Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Operátor skladování

Samostatná odborná práce 66-53-H/003 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ  

A. Zadání samostatné odborné práce (SOP)

Žáci vypracují dle stanovené osnovy písemnou dokumentaci na vybrané téma.

Téma SOP si sami zvolí nebo je jim zadáno ředitelem školy.

Témata budou vybírána z těchto oblastí:

TÉMA I.       zbožíznalství
TÉMA II.      skladová mechanizace
TÉMA III.     technologie skladování
TÉMA IV.     administrativa skladování

Ve spolupráci s učitelem žák téma pro zpracování SOP konkretizuje.

1)  Osnova SOP

-       titulní list – obsahuje název školy, obor vzdělání, název tématu, název práce, označení „samostatná odborná práce“, rok zpracování, jméno a příjmení autora
-       obsah
-       úvod, uvedení do problematiky.
-       text členěný do kapitol
-       závěr, výsledky
-       seznam použitých zdrojů – výčet použité literatury, internetových zdrojů apod.
-       vytištěná prezentace samostatné odborné práce s využitím PC (např. PowerPoint)
-       přílohy – tabulky, fotografie

2) Formální úprava SOP

Práce se zpracovává na PC, odevzdává se v deskách ve formátu A4. Minimální rozsah SOP je 10 stran. Velikost písma je v případě využití Times New Roman CE 12 b., v případě využití Arial CE  10 b.. Je třeba dodržovat řádkování 1,5. Podrobnější pokyny k úpravám textů stanoví a sdělí žákům učitel.

B. Termíny

Doporučený termín zadání SOP – nejdříve v lednu 2010. Stanovení konkrétního termínu je v kompetenci ředitele školy.

Doporučená délka řešení SOP – minimálně 1 měsíc.

Doporučený termín odevzdání SOP - nejpozději do 3 týdny před závěrečnou klasifikací.

V souladu s JZZZ stanoví ředitel školy vyučovací předmět, v jehož rámci bude SOP vypracována, konkrétní termín jejího zadání i odevzdání, způsob odevzdání/převzetí SOP a zabezpečení konzultací žáků s vyučujícími.

Zpracování samostatné odborné práce vede, kontroluje a hodnotí učitel vyučovacího předmětu, v jehož rámci je práce zpracována.

C.  Zařazení a prezentace SOP v rámci závěrečné zkoušky

Samostatná odborná práce je využívána při praktické zkoušce, kdy probíhá obhajoba SOP před zkušební komisí. Součástí obhajoby SOP je její prezentace žákem s využitím PC (např. v programu PowerPoint). Pokyny k jejímu zpracování a využití u zkoušky upřesní ředitel školy.

Při obhajobě SOP žáci:

-      představí písemné zpracování SOP zkušební komisi
-      provedou prezentaci SOP s využitím PC
-       popíší a zdůvodní volbu tématu a způsob jeho zpracování včetně využívání informačních zdrojů
-      posoudí přínos zpracování práce pro své profesní uplatnění.

D.   Způsob hodnocení/kritéria hodnocení SOP

Kritéria hodnocení písemného zpracování SOP                                          

-   dodržení stanoveného rozsahu
-   splnění zadané osnovy                                                                      
-   vlastní obsahové a odborné zpracování tématu
-   formální úroveň zpracování práce
-   využívání informačních zdrojů

Kritéria hodnocení obhajoby SOP

-       samostatný projev žáka, dodržení bodů zadání
-       prezentace práce s využitím PC
-       schopnost komunikace a reakce v rozhovoru se členy zkušební komise
-       používání odborné terminologie

E.    Způsob řešení v případě, že žák neodevzdá práci ve   stanoveném  termínu, příp. vůbec

 -       pokud žák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu, může ředitel školy v odůvodněných případech povolit odevzdání SOP v náhradním termínu.
-       jestliže žák SOP neodevzdá, nemůže vykonávat příslušnou část závěrečné zkoušky vyplývající ze SOP a tudíž za ní nebude bodově hodnocen.

Součástí těchto podkladů jsou pokyny pro žáka, které škola předává žákům při zadávání témat samostatné odborné práce.  


Pokyny  pro žáka

pro zpracování samostatné odborné práce

K vybranému tématu konkretizujte ve spolupráci s učitelem obsah samostatné odborné práce (SOP), například :

Téma ZBOŽÍZNALSTNÍ   -   kosmetika

Téma ZBOŽÍZNALSTNÍ   -  obiloviny, luskoviny, olejniny

Téma SKLADOVÁ MECHANIZACE  -   manipulační vozíky

Téma SKLADOVÁ MECHANIZACE  -   jeřáby

Téma TECHNOLOGIE SKLADOVÁNÍ  -  kanban                                                    

Postupujte podle pokynu učitele, který vám sdělí konkrétní termíny pro odevzdání samostatné odborné práce. Zpracování samostatné odborné práce je nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky.

Formální úprava

Práci odevzdáte v deskách ve formátu A4, minimální rozsah SOP je 10 stran. Desky a titulní list obsahují: název školy, obor vzdělání, název tématu, název práce, označení „samostatná odborná práce“, rok zpracování, jméno a příjmení.

Příklad zpracování desek a Titulního listú

 

Střední škola technická a automobilní Chomutov

Pražská 702, 430 01 Chomutov

Jana NOVOTNÁ

třída: 3.SA

Spojovací materiály

samostatná odborná práce

Chomutov 2011

 

Dále zpracujete: 

-       obsah
-       úvod, vysvětlíte důvod, proč jste si vybral/vybrala pro svoji práci právě dané téma
-       řešení tématu – text členíte do kapitol
-       závěr – stručně popíšete celou práci
-       seznam použitých zdrojů – uvedete výčet použité literatury, internetových zdrojů apod.
-       stručnou prezentaci  práce na PC (např. s využitím programu PowerPoint)
-       přílohy – zařadíte např. tabulky, grafy, fotografie, které nebylo možné vložit do textů.

Formální pravidla pro vypracování SOP

Text zpracujte na PC, používejte odbornou terminologii, dodržujte pravopis. U kapitol uvádějte názvy, stránky číslujte. Velikost písma je v případě využití Times New Roman CE 12 b., v případě využití Arial CE  10 b. Je třeba dodržovat řádkování 1,5.  Podrobnější pokyny pro zpracování SOP i její prezentace  na PC vám sdělí učitel.    

Samostatnou odbornou práci budete obhajovat při praktické zkoušce:

-       provedete prezentaci práce s využitím PC (např. v PowerPointu)
-       seznámíte zkušební komisi s tím, jaké téma jste zpracovával/zpracovávala
-       představíte svoji samostatnou odbornou práci, zdůvodníte, proč jste si ji vybral/a a objasníte způsob jejího zpracování
-       objasníte postup při zpracování práce, jak jste postupoval/a, jaké zdroje použil/a ke zpracování
-       uvedete, jaký přínos pro vás práce měla.

Zkušební komise bude hodnotit:

-       dodržení stanoveného rozsahu řešení
-       obsahové a odborné zpracování tématu, používání odborné terminologie
-       formální úroveň zpracování práce
-       využívání informačních zdrojů
-       prezentaci práce s využitím PC

Při obhajobě  SOP je důležitý Váš samostatný projev a schopnost reagovat na dotazy  členů zkušební komise.


SOP_Operator_skladovani.doc SOP_Operator_skladovani.doc (215,50 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky