Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Umělecký kovář

Samostatná odborná práce 82-51-H/001 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK  

A. Zadání samostatné odborné práce (SOP)

Žáci vypracují dle stanovené osnovy písemnou, výtvarnou a technickou dokumentaci ke stanovenému tématu, které dále konkretizují ve spolupráci s učitelem/učiteli.

1)  Téma SOP

UMĚLECKOŘEMESLNÝ VÝROBEK PODLE VLASTNÍHO NÁVRHU

V případě, že žák předloží vlastní náměty na konkretizaci tématu SOP, učitel/učitelé je dle možností zohlední, příp. upraví s ohledem na reálnost řešení (zejména z hlediska časové, materiálové a technické náročnosti navrhovaného výrobku). Jedná se o posílení motivace žáka ke zpracování SOP a jeho zájmu o dosažení optimálních výsledků.

2)  Osnova/náležitosti SOP

-       titulní list – obsahuje název školy, obor vzdělání, název tématu, název práce, označení „samostatná odborná práce“, jméno a příjmení autora, školní rok zpracování;
-       obsah;
-       úvod – uvedení do problematiky (např. obecná charakteristika uměleckořemeslných kovářských a zámečnických výrobků a způsobů jejich využití, představení zpracovaného tématu SOP);
-       text členěný do kapitol (např. zdůvodnění výběru příslušného tématu, charakteristika daného výrobku – jeho využití, přístupy k výtvarnému řešení, inspirační zdroje; nezbytné je uvést technologický postup realizace, použité materiály, nářadí, stroje a zařízení, potřebné výpočty, cenovou kalkulaci navrženého výrobku, bezpečnostní a zdravotní rizika při realizaci výrobku);
-       závěr (celkové shrnutí řešení zadaného tématu, zhodnocení zkušeností ze zpracování SOP z hlediska jejich využití v budoucím profesním životě);
-       seznam použitých zdrojů – výčet použité literatury, internetových zdrojů apod.;
-       přílohy:

  • výtvarný návrh (definitivní výtvarný návrh včetně skic dokumentujících vývoj výtvarného řešení) – zpracování této přílohy je povinné;
  • technická dokumentace (náčrt, popř. technický výkres, vždy s uvedením základních rozměrů) – zpracování této přílohy je povinné;
  • obrázky, fotografie – zpracování této přílohy záleží na rozhodnutí autora.

3)  Formální úprava SOP

-       písemné zpracování tématu bude provedeno v rozsahu nejméně 6 stran formátu A4 včetně titulního listu;
-       text práce bude zpracován na PC, velikost písma je v případě využití Times New Roman  12 b., v případě využití Arial 10 b., řádkování 1,5; pokud je použit jiný typ písma, musí jeho velikost odpovídat předepsanému, rovněž musí být dodrženo řádkování 1,5;
-       do textu lze zařadit fotografie, obrázky apod.;
-       výtvarný návrh (včetně skic dokumentujících vývoj výtvarného řešení) a technická dokumentace budou zpracovány ve formátu, který žákům stanoví učitel;
-       maximální rozsah SOP není stanoven.

B. Termíny

Doporučený termín zadání SOP – nejdříve v lednu 2010. Stanovení konkrétního termínu je v kompetenci ředitele školy.

Doporučená délka řešení SOP – minimálně 1 měsíc.

Doporučený termín odevzdání písemného zpracování SOP - nejpozději do 3 týdnů před závěrečnou klasifikací.

V souladu s JZZZ stanoví ředitel školy vyučovací předmět/předměty, v jehož/jejichž rámci bude vypracována SOP, konkrétní termín zadání i odevzdání SOP, způsob odevzdání/převzetí SOP a zabezpečení konzultací žáků s vyučujícími.

C.  Zařazení a prezentace SOP v rámci závěrečné zkoušky

Samostatná odborná práce je využívána při praktické zkoušce. V jejím rámci probíhá vlastní zhotovení výrobku ze SOP, jeho prezentace a obhajoba písemného zpracování SOP.

O začlenění tvorby výrobku ze SOP do praktické zkoušky (na začátek, do průběhu, na závěr zkoušky) rozhodne příslušný učitel. O pořadí obhajoby SOP a prezentace zhotoveného výrobku v rámci této zkoušky rozhodne zkušební komise.

Zhotovení výrobku ze SOP:

-       žák realizuje příslušný výrobek podle výtvarného návrhu a technické dokumentace;
-       dodržuje stanovený technologický postup;
-       dodržuje předpisy BOZP.

Obhajoba SOP:

-       žák představí písemné zpracování SOP, výtvarný návrh a technickou dokumentaci zkušební komisi;
-       zdůvodní přístup k řešení tématu a způsob jeho zpracování, uvede využité inspirační a informační zdroje;
-       uvede přínos práce pro své profesní uplatnění.

Prezentace výrobku ze SOP:

-       žák vysvětlí technologický postup a zdůvodní výběr použitých materiálů;
-       objasní postup výtvarného řešení;
-       uvede možnosti použití zhotoveného výrobku.

D. Způsob hodnocení/kritéria hodnocení SOP

Kritéria hodnocení zpracování SOP

-       dodržení stanoveného rozsahu textu;
-       splnění zadané osnovy;
-       obsahové a odborné zpracování tématu;
-       vlastní přínos, nápaditost;
-       formální úroveň písemného zpracování SOP;
-       originalita výtvarného řešení, úroveň zpracování výtvarného návrhu;
-       kvalita zpracování technické dokumentace;
-       využívání inspiračních a informačních zdrojů.

Kritéria hodnocení obhajoby SOP

-       samostatný projev žáka;
-       schopnost komunikace a reakce v rozhovoru se členy zkušební komise;
-       zdůvodnění navržených řešení pro realizaci;
-       používání odborné terminologie;
-       přínos práce pro profesní uplatnění žáka.

Kritéria hodnocení výrobku ze SOP

-       dodržení technologického postupu;
-       zhotovení výrobku podle technické dokumentace;
-       výtvarné vyznění výrobku ve vztahu k výtvarnému návrhu;
-       řemeslné zpracování a celkový vzhled výrobku.

Hodnocení SOP je součástí celkového hodnocení a klasifikace praktické zkoušky dle pravidel uvedených v JZZZ.

E. Způsob řešení v případě, že žák neodevzdá práci ve   stanoveném  termínu, příp. vůbec

-          Pokud žák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu, může ředitel školy v odůvodněných případech povolit odevzdání SOP v náhradním termínu.
-          Jestliže žák SOP neodevzdá, nebude bodově hodnocen za příslušnou část praktické zkoušky související se zhotovením výrobku ze SOP, jeho prezentací a obhajobou SOP.

Součástí těchto podkladů jsou pokyny pro žáka, které škola předává žákům zároveň s konkretizovaným tématem.


Pokyny  pro žáka

pro zpracování samostatné odborné práce

Zadání samostatné odborné práce

Vypracujte písemnou formou samostatnou odbornou práci na zadané téma, které jste konkretizoval/a ve spolupráci s učitelem/učiteli. Součástí samostatné odborné práce je rovněž výtvarný návrh a technická dokumentace příslušného výrobku.

Postupujte podle pokynů učitele, který Vám sdělí konkrétní termíny pro řešení a odevzdání samostatné odborné práce. Zpracování samostatné odborné práce je nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvování závěrečné zkoušky.

Formální úprava

Text práce zpracujte na PC v celkovém rozsahu nejméně 6 stran formátu A4 včetně titulního listu. Maximální rozsah textu není stanoven. Používejte odbornou terminologii, dbejte na pravopis, stránky číslujte. Velikost písma je v případě využití Times New Roman 12 b., v případě využití Arial 11 b. Je třeba dodržovat řádkování 1,5. Pokud použijete jiný typ písma, musí jeho velikost odpovídat předepsanému. Rovněž řádkování 1,5 musí být dodrženo. Podrobnější pokyny pro písemné zpracování SOP Vám sdělí učitel.

Výtvarný návrh a technickou dokumentaci zpracujte ve formátu, který Vám stanoví učitel.

Titulní list obsahuje: název školy, obor vzdělání, název tématu, název práce, označení „samostatná odborná práce“, Vaše jméno a příjmení, školní rok zpracování.

Příklad zpracování Titulního listu

 

Střední škola uměleckých řemesel

Zámečnická 7, Český Krumlov

82-51-H/001 Umělecký kovář a zámečník

Uměleckořemeslný výrobek

podle vlastního návrhu

Vývěsní štít – restaurace „u kraba“

Samostatná odborná práce

JAN KOVÁŘ

Školní rok 2010/2011

 

Dále zpracujte:

-       obsah (tj. tabulku s názvy jednotlivých částí/kapitol s uvedením stránek);
-       úvod – zde můžete např. obecně charakterizovat uměleckořemeslné kovářské a zámečnické výrobky v jejich historickém vývoji, představit téma své samostatné odborné práce apod.;
-       text členěný do kapitol – zde můžete např. zdůvodnit výběr daného tématu, popsat navržený výrobek a možnosti jeho využití, způsob, jakým jste dospěl/a k jeho výtvarnému řešení (čím jste se inspiroval/a, jak se vyvíjel výtvarný návrh apod.); nutné je uvést technologický postup zhotovení příslušného výrobku, použité materiály, nářadí, stroje a zařízení, potřebné výpočty, cenovou kalkulaci navrženého výrobku, bezpečnostní a zdravotní rizika při realizaci výrobku; do textu můžete zařadit i obrázky, fotografie, schémata, grafy apod.;
-       závěr – zde stručně shrnete řešení své samostatné odborné práce, zhodnotíte, jaké zkušenosti jste získal/a při jejím zpracování a jak je podle Vašeho názoru můžete využít ve svém budoucím profesním životě;
-       seznam použitých zdrojů – zde uvedete použitou literaturu, internetové zdroje apod.;
-       přílohy:

  • výtvarný návrh (definitivní výtvarný návrh včetně skic dokumentujících vývoj výtvarného řešení) – zpracování této přílohy je povinné;
  • technickou dokumentaci pro zhotovení navrženého výrobku (její náležitosti Vám sdělí učitel) – zpracování této přílohy je povinné;
  • obrázky, grafy, schémata, fotografie apod. – zpracování dalších příloh není povinné, záleží na Vašem rozhodnutí, zda je zařadíte.

Při závěrečné zkoušce využijete samostatnou odbornou práci v rámci praktické zkoušky.

Při praktické zkoušce zhotovíte výrobek, který jste navrhl/a v samostatné odborné práci, a před zkušební komisí budete obhajovat svoji samostatnou odbornou práci a prezentovat zhotovený výrobek.

Zhotovení výrobku ze samostatné odborné práce:

-       zhotovíte daný výrobek podle výtvarného návrhu a technické dokumentace;
-       při realizaci výrobku budete dodržovat stanovený technologický postup a předpisy BOZP.

Obhajoba SOP:

-       představíte zkušební komisi písemné zpracování samostatné odborné práce, výtvarný návrh výrobku a technickou dokumentaci;
-       objasníte a zdůvodníte svůj postup při zpracování tématu, uvedete, jaké zdroje jste využil/a;
-       uvedete, jaké zkušenosti jste v průběhu tvorby samostatné odborné práce získal/a, zhodnotíte, jaký přínos pro Vás práce měla.

Prezentace zhotoveného výrobku:

-       vysvětlíte technologický postup a zdůvodníte výběr použitých materiálů;
-       objasníte postup výtvarného řešení;
-       uvedete příklady uplatnění výrobku.

Zkušební komise bude zejména hodnotit:

-       dodržení stanoveného rozsahu textu;
-       obsahové a odborné zpracování tématu, používání odborné terminologie;
-       formální úroveň písemného zpracování, originalitu a úroveň zpracování výtvarného návrhu, kvalitu zpracování technické dokumentace;
-       celkový vzhled výrobku, tj. jeho řemeslné zpracování, výtvarné vyznění, jeho zhotovení podle technické dokumentace;
-       Váš samostatný projev a schopnost reagovat na otázky členů zkušební komise.


 SOP_Umelecky_kovar.doc SOP_Umelecky_kovar.doc (232,50 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky