Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Cukrář

Samostatná odborná práce 29-54-H/002 CUKRÁŘ-VÝROBA 29-54-H/01 CUKRÁŘ  

A. Zadání samostatné odborné práce (SOP)

Žáci budou dle stanovené osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci ke slavnostnímu výrobku (dort)a ke specifickému výrobku.

1)  Téma SOP

1. část:

Slavnostní výrobek (dort), volitelného tvaru, hmotnost výrobku 2-3 kg na zvolené téma.

Témata slavnostního dortu:

a) promoční (k maturitě, ukončení studia, školy)
b) podzimní variace
c) Den matek
d) výročí narozenin
e) Den Země
f) hudební slavnosti

Žák si vylosuje druh korpusu s náplní a zhotoví slavnostní dort na vybrané téma:

a) dortová jádrová hmota a máslový (tukový) nugátový krém
b) dortová kakaová hmota a máslový (tukový) krém s přísadou griliáže
c) dortová kakaová hmota a máslový (tukový) čokoládový (kakaový) krém
d) dortová hmota světlá a máslový (tukový) krém s přísadou likéru a ovoce

e) dortová hmota s olejem a máslový krém kávový

2. část:

Specifický výrobek – tradiční cukrářský výrobek dle vlastního výběru: v minimálním množství pro 6 osob nebo v minimální hmotnosti 600 gramů.

2) Osnova SOP

1.   část:

Charakteristika použitých surovin pro zhotovení dortu
Nákres dortu s popisem dekorace dortu na vylosované téma
Popis výrobního postupu (technologického postupu výroby)

2.   část:

Charakteristika specifického výrobku – tradičního cukrářského výrobku
Charakteristika surovin pro výrobu tradičního cukrářského výrobku
Technologický postup výroby tradičního cukrářského výrobku včetně vyhotovení nákresu

U obou výrobků (dortu i specifického výrobku) by měl žák uvést surovinovou normu, podle které bude výrobky zhotovovat.

3) Formální úprava SOP

Písemné zpracování daného tématu, příp. dokumentace k úkolu bude provedeno v rozsahu nejméně 6 stran formátu A 4 . Text práce bude vypracován na PC, do práce lze zařadit fotografie, obrázky apod.; maximální rozsah není stanoven. Práce bude opatřena titulním listem: jméno a příjmení žáka, ročník, název práce, adresa školy, za titulní list bude zařazen obsah textu (tj. názvy jednotlivých kapitol, stránkování). Zdroje informací (literatura, normy, využití Internetu) budou uvedeny na konci práce.

B. Termíny

Doporučený termín zadání SOP – nejdříve v lednu 2011.
Doporučená délka řešení SOP – minimálně 1 měsíc.
Doporučený termín odevzdání SOP - nejpozději 3 týdny před závěrečnou klasifikací.

V souladu s JZZZ stanoví ředitel školy vyučovací předmět, v jehož rámci bude vypracována SOP, konkrétní termín zadání i odevzdání SOP, způsob odevzdání/převzetí SOP a zabezpečení konzultací žáků s vyučujícími.

C. Zařazení a prezentace SOP v rámci závěrečné zkoušky

Obhajoba SOP včetně realizace a prezentace výrobků bude součástí praktické zkoušky.
O jejím časovém zařazení (na začátek, na konec zkoušky apod.) rozhodne zkušební komise.

D. Způsob hodnocení/kritéria hodnocení SOP

Prezentace a obhajoba SOP spočívá v:

-       představení písemné SOP zkušební komisi
-       popisu a zdůvodnění zvoleného postupu řešení/zpracování včetně využívání informačních zdrojů
-       přínosu práce pro profesní uplatnění žáka

Hodnotí se:

-       zdůvodnění použitého postupu/způsobu zpracování
-       dodržení jednotlivých bodů zadání
-       obsahová a formální úroveň zpracování
-       používání odborné terminologie
-       komunikační dovednosti a reakce na dotazy členů zkušební komise

Hodnocení SOP je součástí celkového hodnocení a klasifikace praktické zkoušky dle pravidel uvedených v JZZZ.

E. Způsob řešení v případě, že žák neodevzdá práci ve stanoveném termínu, příp. vůbec

Jestliže žák neodevzdá SOP ve stanoveném termínu, může ředitel školy v odůvodněných případech povolit odevzdání SOP v náhradním termínu.

Jestliže žák SOP neodevzdá, nebude bodově hodnocen za příslušnou část závěrečné zkoušky související se zpracováním, prezentací a obhajobou SOP.

Poznámka:

Škola je povinna realizovat samostatnou odbornou práci podle JZZZ. Kromě toho může zadat žákům k řešení SOP také další (školní) téma, které je určeno k realizaci školní části závěrečné zkoušky. Obsah tohoto „školního“ tématu pak navrhuje sama, přitom musí dodržet veškeré požadavky na rozpracování podkladů k SOP, tj.:

-       stanoví školní téma SOP;
-       zpracuje osnovu školního tématu SOP;
-       stanoví požadavky na formální úpravu školního tématu SOP;
-       respektuje termíny pro zadání a odevzdání SOP stanovené v JZZZ;
-       uvede způsob zařazení školního tématu SOP u ZZ (v rámci praktické či ústní zkoušky);
-       zpracuje způsob hodnocení/kritéria hodnocení školního tématu SOP;
-       respektuje způsob řešení v případě, že žák neodevzdá práci ve stanoveném termínu, příp. vůbec, stanovený v JZZZ.

Výsledek řešení školního tématu SOP ovlivní celkové hodnocení výkonu žáka u příslušné zkoušky maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Jestliže žák neuspěje při řešení dalších částí jednotného zadání příslušné zkoušky, pak je klasifikován stupněm „5 - nedostatečný“, i když při řešení školního tématu SOP bude úspěšný.


SOP_Cukrar.doc SOP_Cukrar.doc (223,50 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky