Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Didaktické pomůcky pro školy

Předmětem zakázky je dodávka didaktických pomůcek pro školy zapojené do projektu CPIV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 833 333,- Kč bez DPH, 5 800 000,- Kč včetně DPH  

Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS)[1]

46/11/39

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/4.1.00/06.0020

Název projektu:

„Centra podpory inkluzivního vzdělávání“

Název zakázky:

 Didaktické pomůcky pro školy

Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

 

Dodávka

Datum vyhlášení zakázky:

12.8.2011

Název/ obchodní firma zadavatele:

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Sídlo zadavatele:

Weilova 1271/6, Praha 10 - Hostivař

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ředitel NÚV

tel.: 274 022 111

e-mail: miroslav.prochazka@nuov_cz

IČ zadavatele:

00022179

DIČ zadavatele:

CZ00022179

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Kateřina Ondroušková

tel./fax.: +420 274 022 222 / +420 274 863 380,

e-mail: katerina.ondrouskova@nuov_cz

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi,

vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

JUDr. Zdenek Pokorný, CPS consulting, s.r.o.

Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 - Bubeneč

tel.: +420 233 931 338,

e-mail: cpsconsulting@cpsconsulting_cz

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

Počátek lhůty pro podání nabídek: 12.8.2011

Konec lhůty pro podání nabídek: 19.9.2011 do 10.00 hodin

Otevírání obálek:  20.9.2011 v 10.00 hodin

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka didaktických pomůcek pro školy zapojené do projektu CPIV.

Podrobná specifikace zakázky je součástí zadávací dokumentace – Specifikace zakázky - příloha č. 2.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč[2]:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 833 333,- Kč bez DPH, 5 800 000,- Kč včetně DPH

Typ zakázky[3]

Veřejná zakázka nadlimitní zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky

Dodací lhůtu uvede uchazeč v nabídce.

Maximální doba dodání je do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Místa dodání/převzetí plnění:

CPS consulting, s.r.o., Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 – Bubeneč.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena s DPH.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace[4]:

Zadavatel požaduje prokázání splnění:

·           základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona

·           profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

- Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v kopii (v souladu s § 57 odst. 1 zákona).

- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů (v souladu s § 57 odst. 2 zákona).

Podrobněji v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby uchovával veškeré dokumenty související s realizací veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanoví lhůtu delší.

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

Další informace k veřejné zakázce:

Oznámení o zakázce je uveřejněno na: www.isvzus.cz; pod evidenčním číslem: 60064067

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci, která je zpřístupněna ke stažení na: https://www.softender.cz/detail/CPS/2043842/46/11/39[1] Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.

[2] Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.

[3] Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.

[4] Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky

Nahoru