Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

CVLK - cíle projektu

Obecným cílem projektu Centrum vzdělanosti Libereckého kraje je rozvinout příležitosti pro získávání znalostí a dovedností občanů, podpořit rozvoj celoživotního vzdělávání, tím obecně rozšířit vzdělanost obyvatel a přispět tak ke snížení nezaměstnanosti v Libereckém kraji.  

K naplnění obecného cíle povedou následující dílčí cíle:

:: Ustavit centrum vzdělanosti (CVLK) jako koncepční, metodické, koordinační, evaluační a vzdělávací zařízení celoživotního vzdělávání s působností v Libereckém kraji. Centrum vzdělanosti  bude  akciovou společností, založenou Statutárním městem Liberec, která bude spolu s Technickou univerzitou Liberec, vyššími a středními odbornými školami, gymnázii a dalšími institucemi zapojenými do tohoto projektu připravovat vzdělávací nabídku celoživotního vzdělávání. Zapojené střední a  vyšší odborné školy a gymnázia získají statut místních center celoživotního vzdělávání (MCCV). CVLK bude otevřenou institucí, do které budou moci výhledově (po ukončení projektu) vstupovat i další školy Libereckého kraje.
CVLK bude koordinovat vzdělávací nabídku zúčastněných institucí, poskytovat metodickou pomoc při její tvorbě, provádět akreditaci dalších center, prvotní evaluaci vzdělávacích programů i evaluaci poskytovaného vzdělávání, bude se podílet na personálním zajištění výuky, vyhledávání a zajišťování vhodných sociálních partnerů pro zajištění odborné praxe účastníků vzdělávání, atd.
:: Vytvořit kvalitní vzdělávací nabídku CVLK – spoluprací zúčastněných vzdělávacích institucí a zejména zapojením sociálních partnerů, popř. dalších odborných partnerů bude vytvořena široká nabídku kurzů celoživotního vzdělávání, a to zaměřených jak na další profesní vzdělávání, tak na vzdělávání osobně kultivující (např. akademie nebo univerzity třetího věku). Zapojení sociálních partnerů do tvorby vzdělávací nabídky zajistí, aby připravené vzdělávací programy/kurzy co nejvíce odpovídaly jak skutečným potřebám a požadavkům krajského trhu práce, tak požadavkům na kvalifikace uznávané zaměstnavateli.
Ve všech programech bude kladen odpovídající důraz na rozvoj klíčových dovedností.
:: Zajistit adekvátní  podmínky pro kvalitní přípravu a následnou realizaci vytvořené vzdělávací nabídky. Zajištění odpovídajících podmínek lze strukturovat do následujících oblastí:
- odpovídající příprava pracovníků (zejména učitelů) podílejících se na přípravě a následné realizaci vzdělávací nabídky: motivace pracovníků pro aktivní zapojení
do tvorby vzdělávací nabídky, příprava pracovníků na tvorbu a realizaci vzdělávací nabídky, příprava pracovníků na vzdělávání dospělých, příprava pracovníků na distanční formu vzdělávání, příprava managementu CVLK- MCCV
- zajištění odpovídajících materiálních podmínek – např. vybavení,resp. doplnění vybavení CVLK, MCCV, včetně informačních center
:: Vytvořit promyšlený systém spolupráce se sociálními partnery (včetně úřadů práce), který bude orientován zejména na: monitorování současných
i výhledových kvalifikačních potřeb regionálního trhu práce, tvorbu profesních profilů (ve smyslu definování požadavků na vzdělávání), vytváření vzdělávací nabídky a její prvotní evaluaci, vytváření odpovídajících podmínek pro realizaci odborné praxe účastníků vzdělávání, vytvoření rady sociálních partnerů CVLK.
:: Rozšířit  získané výsledky a zkušenosti zapojováním dalších vzdělávacích institucí (škol) regionu do práce CVLK. Předpokládáme, že o zařazení do sítě škol spolupracujících pod CVLK bude postupně usilovat stále větší počet škol. CVLK svým způsobem „zjednodušší“ školám práci (např. metodické vedení přípravy vzdělávací nabídky, poskytování rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s úřady práce), zajistí vyšší relevanci připravovaných programů vůči potřebám trhu práce, bude ovlivňovat konkrétní vzdělávací nabídku regionu zejména v oblasti celoživotního vzdělávání a prvotní evaluací přispěje ke zkvalitnění vzdělávací nabídky. Čím více škol bude do činnosti CVLK zapojeno, tím lepší efektivitu – v nabídce a koordinaci vzdělávací nabídky lze očekávat.
Navrhované cíle projektu reagují na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání  Libereckého kraje: zvláště – restrukturalizace a zvýšení adaptability škol
a školských zařízení v kraji k měnícím se podmínkám na trhu práce; podpora rozvoje alternativního terciárního vzdělávání a celoživotního vzdělávání; evaluace vzdělávání a zapojení sociálních partnerů do hodnotících mechanismů atd. odpovídají záměrům předkládaného projektu.

Nahoru