Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Prohlubování profesních kompetencí

Veškeré činnosti realizované v rámci této aktivity směřují k prohloubení vybraných profesních kompetencí učitelů zapojených škol, tak aby byli připraveni na práci s dospělými i na práci v centru celoživotního učení. K tomuto cíli budou realizovány vzdělávací semináře, které se zaměří na následující oblasti:

 

a)  základy vzdělávání dospělých – lektorské dovednosti;

b)  pedagogické projektování;

c)  marketing dalšího vzdělávání;

d)  kariérové poradenství pro dospělé;

e)  aktuální otázky odborného vzdělávání.

 

Základy vzdělávání dospělých: Učitelé dosud nejsou v rámci svého přípravného vzdělávání cíleně připravováni na práci s dospělým účastníkem vzdělávání, a to přestože po celá desetiletí realizují školy i jiné než denní formy studia, které jsou primárně určeny právě dospělým posluchačům. Často potom dochází k tomu, že učitelé přenášejí do vzdělávání dospělých metody a postupy, které odpovídají jiné věkové skupině. Organizace a realizace práce s dospělými pak ne vždy dostatečně respektuje jejich specifické vzdělávací možnosti a potřeby. Vzdělávání proto bude zaměřeno především na metody a formy vzdělávání dospělých, na zjišťování jejich vzdělávacích potřeb a na potřeby trhu práce.

 

Pedagogické projektování: Pedagogické projektování, které bude obsahem uvedeného vzdělávání, není v rozporu s přístupy uplatňovanými v počátečním vzdělávání. Ředitelé škol zapojených v již ukončeném projektu UNIV ocenili tento druh vzdělávání mimo jiné i proto, že získané kompetence využili pedagogové při tvorbě školních vzdělávacích programů. Jde o vzdělávání založené na kompetencích, při němž se účastníci učí připravovat vzdělávací program s využitím modulového systému. Specifická pozornost bude věnována problematice ověřování výsledků vzdělávání, která se ukazuje jako jedna z problematických oblastí konstrukce i realizace vzdělávacích programů.

 

Marketing dalšího vzdělávání: Nestačí pouze programy dalšího vzdělávání dobře připravit, je potřebné je umět i nabízet, propagovat a prodat. Pro vytváření těchto kompetencí bude realizován samostatný vzdělávací blok, který bude určen pouze těm pedagogům, kteří budou pracovat jako vedoucí center celoživotního učení na školách.

 

Kariérové poradenství pro dospělé: Má-li vytvářený systém skutečně poskytovat vzdělávací služby dospělým, je nezbytné zaměřit se i na oblast kariérového poradenství. To zprostředkuje dospělým zájemcům informace o možném zapojení do vzdělávacích aktivit. Tato potřeba vzrůstá s možností využívat modulově koncipované programy, protože zájemce může využít jen ty moduly, které potřebuje. Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro dospělé bude určeno pouze těm učitelům, kteří budou v sítích škol a v jednotlivých centrech celoživotního učení plnit roli kariérových poradců.

 

Aktuální otázky odborného vzdělávání: Tento vzdělávací blok bude tvořen tématy volenými podle aktuální situace. Základ bude tvořit Národní soustava kvalifikací (NSK) a uznávání výsledků předchozího učení.

 

Vzdělávání týkající se pedagogického projektování a marketingu bude realizováno ve dvou verzích, které obsahově i z hlediska časové dotace zohlední odlišnosti mezi školami zapojenými do ukončeného projektu UNIV a „novými“ školami.

 

Výstupy klíčové aktivity:

 

-      celkem bude podpořeno 11 050 pedagogů:

·       3 250 účastníků se zúčastní kurzu lektorských dovedností. Předpokládáme, že 80 % z nich získá certifikát lektora;

·       3 250 podpořených osob v oblasti pedagogického projektování;

·       650 podpořených osob v oblasti marketingu;

·       650 podpořených osob v oblasti kariérového poradenství;

·       3 250 podpořených osob v oblasti aktuálních otázek odborného vzdělávání;

·       celkem 5 studijních materiálů pro pedagogické pracovníky;

·       celkem 390 realizovaných seminářů (nejsou zahrnuty semináře kurzu pro vzdělávání dospělých, které budou realizovány dodavatelem na základě výběrového řízení).

Nahoru