Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivity projektu

01      Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Cílem aktivity je rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství. Základním východiskem aktivity bude vstupní studie, která vymezí potřeby informační a vzdělávací podpory služeb kariérového poradenství. Po provedení analýzy stávající nabídky poradenských služeb a informačních zdrojů, a zjištění případných deficitů se analýza soustředí na identifikaci dosud nevyužitého potenciálu existujících subjektů, systémů a jejich vzájemných vazeb, zejména potenciálu služeb celoživotního poradenství poskytovaného centry sítí škol v krajích (UNIV). Bude provedena identifikace možností poradenských subjektů v resortu školství a zaměstnanosti a také jejich propojování na centrální i regionální úrovni. Takto komplexní přístup je zcela nový, v předchozím projektu nebyl řešen.

Výstupy:

Nově vytvořený návrh koncepce integrovaného systému kariérového poradenství, který se zaměří na:

 • návrh systému jako celku se zohledněním možností stávajících poradenských subjektů a potřeb jednotlivých cílových skupin,
 • návrh systému informačně poradenských služeb pro oblast počátečního vzdělávání v podmínkách schválených rámcových vzdělávacích programů a vytvářených školních vzdělávacích programů,
 • návrh vazeb na služby celoživotního poradenství poskytovaného poradenskými centry sítí škol (projekt UNIV) pro poskytování poradenských služeb pro cílové skupiny,
 • návrh vazeb subjektů poradenských služeb v resortu školství a v resortu zaměstnanosti v poskytování informačně poradenských služeb pro jednotlivé cílové skupiny.

 

02      Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Cílem klíčové aktivity je analýza, diseminace a metodické vedení projektů dobrých praxí v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, transfer zkušeností mezi poskytovateli vzdělávání a ostatním subjekty.

Po vymezení skupiny nejvíce ohrožených rizikem předčasného odchodu ze vzdělávání bez získané kvalifikace, bude provedeno zmapování stávajících služeb v této oblasti zejména analýza zkušenosti speciálních škol a sběr příkladů dobré praxe. Na spolupracujících školách bude realizováno pilotní ověřování vybraných opatření a ve finále bude vyhodnocena také jejich úspěšnost.  Součástí aktivity bude také informační podpora cílových skupin a podpora využívání informací obsažených v informačním systému ISA+ (především sekce Problémy při studiu).

Výstupy:

 • souhrnný materiál, mapující stávající stav v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a následně i intervenčních a motivačních nástrojů, které mají za cíl navrátit mladé lidi bez kvalifikace zpět do vzdělávání.
 • navázání spolupráce se školami, na kterých budou v rámci pilotního ověřování zkušebně realizována vytipovaná preventivní opatření. Bude zde sledována jejich úspěšnost, která bude vyhodnocena z pohledu pedagogických a poradenských pracovníků i samotných žáků, kteří  jsou potenciální rizikovou skupinou.
 • konečným výstupem aktivity bude příručka opatření, které se v praxi škol ukázaly v rovině prevence a intervence jako nejúčinnější (v tištěné a elektronické podobě).

 

03      Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

V aktivitě budou probíhat činnosti související s rozvojem metodologie, rozšiřováním, inovacemi datové základny a forem prezentace dat. Jde zejména o nutnost začlenění vyhledávání dle školních vzdělávacích programů na jedné straně, a významné změny poskytovaných informací v souvislosti s hospodářskou krizí. V rámci aktivity budou shromažďovány údaje o vzdělávací nabídce škol, informace o potřebách trhu práce, vývoji struktury pracovních sil i absolventů škol, vč. srovnávání s EU a o uplatnění vzdělání na trhu práce a v terciárním vzdělávání.

Nová audiovizuální komponenta bude prezentovat vzdělávací nabídku s důrazem na technické obory, u kterých malý zájem vyplývá i ze špatné informovaností o studijních programech a perspektivách uplatnění i dalšího vzdělávání.

Výstupy:

V rámci aktivity bude sledována, analyzována a prezentována v analytických publikacích i ve statických a dynamických stránkách na webu www.infoabsolvent.cz zejména problematika:

 • oborů vzdělání otevíraných vždy v dalším školním roce ve středním i terciárním vzdělávání, adresy škol, kontaktní údaje, informace o přijímacím řízení, školné, podmínky studia handicapovaných či možnosti studia při zaměstnání a popisy rámcových vzdělávacích programů (bude vydáno i na CD);
 • nezaměstnanosti absolventů škol (na základě statistických analýz, i z pohledu pracovníků ÚP);
 • připravenosti a uplatnění absolventů v praxi i v terciárním vzdělávání (šetření absolventů, zaměstnavatelů, personálních agentur a analýzy inzerce); šetření potřeb zaměstnavatelů (zpětná vazba pro tvorbu ŠVP);
 • vzdělávání a uplatnění zdravotně postižených žáků.

 

Významným výstupem je inovovaný informační systém o uplatnění absolventů škol ISA+, přístupný na internetu bezplatně 24 hodin denně, obsahující strukturované a komplexní informace rozčleněné do 4 skupin (vzdělávací nabídka, absolventi škol a trh práce, multimediální průvodce a pomocník při problémech ve studiu zaměřený na problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání). V tomto systému budou nově připraveny vnitřní vazby umožňující řetězení a generování informací.

 

04      Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

Cílem aktivity je na bázi Centra kariérového poradenství NÚOV vytvořit a realizovat koncept organizačního uspořádání, personálního a materiálního vybavení informačního poradenského pracoviště (call centrum), které bude vedle přímé, individuální podpory poskytovat rovněž elektronické on-line poradenství.

Bude zaměřeno na informační poradenské služby pro žáky ZŠ a jejich rodiče, studenty SŠ, dospělé zájemce o formální vzdělávání, výchovné-kariérové poradce, pracovníky škol a školských zařízení i pracovníky jiných poradenských pracovišť.  Informační poradenské služby se zaměří rovněž na zdravotně a jinak znevýhodněné uchazeče s ohledem na jejich specifické informační a individuální potřeby.

Současně bude rozvíjet aktivity směřující k aktualizaci a bližší specifikaci informačních potřeb jednotlivých cílových skupin, a tím k dalšímu rozvoji ISA. Činnost pracoviště bude průběžně evaluována.

Výstupy:

Zásadním výstupem aktivity bude koncepčně řešené, technologicky dobře vybavené a fungující informačně poradenské pracoviště (call centrum), které se bude opírat o datovou základnu ISA+.

Informace, návrhy a doporučení týkající se volby vzdělávací dráhy budou poskytovány prostřednictvím telefonických a e-mailových dotazů.

V rámci rozšiřování informací budou uspořádány dva workshopy, dvě průběžné konference regionálního charakteru (1 pro české kraje, 1 pro moravské kraje) a závěrečná celonárodní konference.

Kromě poskytování individuálních informací pro klienty, se bude call centrum výrazně podílet na výstupech Aktivity 03  Rozvoj ISA+ (CD - Kam na školu - SŠ v ČR a Kam na školu - VOŠ v ČR s aktuální nabídkou pro daný školní rok).

 

05      Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství

Hlavní činností bude poskytování vzdělávací podpory výchovným - kariérovým poradcům v základních a středních školách. Bude vytvořena koncepce vzdělávání na základě analýzy vzdělávacích potřeb předpokládaných účastníků.

Pro systém eKariéra+ budou zpracovány nové moduly s testovými bateriemi k tématům. E-learningové vzdělávání bude probíhat ve studijních bězích za asistence tutorů studia. Každý půlroční studijní běh bude mít kapacitu 500 účastníků a bude zajištěn 20 tutory. Do vzdělávání bude zapojeno 3500 pedagogických pracovníků.

V rámci této aktivity budou realizovány hlavní marketingové aktivity projektu. V součinnosti budou prováděny marketingové aktivity pro informační systém ISA+ a pro informačně poradenského pracoviště.

Výstupy:

 • příprava, realizace a technické zajištění vzdělávání poskytovatelů poradenských služeb v e-learningovém systému eKariéra+, tematicky odpovídající vzdělávacím potřebám učitelů  inovovaným na základě provedeného monitoringu a analýzy.
 • dvanáct studijních e-learningových modulů.
 • studijní metodika v podobě populárních animací poradenských činností pro samostatnou práci klientů.
 • evaluační zprávy o systému ISA+ a pravidelné hodnotící zprávy e-learningového studia vždy po ukončení studijního běhu.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky