Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj - příloha V/2003

E-Learning – glosář základních termínů  


Zpravodaj - příloha V/2003


Celoživotní vzdělávání (Lifelong learning)

Výraz používaný ke zdůraznění toho, že získávání nových znalostí je nyní považováno za neustálý proces, který nekončí, když člověk opustí školu, nýbrž pokračuje bez přerušení celým pracovním životem a dokonce i v důchodu. Zahrnuje všechna životní stadia a všechny sociální skupiny, do značné míry díky možnostem, které nabízí e-learning.

 

Deficit seniorů (Seniors gap)

Výraz poukazující na skutečnost, že starší lidé se méně podílejí na informační společnosti. Například nízký podíl starších lidí, kteří mají připojení na Internet, ve srovnání s celkovou populací.

 

Digitální gramotnost (Digital literacy)

Ekvivalent výrazu „počítačová gramotnost“, označuje získání minimální schopnosti nutné k využívání digitálních systémů z uživatelského hlediska.

 

Digitální práva (Digital rights)

Ochrana intelektuálního vlastnictví nebo autorských práv aplikovaná na „elektronické produkty“, např. software, multimediální aplikace, obsah v digitální formě atd.

 

Digitální propast (Digital divide neboli e-exclusion)

Riziko, že někteří lidé a sociální skupiny mohou být vyloučeni z informační společnosti.

 

e-Accessibility (elektronická dostupnost)

Koncept zahrnující právo a schopnost handicapovaných lidí dosáhnout větší integrace do informační společnosti a ekonomiky používáním IKT. Je popisována jako „on-linová přístupová rampa“ („on-line access ramp“).

 

e-Commerce (elektronické obchodování)

Proces kupování a prodávání zboží a služeb on-line.

 

e-Inclusion (elektronické začlenění)

Překonání digitální propasti. Označuje úsilí vynaložené na překonání rizika „informačního vylučování“ neboli e-exclusion a systémy vyvinuté za tímto účelem.

 

e-Learning

Používání nových multimediálních technologií a Internetu ke zlepšení kvality učení usnadňováním přístupu ke zdrojům a službám a ke spolupráci na velkou vzdálenost.

 

Genderový rozdíl (Gender gap)

Diskriminace nebo segregace žen ve srovnání s muži. Například skutečnost, že málo žen studuje v technických oborech nebo přijímá zaměstnání v technických odvětvích.

 

Informační a komunikační technologie – IKT (Information and Communications Technologies – ICT)

Výraz zahrnuje všechny technologie, které tvoří informační společnost: získávání, zpracovávání a ukládání dat, jejich vyhledávání, Internet, multimédia atd. a telekomunikační systémy, které umožňují rozšiřování informací.

 

Informační technologie (Information Technology – IT)

Všeobecný termín označující znalost a používání počítačů a elektronických komunikačních systémů.

 

Kompetence IKT (ICT Skills)

Znalosti a schopnosti pracovníků potřebné při vykonávání úkolů v informační společnosti. Výraz „Mezera v kompetencích IKT“ („ICT Skills gap“) označuje nedostatek pracovníků školených v IKT v Evropě.

 

Kvalifikace (Skills)

Standardy specifikující úroveň znalostí a kompetencí vyžadovaných k úspěšnému vykonávání funkcí ve světě práce přizpůsobené každé skupině zaměstnání.

 

 

Malé a střední podniky – MSP (Small and Medium Enterprises – SMEs)

Podle definice Evropské komise jsou to podniky, které zaměstnávají méně než 250 lidí.

 

Multimédia (Multimedia)

Termín označující různá média, ke kterým má uživatel přístup nebo která může ovládat prostřednictvím počítače (video, zvuk, animace, text, grafika…).

 

Otevřené a distanční učení (Open and distance learning – ODL)

Možnost učení se na dálku, mimo třídu a s vysokým stupněm samostatnosti, s pomocí různých systémů, zejména e-learningu.

 

Párování škol (School Twinning)

Používání multimédií a nástrojů výměny (e-mail, videokonference, vytváření společných webových stránek …) k realizaci spolupráce mezi školami.

 

Řízení změn (Management of change)

Výraz označující metody, které organizace používají, aby se přizpůsobily novým úkolům, které na ně klade informační společnost. Nové organizační modely se objevují jako důsledek nových systémů učení a ústředního významu informací.

 

Systém spravování digitálních práv (Digital Rights Management System – DRMS)

Systém spravování digitálních práv, zabývající se identifikací a popisováním intelektuálního vlastnictví a aplikací omezení na používání Internetu.

 

Širokopásmový komunikační kanál (Broadband)

Komunikační kanál s velkou kapacitou umožňující rychlý a snadný přístup k informačním a e-learningovým systémům.

 

Telematika (Telematics)

Termín označující obor založený na používání počítačů a telekomunikačních systémů k přenosu dat.

Teorie a praxe dálkových spojů.*

 

Učení se v sítích (Network learning)

Učení, při kterém jsou používány informační a komunikační technologie (IKT) umožňující spojení mezi: jedním žákem a jinými žáky a tutory; učícím se společenstvím a jeho učebními zdroji.

 

Virtuální mobilita (Virtual mobility)

Využití IKT k získání stejného prospěchu, jaký by přinesla fyzická mobilita, avšak bez nutnosti cestovat.

 

Virtuální učební prostředí (Virtual Learning Environment – VLE)

Tento výraz označuje prostor, ve kterém dochází k on-linové interakci za jakýmkoliv účelem, včetně učení, mezi studenty a učiteli.

 

Virtuální univerzita (Virtual University)

Univerzita, která umisťuje všechna svá vzdělávací zařízení na Internet.

 

Virtuální vysoká škola (Virtual Campus)

Část univerzity nebo fakulty, která nabízí vzdělávání kdykoliv a (teoreticky) kdekoliv prostřednictvím Internetu.

 

* Merta, Augustin – Mertová, Dagmar: Anglicko-český slovník knihovnictví a informatiky. Praha, LEDA 1994.

 

Pramen:

http://elearningeuropa.info/

Nahoru