Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 5/2000

Výzkumný ústav odborného školství padesátiletý Retrospektivní pohled na jeho výzkumnou činnost Monotematické číslo  


Zpravodaj 5/2000


Editorial 
Před padesáti lety – 13. září 1950 – bylo založeno Studijní a informační středisko pro hospodářské nauky, které se postupně proměnilo ve Výzkumný ústav odborného školství . Tomu bylo uloženo, aby se soustavně a cílevědomě zabýval problematikou profesní přípravy ve středním článku školské soustavy. V souladu s očekáváním svého zřizovatele, Ministerstva školství, plnil především různé operativní úkoly. Postupně však zařazoval do svých plánů i úkoly výzkumné povahy. Zpočátku bylo jejich cílem shromáždit věrohodné poznatky o fungování odborného školství a jeho jednotlivých článků v naší republice i v zahraničí a postihovat faktory, které determinují funkce, pojetí, cíle, obsah i formy profesní přípravy. Během času přibývalo úkolů teoretické povahy zaměřených na objasňování podstaty odborného vzdělávání a na vytváření metodologických nástrojů pro tvorbu koncepce vzdělávání v odborném školství i pro zpracování návrhů na optimalizaci jeho jednotlivých částí a prvků. Výsledky řešení těchto úkolů jsou obsaženy ve více než 430 studiích a výzkumných zprávách  i ve stovkách článků publikovaných v různých odborných časopisech a sbornících. Ty jsou významným zdrojem informací o odborném školství a o jeho vývoji. Kromě toho obsahují i mnoho teoretických úvah a praktických návrhů na zvyšování funkčnosti odborného vzdělávání. Tvoří tak rozsáhlý fond věcných i metodologických poznatků, z nichž některé upadly v zapomenutí a zůstávají nevyužity při řešení obdobných úkolů dneška. Je to škoda, a proto chceme při příležitosti padesátého výročí vzniku Výzkumného ústavu odborného školství výzkumnou činnost tohoto pracoviště alespoň zčásti připomenout. S ohledem na její rozsah a tematickou rozrůzněnost ji nemůžeme představit v úplnosti. Vybrali jsme z ní to, co podle našeho názoru výrazně přispělo k poznání a řešení základních problémů vzdělávání v odborném školství a co obohatilo soubor nástrojů použitelných při výzkumu profesní přípravy. Větší pozornost záměrně věnujeme starším pracím. Je tomu tak kromě jiného proto, že ty bývají obtížně dostupné a jsou proto méně známé než materiály vzniklé v posledních letech. Nepochybujeme, že mnohé čtenáře překvapí, kolik záměrů výzkumných úkolů a kolik myšlenek i postřehů obsažených ve zprávách o jejich řešení je aktuálních i dnes.                                                                 Anna Konopásková, Ivan Švanda

Nahoru