Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Školy hodnotí 3. skupinu RVP pozitivně

Školy, které se zúčastnily dotazníkového šetření, vnímají nové vzdělávací programy pozitivně. Dílčí připomínky, které se týkají obsahu vzdělávání či odborné kompetence žáků, byly zapracovány do návrhů RVP.  

Dotazníkové šetření proběhlo od 10. října do 17. listopadu 2008. Celkem bylo osloveno 594 škol vyučujících obory, pro něž byly ve 3. vlně připraveny RVP. Šetření se zúčastnilo 56 respondentů, kteří vyplnili 62 dotazníků. Oproti veřejné diskusi k 1. a 2. vlně RVP se jedná o významný pokles účasti. Je to zřejmě způsobeno tím, že školy jsou už dnes lépe seznámeny s koncepcí nových vzdělávacích progamů a necítí proto potřebu se k nim tolik vyjadřovat. Kromě toho jde z velké části o RVP pro máločetné obory.

Předmětem šetření mezi školami byly pouze odborné části RVP (kompetence absolventa, jeho uplatnění, obsahové okruhy, rámcové rozvržení obsahu vzdělávání). V případě RVP oborů vzdělání nástavbového studia představovaly cílovou skupinu všechny střední odborné školy. Kromě toho byl rovněž na všechny školy rozeslán stručný dotazník ke zjištění aktuálních údajů o stavu tvorby školních vzdělávacích programů.

Z výsledků statistického zpracování uzavřených odpovědí nevyplynuly žádné úpravy předkládaných RVP. Školy vnímají vzdělávací programy téměř ve všech dotazovaných oblastech pozitivně.

Z volných odpovědí k odborným částem RVP jsme získali převážně konkrétní připomínky k dílčím částem některých vzdělávacích programů. Odborní pracovníci NÚOV stanoviska škol posoudili a akceptované připomínky jsou již do předkládaných návrhů RVP zapracovány. Jedná se převážně o úpravu formulací v obsahových okruzích, v několika případech bylo upraveno znění odborných kompetencí. Provedené úpravy nepředstavují podstatnou změnu žádného z dotčených rámcových vzdělávacích programů.

Totéž lze konstatovat i v případě úprav, provedených na základě připomínek k RVP oborů vzdělání nástavbového studia. Ani zde se nejedná o koncepční změny, ale pouze o úpravy dílčího charakteru v rámci některých částí RVP.

Souhrnná informace o dotazníkovém šetření Souhrnná informace o dotazníkovém šetření (130,50 KB)
Uzavřené odpovědi Uzavřené odpovědi (722,50 KB)
Volné odpovědi Volné odpovědi (454,50 KB)

 

Nahoru