Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 10/2009

Znovu terminologie odborného vzdělávání 2 * Absolvování středních škol v zemích OECD * Evropská síť EUNEC * Ukončování středního vzdělávání v Evropě 2 * Program EU Grundtvig – cíle a hlavní body  

Zpravodaj 10/2009


Editorial

12. a 13. listopadu se ve Stockholmu bude debatovat o současné úloze odborného vzdělávání (viz podrobněji Zpravodaj 6/2009, s. 4) v konferenčním centru. Účastníci konference se sejdou v budově, jejíž historie je se vzděláváním úzce spojena. Norra Latin (v překladu nejspíš severní latinská) byla otevřena v roce 1880 jako vyšší všeobecně vzdělávací škola. O sto let později byla škola zavřena a třídy byly přestavovány na zasedací místnosti a sály s kapacitou od 12 do 400 lidí. (Konference o odborném vzdělávání se má zúčastnit kolem 200 lidí.) Renovace byla dokončena v roce 1989, kdy budova Norra Latin začala fungovat jako konferenční centrum.

V tomto čísle pokračujeme v přehledu způsobů ukončování středního vzdělávání v Evropě skupinou zemí, které mají různá celostátní zadání maturitní zkoušky pro střední všeobecně vzdělávací a střední odborné školy. Tato skupina je nejpočetnější, a proto jsme ji rozdělili na dvě části. Druhou část uveřejníme v listopadovém čísle. Jak jsme se již zmiňovali v minulém editorialu, tento přehled by bylo velmi obtížné zpracovat bez informační sítě Eurydice a jejích elektronických a tištěných publikací. Ukončováním středoškolského studia se však zabývá také OECD ve své každoroční zprávě nazvané (v doslovném překladu) Zběžný pohled na vzdělávání. Z elektronické podoby letošního vydání, které je volně ke stažení na webových stránkách OECD, jsme pro Zpravodaj přeložili statistické údaje o žácích ve středních školách v zemích OECD a tabulku, která ukazuje požadavky jednotlivých zemí na ukončování programů stře-doškolského vzdělávání. Pozornému čtenáři neujde, že údaje OECD se někdy zcela neshodují s údaji Eurydice. To je pravděpodobně způsobeno poněkud odlišným přístupem k tématu a různými definicemi středoškolského vzdělávání. V době, kdy byl článek Absolvování středních škol v zemích OECD hotov, přibyla do knihovny publikace Ústavu pro informace ve vzdělávání České školství v mezinárodním srovnání (viz rubrika Nové knihy v knihovně), v níž můžete najít téměř stejné informace. Naštěstí jsou v publikaci ÚIV pouze grafy, zatímco ve Zpravodaji tabulka. Mohli byste ocenit rychlost zpracování a publikaci si přijít vypůjčit.

V souvislosti s ukončováním středního vzdělávání ve Francii je zajímavé sledovat, jak se mění postoj Francouzů k baccalauréatu (bac) se stoupajícím počtem maturantů neboli bakalářů.  Vloni slavil bac 200leté výročí svého založení, za kterým nestál nikdo jiný než Napoleon. V roce 1900 složilo bac pouze jedno procento lidí z příslušné věkové skupiny, v roce 2007 to bylo téměř 64 %. Je jasné, že úroveň se musela snížit a zkouška se stala mýtickou, hodnoty symbolické (examen mythique, valeur symbolique), jak je napsáno v časopise Le Monde de l’éducation z června 2008 spolu s úvahami, zda zkoušku nezrušit. Jenže tradice je tradice.

V článku o terminologii (odborného) vzdělávání uvádíme tři sousloví, která ještě nebyla obsažena v žádném evropském glosáři z oblasti odborného vzdělávání, i když jsou jinak dostatečně známa. V příštím čísle se v „jazykovém koutku“ zaměříme na anglické slovo event, které v některých spojeních, např. learning event, dělá starosti překladatelům.

V rubrice Nové knihy v knihovně upozorňujeme na knihu amerických autorů, která se zabývá metodami efektivního vyučování, také však předkládá zajímavé úvahy, např. o tom, zda je demokracie vhodným nástrojem pro radikální změny.

                                                                       AK

Nahoru