Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Budoucnost vzdělávání v EU

Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů je neustále v centru pozornosti. Příkladem může být koncepce celoživotní učení, na které bylo v období 2007-2013 vyčleněno 7 mld. eur. EU jednak usiluje o snazší uznávání kvalifikací prostřednictvím dokumentů EUROPASS, ale snaží se i o to, aby byly jednotlivé národní vzdělávací systémy co nejkompatibilnější. Nečiní tak harmonizací vzdělávacích systémů, nýbrž především na základě společného Evropského rámce kvalifikací (EQF). Nejpozději od roku 2012 bude každá nová kvalifikace vydaná v EU odpovídat jedné z osmi referenčních úrovní EQF.

Poslední významným krokem EU v oblasti vzdělávání s ohledem na budoucnost je přijetí Komuniké z Brugg z prosince 2010. Jeho hlavním cílem se na základě zkušeností z evropské spolupráce v oblasti vzdělání z let 2002-2008 a v reakci na současné a budoucí hrozby a výzvy stalo oživení evropské spolupráce v odborném vzdělávání. Tento dokument definuje soubor dlouhodobých priorit i krátkodobých cílů, kterých je třeba dosáhnout, aby se evropská spolupráce v odborném vzdělávání v letech 2011 - 2020 posílila, zkvalitnila a zatraktivnila. Jeho cílem je také znovuoživení již zmíněného kodaňského procesu, podle kterého se tato spolupráce během uplynulých osmi let řídila. Mezi hlavní strategické cíle v oblasti vzdělávání pro období mezi lety 2011 a 2020 definované v Komuniké z Brugg patří:

 • snížení míry předčasně ukončeného studia pod 10% do roku 2020
 • zvýšení podílu úspěšně absolvovaného terciárního anebo ekvivalentního vzdělání u osob ve věku 30-34 let na nejméně 40%
 • vytvoření odborného vzdělávání a přípravy celkově atraktivnější, relevantnější, profesně orientovanější, inovativnější, přístupnější a flexibilnější 
 • vytvoření odborného vzdělávání a přípravy přitažlivou vzdělávací možností
 • zajištění špičkové úrovně, kvality a relevantnosti počátečního i dalšího odborného vzdělávání a přípravy
 • umožnění flexibilního přístupu k odbornému vzdělávání a kvalifikacím
 • vypracování strategického přístupu k internacionalizaci počátečního a dalšího vzdělávání a přípravy a podpora mezinárodní mobility
 • podpora inovací, tvořivosti, podnikatelské iniciativy a využívání ICT
 • počáteční a další odborné vzdělávání a příprava pro všechny
 • větší zapojení subjektů podílejících se na odborném vzdělávání a přípravě a výraznější zviditelnění výsledků evropské spolupráce v této oblasti
 • koordinované řízení evropských a vnitrostátních nástrojů v oblasti transparentnosti, uznávání, zajištění kvality a mobility
 • zintenzivnění spolupráce mezi oblastí odborného vzdělávání a přípravy a dalšími příslušnými oblastmi politiky
 •  zlepšení kvality a srovnatelnosti údajů pro účely tvorby politik na úrovni EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
 •  náležité využívání podpory ze strany EU

Nahoru