Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Včelař

Samostatná odborná práce   41-51-H/013 VČELAŘ  

A. Zadání samostatné odborné práce (SOP)

Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat samostatnou dokumentaci ke stanoveným tématům. Žáci si z předložených témat volí, pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, bude mu přiděleno.

1)  Témata SOP, osnova

 

č.

 

Název tématu

 

Osnova

1

Návrh prezentace výrobků z včelích produktů

-     představení firmy

-     představení produktů

-     představení výrobků

2.

Návrh na zřízení provozu na získávání, zpracování a expedice medu

-    potřeba zbudování provozu

-    technické a hygienické podmínky

-    jednotlivé postupy získávání a dalších úprav medu

-    podmínky expedice

3.

Návrh na vybudování provozu specializovaného na chov včelích matek s  roční produkcí 1.000 ks oplozených matek

-    legislativa chovu včelích matek v ČR

-    materiální podmínky chovu

-    volba technologie

-    ekonomické zhodnocení

4.

Plán kočování se včelstvy podle podmínek  stanoviště s důrazem na ekonomický výsledek

-    zmapování daného území

-    význam kočování

-    legislativní a technické podmínky

-    zhodnocení jednotlivých zařízení pro kočování, jejich případné úpravy

5.

Výhody a nevýhody technologie obsluhy včelstev při včelaření ve vysokých nástavcích

-    charakteristika úlového systému

-    porovnání výhod a nevýhod

-    možnosti eliminace nevýhod

6.

Výhody a nevýhody technologie obsluhy včelstev při včelaření v nízkých nástavcích

-    charakteristika úlového systému

-    porovnání výhod a nevýhod

-    možnosti eliminace nevýhod

7.

Výhody a nevýhody technologie obsluhy včelstev při včelaření v kombinovaných systémech

-    charakteristika úlového systému

-    porovnání výhod a nevýhod

-    možnosti eliminace nevýhod

8.

Přehled úlů a úlových systémů používaných v dané lokalitě(kraj, okres)

-    charakteristika jednotlivých systémů

-    shromažďování údajů

-    statistické zpracování

-    výsledné hodnocení (grafy, tabulky)

9.

Počítačový program na vedení Přehledu hodnocení včelstev na základě Úlových výkazů

-    potřeba programu

-    program na úlový výkaz

-    program na Přehled hodnocení s vazbou na úlový výkaz

10.

Počítačový program na vedení Matriky odchovaných matek na základě Evidence zhotovených sérií

-    potřeba programu

-    program na Evidenci zhotovených sérií

-    program Matrika s provázaností

 2)  Formální úprava SOP

-      práce bude zpracována v písemné podobě v rozsahu min. 4 stran A 4;  max. rozsah je neomezen
-      text bude zpracován na PC, velikost písma Times New Roman 12 b., řádkování 1,5
-      práce bude opatřena titulním listem (název školy, školní rok zpracování, název zadání, jméno a příjmení autora)
-      za titulní list bude zařazen obsah textu – názvy jednotlivých kapitol, stránkování
-      zdroje informací (literatura, Internet ) budou uvedeny na samostatném listu na konci práce
-      do práce lze zařadit obrázky, fotografie, náčrty, grafy atd. – pouze účelové, jako samostatnou přílohu. Pokud by bylo jejich zařazení do textu výhodnější z hlediska srozumitelnosti nebo přímé návaznosti, lze je do textu vložit (nejsou počítány do požadovaných stran textu)
-      práce bude zpracována zároveň do formy prezentace, kterou žák přednese při obhajobě svojí práce před zkušební komisí; bude předána na nosiči současně s písemnou podobou

B. Termíny

Doporučený termín zadání – nejdříve v lednu 2011. Konkrétní termín stanoví ředitel školy.

Doporučená délka řešení – min. 1 měsíc.

Doporučený termín odevzdání vypracovaného zadání  - nejpozději do 3 týdnů před závěrečnou klasifikací.

V souladu s JZZZ stanoví ředitel školy vyučovací předmět/předměty, v jehož/jejichž rámci bude SOP vypracována, konkrétní termín zadání i odevzdání SOP, způsob odevzdání a zabezpečení konzultací žáků s vyučujícími.

C.  Zařazení a prezentace SOP v rámci závěrečné zkoušky

SOP bude využita v rámci praktické zkoušky. Prezentace a obhajoba SOP proběhne na konci praktické zkoušky.

D. Způsob hodnocení/kritéria hodnocení SOP

Prezentace a obhajoba spočívá v přednesení zadaného úkolu formou prezentace v rozsahu max. 15 minut a předložení písemného zpracování

Kritéria hodnocení vypracování SOP

-      dodržení podmínek zadání
-      odborná správnost včetně používané terminologie
-      vlastní přínos k řešení zadaného tématu

Kritéria hodnocení prezentace a obhajoby SOP

-      vlastní přednesení prezentace a kultivovanost projevu žáka
-      schopnost komunikace žáka a schopnost odpovídající reakce na dotazy členů zkušební komise
-      výstižnost přednesu prezentace v daném časové rozpětí

Hodnocení SOP je součástí celkového hodnocení a klasifikace praktické zkoušky dle pravidel uvedených v JZZZ.

E. Způsob řešení v případě, že žák neodevzdá práci ve   stanoveném  termínu, příp. vůbec

Jestliže žák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu, může ředitel školy v odůvodněných případech povolit odevzdání v náhradním termínu.

Jestliže žák SOP neodevzdá, nebude bodově hodnocen za příslušnou část závěrečné zkoušky související se zpracováním, prezentací a obhajobou SOP.


Pokyny  pro žáka

pro zpracování samostatné odborné práce

  1. Z předložených témat  si jedno téma zvolte a svoji volbu oznámíte třídnímu učiteli. Pokud si téma nezvolíte, bude Vám předěleno. Pro jednotlivá témata stanoví ředitel konzultanty.
  2. Téma zpracuje podle následujících pokynů

- práce bude zpracována a předána v písemné podobě a na nosiči

Písemná podoba: práce bude vypracována na PC v rozsahu minimálně 4 strany formátu A 4. Maximální rozsah není stanoven. Velikost písma je v případě použití Times New Roman 12 b., řádkování 1,5. Stránky budou průběžně číslovány.  Práce bude mimo to obsahovat úvodní stranu (název školky, školní rok, jméno a příjmení zpracovatele, označení „samostatná odborná práce“ a název zadaného tématu). Za úvodní stranou následuje obsah textu ( názvy kapitol a čísla stránek). Soupis použitých zdrojů ( literatura, Internet..) bude uveden na závěr.Do práce lze zařadit fotografie, obrázky, náčrtky, grafy atd. jako přílohu. Pokud by bylo vhodnější z hlediska srozumitelnosti nebo názornosti zařadit je do textu, nebudou započítány do požadované délky textu. Práci zpracovávejte podle osnovy a účelově čleňte do odstavců.

Nosič (CD, DVD..): na nosiči bude prezentace příslušné SOP, kterou žák přednese zkušební komisi. Rozsah odpovídající 15minutové prezentaci.

  1. SOP (v písemné podobě i na nosiči) odevzdáte v jednom vyhotovení třídnímu učiteli ve stanoveném termínu. Pokud neodevzdáte práci do určeného termínu, může ředitel školy v odůvodněných případech povolit odevzdání v náhradním termínu. Jestliže práci neodevzdáte, nebudete bodově hodnocen za příslušnou část praktické zkoušky.
  2. SOP je součástí Vaší praktické zkoušky a prezentace a obhajoba SOP proběhne na  její  závěr.
  3. Zkušební komise zhodnotí

-      dodržení podmínek zadání
-      odbornou správnost včetně používání odborné terminologie
-      vlastní přínos k řešení zadaného tématu
-      způsob přednesení prezentace a projev žáka
-      výstižnost přednesu prezentace v daném časovém limitu
-      schopnost komunikace žáka a schopnost odpovídat na dotazy zkušební komise

Hodnocení SOP je součástí celkového hodnocení a klasifikace praktické zkoušky dle pravidel v JZZZ.  


 SOP_Vcelar.doc SOP_Vcelar.doc (351,50 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky