Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivita 1

Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními  

Poradenská služba ve škole bude zajištěna školními psychology a školními speciálními pedagogy, kteří budou:
- zajišťovat široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům,
- koordinátory služeb poskytovaných ŠPP s definovanými odpovědnostmi,
- průvodci školní docházkou, specialisty na vztahy vývoje a učení,
- klíčovými partnery učitelů v cestě za inkluzivní školou,
- metodology komplexních nástrojů a intervenčních postupů v poznávání dětí a školy, čím budou pomáhat vytvářet a naplňovat vyrovnávací opatření a vytvářet rovné podmínky pro vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření,
- jednotícím prvkem v intervenci (koordinace opatření školy, rodiny a dalších odborníků),
- pomáhat v pochopení pravidel školního života žáky a jejich rodiči,
- podílet se na vytváření pravidel uvnitř školy (kritéria hodnocení, komunikace, prevence).

Prostřednictvím těchto odborníků bude docházet ke zvyšování profesionality poskytovaných vzdělávacích služeb (vyrovnávání podmínek pro vzdělávání žáků s různými vzdělávacími potřebami, metodická podpora pedagogů), dále k vytváření bezprostřední zpětné vazby o průběhu vzdělávání i o poskytovaných službách. Služby také budou přispívat ke zlepšení komunikace uvnitř školy a současně mimo školu, k posilování vzájemného respektu školy a rodiny, k ověřování např. Smluv s rodiči, kurikula. Školní psychologové a školní speciální pedagogové budou též v rámci své činnosti ověřovat program 3MP, který stanovuje postupy práce se žáky na 1. stupni ZŠ, kteří vykazují problémy při osvojení trivia (program bude vytvořen v KA 2).

Nahoru