Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Kuchař

Samostatná odborná práce 65-52-H/001 KUCHAŘ 65-51-H/004 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK-PŘÍPRAVA JÍDEL 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, zaměření kuchař  

A. Zadání samostatné odborné práce (SOP)

Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných zkoušek a její realizace je povinná. Škola zadání podle potřeby dále rozpracuje a konkretizuje, zejména časový harmonogram zpracování, způsob odevzdání, konzultace s učiteli, apod.

Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci k danému tématu.

1)  Téma/úkol SOP

Žáci si losují z těchto témat:

TÉMA I.   vzpomínky na dovolenou
TÉMA II.  můj rodný kraj - region
TÉMA III. gastronomie napříč časem
TÉMA IV.  svátky v kalendáři

2)  Osnova SOP

Úvod - volba specifikace tématu apod.

Text řešení

-       charakteristika vylosované příležitosti s ohledem na využití v gastronomii
-       návrh slavnostního  menu
-       výběr dvou pokrmů ze slavnostního menu, normování, kalkulace, technologické postupy
-       úprava na talíři
-       charakteristika zvolených příloh a nápojů, zdůvodnění
-       popis hlavní suroviny vybraných pokrmů, její další využití v gastronomii

Cizojazyčná část

-       vypracování menu, překlad do zvoleného cizího jazyka
-       jeden technologický postup přípravy vybraného pokrmu v cizím jazyce

Závěr

-       splnění cílů

3)  Formální úprava SOP

-       Titulní list – obsahuje označení „Samostatná odborná práce“, vylosované téma, přesný název zpracovaného tématu, název školy, obor vzdělání, třída, školní rok, jméno a příjmení žáka.
-       Za titulním listem následuje obsah (názvy kapitol, stránkování)
-       Celkový rozsah práce je nejméně 10 stran formátu A4.
-       Text zpracovat na PC,  možno doplnit obrázky a nákresy.
-       Součástí musí být seznam použitých zdrojů informací uvedených na konci práce (literatura, normy, internet).

Požadavky pro zpracování SOP a informace o jejím dalším využití v průběhu praktické zkoušky určené pro žáky jsou uvedeny v odstavci POKYNY PRO ŽÁKY.

B. Termíny

Doporučený termín zadání SOP – nejdříve v lednu 2011. Stanovení konkrétního termínu je v kompetenci ředitele školy.

Doporučená délka řešení SOP – minimálně 1 měsíc.

Doporučený termín odevzdání SOP - nejpozději 3 týdny před závěrečnou klasifikací.

V souladu s JZZZ stanoví ředitel školy způsob zabezpečení realizace SOP ve škole -  vyučovací předmět, v jehož rámci bude SOP vypracována, uvede konkrétní termín zadání i odevzdání, odpovědného učitele, stanoví počet a zabezpečení povinných konzultací žáků a způsob odevzdání.

C. Zařazení a prezentace SOP v rámci závěrečné zkoušky

Samostatná odborná práce je využívána při praktické zkoušce, kdy probíhá vlastní výroba a prezentace kuchařského výrobku, obhajoba samostatné odborné práce a komunikace k tématu v cizím jazyce. Pořadí a organizace jednotlivých dílčích úkolů je v pravomoci ředitele školy s ohledem na organizační zabezpečení průběhu závěrečných zkoušek.

D. Způsob hodnocení/kritéria hodnocení SOP

Zpracování samostatné odborné práce vede, kontroluje a hodnotí učitel odborného výcviku nebo odborného teoretického předmětu.

   Hodnocení samostatné odborné práce

Hodnocení formální stránky

-       dodržení formální úpravy
-       dodržení stanoveného rozsahu řešení, zařazení všech bodů
-       úroveň zpracování práce po formální stránce

Hodnocení obsahové stránky a věcné správnosti

-       splnění zadané osnovy
-       vlastní obsahové a odborné zpracování tématu
-       věcná správnost
-       zpracování menu a charakteristika podávaných pokrmů a nápojů
-       vlastní přínos, nápaditost
-       využívání informačních zdrojů

Realizace úkolů ze SOP  při praktické zkoušce

Kritéria hodnocení pro obhajobu samostatné odborné práce:

-       vhodnost volby navrženého pokrmu pro danou příležitost

-       dodržení bodů zadání
-       zdůvodnění postupu, navržených řešení při realizaci
-       schopnost komunikace a reakce v rozhovoru se členy zkušební komise a samostatný projev žáka
-       používání odborné terminologie
-       přínos práce pro profesní uplatnění žáka

Kritéria hodnocení pro komunikaci v cizím jazyce:

-       samostatný projev žáka
-       schopnost komunikace a reakce v rozhovoru
-       popis postupu při realizaci
-       používání odborné slovní zásoby

Kritéria hodnocení pokrmu ze samostatné odborné práce

-       skladba menu
-       dodržování postupu a způsobu zpracování
-       chuť, vzhled výrobku
-       dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce

E. Způsob řešení v případě, že žák neodevzdá práci ve stanoveném termínu, příp. vůbec

  1. Jestliže žák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu, může ředitel školy v odůvodněných případech povolit odevzdání SOP v náhradním termínu.
  2. Jestliže žák SOP neodevzdá, nemůže vykonávat příslušnou část praktické zkoušky vyplývající ze SOP, a tudíž za ní nebude bodově hodnocen.

F. Využití SOP pro realizaci školní části závěrečné zkoušky

V letošním školním roce umožňuje nově metodika tvorby JZZZ vedle povinné SOP, zařadit i SOP jako školní část.  Znamená to tedy, že v případě, že škola této možnosti využije, žák bude zpracovávat 2 odborné práce, první na společné téma, druhé na téma stanovené školou. I v tomto případě musí dodržet požadavky na formální úpravu, způsob a harmonogram odevzdání. Školní SOP nemůže nahradit povinnou SOP při realizaci praktické zkoušky. Výsledek řešení školního tématu SOP ovlivní celkové hodnocení výkonu žáka u praktické zkoušky v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Jestliže žák neuspěje při řešení dalších částí jednotného zadání praktické zkoušky, pak je klasifikován nedostatečně, i když při řešení školního tématu bude úspěšný. Cílem je umožnit škole zohlednit u závěrečné zkoušky vlastní požadavky a specifika. O zařazení či nezařazení této školní části rozhoduje ředitel školy.


Pokyny  pro žáka

pro zpracování samostatné odborné práce

Podle dále uvedených pokynů vypracujte písemnou formou samostatnou odbornou práci.

Postupujte podle pokynů učitele, který vám sdělí konkrétní termíny pro losování  témat a  způsob a termín odevzdání samostatné odborné práce. Zpracování samostatné odborné práce je nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvování praktické zkoušky.

Formální úprava

Titulní list – obsahuje níže uvedené náležitosti:

Název                     Samostatná odborná práce

Téma                      Vylosované téma

Název                     Přesný název zpracovaného tématu

Název školy

Obor vzdělání

Třída

Školní rok

Jméno a příjmení žáka

-       Za titulním listem následuje obsah (uveďte názvy kapitol, stránkování)
-       Celkový rozsah práce je nejméně 10 stran formátu A4.
-       Text zpracujte na PC,  možno doplnit obrázky a nákresy.
-       Součástí musí být seznam použitých zdrojů informací uvedených na konci práce (literatura, normy, internet).

Zadání samostatné odborné práce

Vypracujte samostatnou odbornou práci na vylosované téma. Toto vylosované téma můžete ještě konkretizovat,  zúžit na určitou oblast dle vlastního zájmu či výběru.

Osnova samostatné odborné práce

Úvod - uveďte proč jste se zaměřili na dané konkrétní téma, jaké jsou hlavní cíle vaší práce

Řešení

-       charakteristika vylosované příležitosti s ohledem na využití v gastronomii
-       návrh slavnostního  menu
-       výběr dvou pokrmů ze slavnostního menu, normování, kalkulace, technologické postupy
-       úprava na talíři
-       charakteristika zvolených příloh a nápojů, zdůvodnění
-       popis hlavní suroviny vybraných pokrmů, její další využití v gastronomii

Cizojazyčná část

-       překlad menu do zvoleného cizího jazyk
-       jeden technologický postup přípravy vybraného pokrmu v cizím jazyce v rozsahu 1 strany

Závěr

-          splnění cílů

Zařazení a prezentace samostatné odborné práce v rámci praktické zkoušky

Samostatnou odbornou práci budete využívat při  praktické zkoušce takto:

1 . Praktický úkol ze samostatné odborné práce

Příprava pokrmu ze samostatné odborné práce

a)    Připravte  jeden teplý pokrm ze své  samostatné odborné práce nejméně ve dvou porcích.
b)    Dodržujte  popsaný technologický postup a zásady BOZP.
c)    Pokrm vhodně upravte na talíři.

2. Obhajoba samostatné odborné práce

Postupujte podle uvedené osnovy.

a)    představte svoji samostatnou odbornou práci - téma, cíl
b)    objasněte postup při zpracování práce, jaké zdroje použili
c)    zdůvodněte výběr pokrmů do menu
d)    popište postup  práce při přípravě zvoleného výrobku
e)    uveďte, jaký přínos pro vás práce měla a zda jste splnil/a své cíle

3. Komunikace v cizím jazyce

Připravte si  krátké vystoupení v cizím jazyce, kde uvedete např.:

a)    jak se jmenujete, jaký studujete obor
b)    jaké téma samostatné práce jste zpracoval/a
c)    jaký výrobek nebo úkol jste realizoval/a
d)    na základě zpracovaného cizojazyčného textu ve vaší práci charakterizujte připravovaný pokrm
e)    zodpovězte položené dotazy členů zkušební komise, používejte odbornou terminologii.


SOP_Kuchar.doc SOP_Kuchar.doc (229,50 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky