Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 7-8/2005

Dějiny odborného vzdělávání v Evropě * Národní rámec kvalifikací v Irsku * Začleňování do světa práce ve Francii * Vzdělávání versus ekonomika? * Internetový vyhledávač pro učence * Environmentální vzdělávání v Japonsku * Berlínští imámové pro profesní přípravu * Odborné vzdělávání v Baskicku * Násilí ve francouzských školách  


Zpravodaj 7-8/2005


Editorial

Srpnové číslo zahajujeme pohledem na počátky a historický vývoj odborného vzdělávání a přípravy v některých evropských zemích. Čerpali jsme z článku uveřejněného v časopise Vocational training pod názvem Od divergence ke konvergenci - dějiny odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. Část věnovanou vývoji učňovství ve středověku jsme doplnili citacemi z knihy Zikmunda Wintra. Původní článek obsahuje též přehled novějších dějin dovedený až do současnosti. Překlad této části článku přineseme v příštím čísle Zpravodaje.

Evropská komise vyhlásila, že rok 2006 bude Evropským rokem mobility pracovníků. Mobilita je chápána dvojím způsobem: buď jako přechod za prací do jiné země nebo jako přechod do jiného povolání. V obou případech jde především o to, aby mobilita vedla ze současné nebo hrozící nezaměstnanosti k získání perspektivního zaměstnání. 

20. července 2005 Evropská komise uveřejnila sdělení adresované Radě a Evropskému parlamentu, které se také zabývá nezaměstnaností. Sdělení má název „Společné akce pro růst a zaměstnanost: Lisabonský program Společenství“ a píše se v něm také o úloze vzdělávání. Znalosti a inovace jsou označovány za hnací síly udržitelného růstu.        

Souvislosti mezi vzděláváním a zaměstnaností popisuje článek o francouzském šetření nazvaném Generace 2001 sledující absolventy různých druhů škol, kteří v roce 2001 opustili vzdělávací systém a vstoupili na trh práce. Jejich postavení na trhu práce je srovnáváno s postavením jejich předchůdců z Generace 98. Francii je věnován v tomto čísle Zpravodaje ještě jeden článek zabývající se závažným problémem násilí ve francouzských školách.

Německo je také zastoupeno dvěma příspěvky. První z nich se zamýšlí nad neuspokojivým stavem německého školského systému. Dočtete se v něm o dvou studiích, v nichž se zjišťovaly možnosti zvýšení rentability a efektivnosti tohoto systému. Zejména Ústav německého hospodářství klade ve své studii důraz na sledování výnosů a nákladů na vzdělávání. Jeho studie má příznačný název Benchmarking ve vzdělávání. Druhý článek pojednává o mladistvých z turecké menšiny a o tom, jak se islámští duchovní zapojují do propagace profesní přípravy, která má pomoci mladým lidem k integraci do většinové společnosti a k nalezení stabilního zaměstnání.

Podle počtu přispěvatelů je toto číslo Zpravodaje skutečně kolektivním dílem. Nejexotičtější příspěvek pojednává o environmentálním vzdělávání v japonských školách. Autorka načerpala tyto znalosti přímo u pramene, protože se zúčastnila mezinárodního kurzu environmentálního vzdělávání pro základní a střední školy, který probíhal v Japonsku.

V příspěvku o odborném vzdělávání v Baskicku se (zvláště pokud se podíváte na internetové stránky uvedené v poznámkách pod čarou) můžete přesvědčit o tom, že baskičtina je jazyk, který se španělštině vůbec nepodobá. Baskická vláda schválila vlastní plán odborného vzdělávání a přípravy, který je nyní realizován.  AK

Nahoru