Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Přidaná hodnota

Inovativnost projektu spočívá v jeho zásadním cíli, kterou je proměna středních škol v instituce realizující koncept celoživotního učení . Školy jsou u nás převážně relativně malými institucemi, které jsou soustředěné na pedagogickou činnost v počátečním vzdělávání. Některé z nich poskytují – je-li k tomu vhodná příležitost – i další vzdělávání, ale obecně lze konstatovat, že SŠ neplní funkci vzdělávacího centra obce  

Má-li dojít skutečně ke zvýšení účasti dospělých na dalším vzdělávání, je nutné vytvořit vzdělávací příležitosti, které budou pro většinu populace dostupné (finančně i místně) a budou reagovat nejen na potřeby trhu práce a trhu vzdělávání, ale i na konkrétní vzdělávací potřeby obyvatel. DV není pouze cestou k zajištění vzdělané pracovní síly, jeho smyslem je i kultivace jednotlivce, podpora jeho zájmů a rozvoj jeho dispozic. Z prostředků ESF nelze podporovat realizaci všech druhů DV, ale SŠ budou  v průběhu projektu připraveny k realizaci uvedeného konceptu.

 

Dalším inovativním prvkem je vytvoření sítě spolupracujících a svou činností vzájemně se doplňujících středních škol, které se budou systematicky a promyšleně věnovat přípravě a realizaci dalšího vzdělávání v nejširším slova smyslu. Inovativním se stane změna řízení středních škol zapojených do projektu, oblast dalšího vzdělávání se totiž stane postupně rovnocennou s oblastí počátečního vzdělávání.

 

Inovativní je také příprava učitelů SŠ na práci s dospělými, která se dosud v ČR systematicky nerealizuje. Přidanou hodnotu projektu tvoří snaha smysluplně využívat stávající materiální a personální kapacity škol pro širokou veřejnost a její potřeby. Řadu kompetencí, k jejichž rozvoji a prohloubení u pedagogických pracovníků dojde, využijí i při realizaci počátečního vzdělávání. Dochází tak nejen k propojování počátečního a dalšího vzdělávání, ale i k jejich vzájemnému obohacování a zkvalitňování.

 

Realizace projektu přináší určité zisky školám, krajům, obcím i jednotlivcům:

Zisk pro školy:

a)       rozvoj profesních kompetencí učitelů;

b)      vyšší respekt k požadavkům světa práce;

c)       provázanost a vzájemné obohacování se počátečního a dalšího vzdělávání;

d)      rozvoj spolupráce se sociálními partnery, nová partnerství.

Zisk pro kraje a obce:

a)       škola jako místo setkávání různých generací při učení i dalších činnostech;

b)      lepší využití prostorů a materiálního vybavení školy;

c)       dostupnost dalšího vzdělávání, dostupnost poradenství.

Zisk pro jednotlivce:

a)       širší nabídka dalšího vzdělávání - více možností;

b)      lepší dostupnost DV i poradenství;

c)       vyšší motivace k dalšímu vzdělávání.

Nahoru