Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivita 4

Vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení  

Vzdělávání podporuje zvyšování odborné způsobilosti školních psychologů a školních speciálních pedagogů i poradenských pracovníků ve školských por. zařízeních. Reflektuje jejich potřeby i závěry z poskytované metod. podpory.

Školní psych. a školní spec. pedagogové a poradenští pracovníci ve škol. poradenských zařízeních (PPP a SPC) včetně SVP si ve spolupráci s metodiky budou vytvářet svůj expertní profil.

Na základě prokázaných odborných kompetencí (léta praxe, skladba absolvovaného DVPP) budou zařazeni do inovov. vzdělávání, které bude rozčleněno do 3 stupňů:
1. pro začínající psychology a spec. pedagogy ve školách a školských zařízeních,
2. pro středně pokročilé s orientací na diagnost. práci a intervence ve školách a ŠPZ,
3. pro pokročilé školní psych. a spec. pedagogy a pracovníky školských zařízení s dlouholetou praxí a absolvovanými výcviky.

Z pracovníků zařazených do 3. stupně se mohou rekrutovat metodici pro systém školních a školských poradenských služeb.

Vzdělávací kurzy budou zaměřeny především na psychologii, etopedii, legislativu a soc. práci. Vzdělávání bude dále orientováno na oblasti práce s třídními kolektivy, rozvoje technik poradenského rozhovoru, na oblasti vytváření podkladů pro realizaci vyrovnávacích a podpůrných opatření, pro realizaci úprav školních vzdělávacích programů a na oblasti rozvoje koordinačních, organizačních a řídících dovedností poradenských pracovníků vedoucích k zajištění stabilního školního poradenského pracoviště, které je podporou všem žákům školy včetně rodičů a pedagogů.

V rámci vzdělávání bude také probíhat supervize a možnost supervizích výcviků pro školní psychology a speciální pedagogy Potřebu supervize a jejího obsahu formuluje metodik spolu se školním psychologem a speciálním pedagogem a vedením dané školy.

Některé kurzy vzdělávání budou mít e-learningovou podobu (např. vzdělávání výchovných poradců nebo školních metodiků prevence).

Nahoru