Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zahájení národního projektu NZZ - tisková zpráva

Hlavním cílem projektu, který bude probíhat v letech 2009 – 2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Reforma závěrečné zkoušky přinese zlepšení kvality škol a zvýšení prestiže jejich absolventů. Dosud si školy samy připravují své závěrečné zkoušky a jejich úroveň se tak může značně lišit.  

tisková zpráva tisková zpráva (131,59 KB)


Projekt Nová závěrečná zkouška řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.        

Při použití jednotného zadání už nebude možné, aby škola něco podstatného z oboru vynechala, například protože nemá dostatečné technické vybavení. Chtěli bychom dosáhnout toho, aby se pomocí nových závěrečných zkoušek zvýšila i celková úroveň učebních oborů na školách a vzrostla jejich prestiž,“ říká hlavní manažerka projektu Dana Kočková. Na tvorbě jednotných zadání se podílejí školy, odborníci z praxe a pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV). Zástupci zaměstnavatelů jsou také členy zkušebních komisí, které hodnotí výkony žáků u závěrečných zkoušek. Jejich zapojení do reformy zkoušek zaručuje, že absolventi budou dobře připraveni pro praxi.

 

Polovina škol už má zkušenosti s novým pojetím

 

Projekt Nová závěrečná zkouška navazuje na výsledky systémového projektu Kvalita I, v jehož průběhu byla připravena jednotná zadání pro tříleté učební obory. Projekt probíhal v letech 2005 - 2008 a každý rok se zvyšoval počet oborů, pro něž byla vytvořena jednotná zadání. Ve školním roce 2007/2008 tak už existovala jednotná zadání pro 105 oborů vzdělání, která se prakticky ověřovala při závěrečných zkouškách na 250 školách a standardizovanou podobu zkoušky si tak v červnu 2008 vyzkoušelo cca 12 000 žáků.

 

Nová závěrečná zkouška se rozšíří do všech škol s učebními obory

 

V rámci projektu Nová závěrečná zkouška (NZZ) se tvorba  jednotných zadání bude týkat nejenom tříletých učebních oborů (kategorie H), ale postoupí i k méně náročným oborům kategorie E. Vzhledem k tomu, že projekt začíná pouhé dva měsíce před konáním závěrečných zkoušek, nebudou v letošním školním roce vytvořena nová jednotná zadání. Národní ústav odborného vzdělávání přesto s podporou ministerstva školství usiluje o to, aby proces ověřování jednotných zadání na školách nebyl přerušen. Upravil proto existující jednotná zadání podle připomínek ze škol i z podnikové sféry a vložil je do vznikajícího informačního systému nové závěrečné zkoušky.

 

Jsou tedy k dispozici školám, které byly zapojeny do projektu Kvalita I a ty budou nyní ověřovat nejenom nové pojetí závěrečných zkoušek, ale také funkčnost informačního systému. Od školního roku 2009/2010 už budou mít všechny školy možnost použít jednotné zadání pro své závěrečné zkoušky.

 

Informační systém nové závěrečné zkoušky

 

Internetový informační systém, jehož jádro vzniklo už v předcházejícím období, bude shromažďovat všechna jednotná zadání a zajišťovat přístup škol k nim. Jeho funkce se během projektu podstatně rozšíří: bude poskytovat metodickou podporu tvůrcům jednotných zadání, členům zkušebních komisí ve školách i odborníkům z praxe, nabídne vhodné prostředí pro výměnu zkušeností mezi školami i zaměstnavateli a bude přinášet informace o přípravě nové závěrečné zkoušky jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost.

 

Co je na nové závěrečné zkoušce odlišného

 

Jednotné zadání má zaručit, aby závěrečné zkoušky na všech školách odpovídaly současné úrovni a požadavkům zaměstavatelů v oboru. Výsledky zkoušek prováděných na různých školách také budou mnohem lépe srovnatelné. Zaměření zkoušek směřuje více než dnes k praxi v oboru a stěžejní roli proto bude hrát zkouška praktická, při níž má žák řešit reálné úkoly a problémy. Při ústní zkoušce budou žáci dostávat také otázky ze světa práce, aby se zjistilo, jestli mají alespoň základní představu o uplatnění v praktickém životě. Úplnou novinku představují v některých oborech samostatné odborné práce, které žáci zpracují během 2. pololetí a obhajují je při závěrečné zkoušce.

 

Více informací o projektu: www.nuov.cz/nzz (od 1.4.2009)

 

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

 

Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu

e-mail: dana.kockova@nuov_cz, tel.:   271 022 411  

Mobil:  72...

 

Ing. Hana Hušáková, manžerka pro organizaci a logistiku

e-mail: hana.husakova@nuov_cz, tel.:  27... 

 

RNDr. Libor Berný, manažer pro informační systém NZZ

e-mail: libor.berny@nuov_cz, tel.:  27...

 

 

Národní ústav odborného vzdělávání

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

Tel.:  27...

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky