Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivita 3

Metodická a supervizní podpora pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče  

V rámci této aktivity primárně dojde k metodickému vedení školských poradenských zařízení a středisek výchovné péče.

Metodici pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče se rekrutují ze zkušených psychologů a speciálních pedagogů těchto pracovišť v regionech, budou vybíráni ve spolupráci s MŠMT, se zřizovateli a případně dalšími zainteresovanými stranami.

V rámci každého kraje vzniknou metodická pracoviště v rámci stávající sítě školských poradenských zařízení a středisek výchovné péče. V rámci kraje bude pracovat 3-6 metodiků podle velikosti kraje. Zřizovatelem bude určeno, ve kterých PPP, SPC či SVP budou metodická centra.

Metodici se budou zabývat diagnostickými a intervenčními postupy, způsoby komunikace s klienty, se školami. Velká pozornost bude věnována psaní zpráv z vyšetření, formulování závěrů a doporučení pro školní práci, pro žáky s potřebou vyrovnávacích i podpůrných opatření. Pozornost bude věnována postupům práce se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, žákům se speciálními poruchami učení, žákům s poruchami chování, s vadami řeči, žákům nadaným i žákům cizincům, žákům se zdravotním postižením.

Hlavní metodik pro SVP, PPP a SPC bude řídit vedoucí metodiky, kterým budou podléhat metodici pro SPC a PPP. Metodici pro SVP budou řízeni přímo hlavním metodikem pro SVP, PPP a SPC.

Nahoru