Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Hodinář

Samostatná odborná práce 23-63-H/001 HODINÁŘ  

A. Zadání samostatné odborné práce (SOP)

Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci ke stanovenému tématu.

1)  Téma SOP

Komplexní písemné zpracování opravy konkrétních hodin či hodinek. Popis z hlediska složení, funkce a především oprav.

2)  Osnova SOP

Úvod

Popis hodinového či hodinkového stroje (historie, místo výroby, zajímavosti ...) Skupinové schéma. Složení a funkce jednotlivých skupin. Užité materiály.

Hlavní část
Možné závady zjistitelné před samotnou demontáží a závady odhalitelné po demontáži
Demontáž.
Odstranění závad a jejich oprava (podrobný popis).
Čištění hodinového či hodinkového stroje – způsoby čištění, použité čistící prostředky, časy čištění ...
Montáž stroje.
Mazání. Podrobný popis mazání švýcarského kroku (pokud jej stroj obsahuje).
Seřízení hodinového či hodinkového stroje – způsoby, tolerance chodu ...
Zapouzdření stroje.
Regulace hodinového či hodinkového stroje – způsoby.
Technický výkres zvolené součástky hodinového či hodinkového stroje ve vhodném měřítku.
Fotografická či obrázková dokumentace.

Závěr
Shrnutí výsledků práce.
Použité zdroje (literatura).

3)  Formální úprava SOP

Písemné zpracování daného tématu bude provedeno v rozsahu nejméně 25 stran formátu A4, text práce bude vypracován na PC, písmem Times New Roman, 60 úhozů na řádek, maximálně 30 řádků na stránku A4.
Do textu práce lze vložit fotografie, obrázky v maximálním rozsahu 15 fotografií či obrázků maximální velikosti 9 x 13 cm.
Práce bude opatřena titulním listem: jméno a příjmení žáka, ročník, název práce, adresa školy, datum, obor - viz Vzor 1.
Za titulní list bude zařazen obsah textu (tj. názvy jednotlivých kapitol, stránkování).
Zdroje informací (literatura, normy, využití internetu) budou uvedeny na konci práce dle normy viz Vzor 2.
Práce bude odevzdána 1x v tištěné podobě v kroužkové vazbě a 1x v elektronické podobě na CD.
Ke každé práci si žák připraví stručnou prezentaci v Power Pointu, kterou použije při obhajobě své práce.

B. Termíny

Doporučený termín zadání SOP – nejdříve v lednu 2010;
Doporučená délka řešení SOP – minimálně 1 měsíc;
Doporučený termín odevzdání SOP - nejpozději do 3 týdnů před závěrečnou klasifikací.

V souladu s JZZZ stanoví ředitel školy vyučovací předmět, v jehož rámci bude vypracována SOP, konkrétní termín zadání i odevzdání SOP, způsob odevzdání/převzetí SOP a zabezpečení konzultací žáků s vyučujícími.

C. Zařazení a prezentace SOP v rámci závěrečné zkoušky

SOP bude využita v rámci praktické zkoušky. Praktická zkouška bude trvat tři dny. Třetí den praktické zkoušky bude probíhat prezentace a obhajoba SOP za přítomnosti tříčlenné zkušební komise. Ta bude složena z učitele odborného výcviku, učitele odborných předmětů a člena určeného ředitelem školy (zástupce odborné veřejnosti, třídního učitele ...).

D. Způsob hodnocení/kritéria hodnocení SOP

Prezentace a obhajoba SOP spočívá v představení písemné SOP zkušební komisi, popisu a zdůvodnění zvoleného postupu zpracování včetně využívání informačních zdrojů, posouzení přínosu práce pro profesní uplatnění žáka.

Hodnotí se zdůvodnění použitého způsobu zpracování, dodržení jednotlivých bodů zadání, obsahová i formální úroveň zpracování, používání odborné terminologie, komunikace a reakce na dotazy členů zkušební komise.

Hodnocení SOP je součástí celkového hodnocení a klasifikace praktické zkoušky. Za celou praktickou zkoušku lze získat maximálně 100 bodů. Z toho za SOP nejvíce 20 bodů.

Požadavek:

Počet bodů

Dodržení počtu a formátu stran, úhozů a řádkování

1

Dodržení počtu fotografií či obrázků

2

Dodržení titulního listu

1

Dodržení termínu odevzdání práce

2

Dodržení minimálně 2 konzultací

2

Detailní a odborné zpracování dle osnovy

8

Používání a znalost odborné terminologie

4

Celkem bodů za vypracování SOP

20

E. Způsob řešení v případě, že žák neodevzdá práci ve stanoveném termínu, příp. vůbec

Jestliže žák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu, může mu ředitel školy v odůvodněných případech povolit odevzdání SOP v náhradním termínu.

Jestliže žák SOP neodevzdá, nebude bodově hodnocen za příslušnou část závěrečné zkoušky související se zpracováním, prezentací a obhajobou SOP.


Pokyny  pro žáka

pro zpracování samostatné odborné práce

Vypracujte podle osnovy písemnou dokumentaci ke stanovenému tématu.

Téma SOP:

Oprava konkrétních hodin/hodinek. Popis z hlediska složení, funkce a především oprav.

Osnova SOP:

Úvod
Popis hodinového či hodinkového stroje (historie, místo výroby, zajímavosti ...) Skupinové schéma. Složení a funkce jednotlivých skupin. Užité materiály.

Hlavní část
Možné závady zjistitelné před samotnou demontáží a závady odhalitelné po demontáži.
Demontáž.
Odstranění závad a jejich oprava (podrobný popis).
Čištění hodinového či hodinkového stroje – způsoby čištění, použité čistící prostředky, časy čištění ...
Montáž stroje.
Mazání stroje a podrobný popis mazání švýcarského kroku (pokud jej stroj obsahuje).
Seřízení hodinového či hodinkového stroje – způsoby, tolerance chodu ...
Zapouzdření stroje.
Regulace hodinového či hodinkového stroje – způsoby.
Technický výkres zvolené součástky hodinového či hodinkového stroje ve vhodném měřítku.
Fotografická či obrázková dokumentace.

Závěr
Shrnutí výsledků práce.
Použité zdroje (literatura).

Formální úprava SOP:

Písemné zpracování daného tématu proveďte v rozsahu nejméně 25 stran formátu A4, text vypracujte na PC, písmem Times New Roman, 60 úhozů na řádek, maximálně 30 řádků na stránku A4. Do textu práce lze vložit fotografie, obrázky v maximálním rozsahu 15 fotografií či obrázků maximální velikosti 9 x 13 cm. Práci opatřete titulním listem: jméno a příjmení žáka, ročník, název práce, adresa školy, datum, obor - viz Vzor 1. Za titulní list zařaďte obsah textu (tj. názvy jednotlivých kapitol, stránkování). Zdroje informací (literatura, normy, využití internetu) uveďte na konci práce dle normy - viz Vzor 2. Práci odevzdejte 1x v tištěné podobě v kroužkové vazbě a 1x v elektronické podobě na CD. Ke každé práci si připravte stručnou prezentaci v Power Pointu, kterou použijete při obhajobě práce.

Termíny:

V souladu s JZZZ stanovil ředitel školy vyučovací předmět ........................., v jehož rámci bude vypracována SOP.

Termín zadání SOP...........................

Termín odevzdání SOP......................

Způsob odevzdání/převzetí SOP ...........................

Nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu zadání SOP si zvolte konzultanta (učitele odborného výcviku nebo učitele odborných teoretických předmětů) a nahlašte mu, jaké konkrétní hodiny/hodinky jste si zvolil a budete je ve své SOP popisovat.

V průběhu zpracovávání SOP jste povinen s tímto vyučujícím minimálně dvakrát postup prací osobně konzultovat v předem dohodnutých termínech.

Hotovou SOP tomuto konzultantovi odevzdejte nejpozději ve výše uvedeném termínu.


SOP_Hodinar.doc SOP_Hodinar.doc (233,50 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky