání mohli pohybovat v prostředí, které jim umožní vzdělávat se v kvalitních kurzech podle potřeb trhu práce a využívat dostupné informační a poradenské služby, eventuálně finanční podpory.

 

Cíle projektu

Inovativnost projektu spočívá ve vytvoření systémového prostředí pro oblast dalšího vzdělávání, kde dosud existovaly pouze dílčí nekoordinovaná řešení a izolované aktivity.  

Projekt navrhne a pomůže vytvořit systémové mechanismy a prostředí dalšího vzdělávání, které dosud v ČR neexistuje - půjde tedy o výsledek podstatný pro cílovou skupinu jako celek, tj. všechny účastníky dalšího vzdělávání. Projekt tak přispěje k tomu, že účastníci dalšího vzdělávání si budou moci snadněji rozšiřovat a prohlubovat své kompetence. Také se budou moci lépe orientovat v nabídce kurzů DV tak, aby získali potřebné kompetence na základě kvalitních vzdělávacích programů (viz aktivita 3), které budou vycházet z aktuálních požadavků trhu práce (viz aktivita 2). Informační a poradenský servis (aktivita 6), případně finanční i nefinanční podpora přispěje k tomu, aby účastníci dalšího vzdělávání měli více možností a příležitostí se vzdělávat v průběhu celého života  podle svých potřeb tak, aby byli a zůstali zaměstnatelní.    

Institucím poskytujícím další vzdělávání poskytne projekt podporu zejména v oblasti marketingu a zjišťování vzdělávacích potřeb a v oblasti tvorby vzdělávacích programů (viz aktivita 4) ve vazbě na informace o aktuálních kvalifikačních požadavcích spojených s výkonem jednotlivých povolání. Institucím dalšího vzdělávání, které budou zapojeny do řešení projektu, zajistí plánované aktivity účinnou podporu k vytvoření adekvátní a kvalitní nabídky vzdělávacích programů, včetně metodické podpory a šíření inovací.

 

Přidaná hodnota

Přidaná hodnota projektu vyplývá ze srovnání současného stavu se stavem cílovým.

 

Cílová skupina

Výsledků projektu mohou využít:

-     všichni potenciální účastníci dalšího vzdělávání

-     vzdělávací instituce, které poskytují další vzdělávání

-     zaměstnavatelé, kteří chtějí podporovat vzdělávání svých zaměstnanců a tím zkvalitňovat lidské zdroje pro konkurenceschopnou ekonomiku. Projekt se zaměřuje hlavně na potřeby malých a středních podniků, které mají na další vzdělávání svých zaměstnanců méně zdrojů.

Nahoru

Novinky

Výstupy realizační části

Materiály projektu Koncept k diskusi odborné veřejnosti. Materiál stáhnete kliknutím na konkrétní aktivitu (pokud je k dispozici)  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

 

další novinky