Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 6/2009

Program švédského předsednictví ve vzdělávání a vědě * Atlas ohrožených jazyků  * Odborné vzdělávání – zdravotnické profese ve Švýcarsku  * Systém řízení kvality v profesních školách * Digitální kompetence v celoživotním vzdělávání * Flexibilizace a profesní princip – antagonismus nebo dvě strany jedné mince? Vzdělávání v dokumentech EU 1999-2009  


Zpravodaj 6/2009  Vzdělávání v dokumentech EU


 Editorial

Od prvního července převezme žezlo předsednictví EU Švédsko. Webové stránky k předsednictví (v angličtině, švédštině a ve francouzštině) byly připraveny již měsíc předem (viz rubrika Zajímavé internetové adresy). Stránky představila švédská ministryně pro záležitosti EU 1. června. Uvedla, že švédské předsednictví EU bude usilovat o transparentnost a efektivnost a zaměřovat se na výsledky. Webové stránky by měly být nejobsáhlejším a nejúplnějším zdrojem informací o činnosti předsednictví. Proto jsou také obsažnější než bývá zvykem a přístupnost a transparentnost zdůrazňují například podrobné kontaktní údaje. Veškeré informace o jednotlivých zasedáních budou shromažďovány na webových stránkách na jednom místě včetně programu, textů příspěvků a závěrů. Tak bude snadné sledovat vývoj určitého problému. Švédsko má tradici celoživotního vzdělávání z dob, kdy se tento termín ještě nepoužíval, a proto se dalo očekávat, že se tímto tématem bude více zabývat. V programu předsednictví se plánuje několik setkání věnovaných vzdělávání, výzkumu a mládeži. Jejich podrobnější přehled podává článek na třetí až páté stránce. U každé konference nebo zasedání je uvedeno místo konání (kromě konference o genderových rozdílech, kde v době zpracování článku nebylo místo ještě oznámeno). Informace o setkáních, která se konají ve Švédsku, jsou doplněny ilustrativními fotografiemi. Koncem září se uskuteční neformální zasedání ministrů školství v Göteborgu (vyslovuje se jö:te´bor:j), který je s půl milionem obyvatel druhým největším městem Švédska a největším přístavem ve Skandinávii. Stockholm přibližuje obrázek městské knihovny, to však neznamená, že konference se bude konat v této budově. Zasedat se bude také v univerzitním městě Uppsala.

Právě v Uppsale se bude pořádat konference, jejíž název Learning by leaving  je překladatelským oříškem. Svědčí o tom skutečnost, že do doby vydání Zpravodaje nebyl v kalendáři na stránkách švédského předsednictví přeložen ani do švédštiny a ve francouzské verzi kalendáře nebyla konference zmíněna vůbec. Je to další z anglických výrazů, který doslova přeložený (učení se odchodem) nedává smysl a opisem postrádá onu lehkost. Ledaže bychom ho do češtiny přeložili jako učení se vandrováním, protože my víme, co to znamenalo jít na vandr, například od Zikmunda Wintra: „Vandrování stalo se velmi dobrou institucí, která sama sebou svědčí o tom, že technická stránka řemesel se vůbec zdvihla, takže tovaryši nemohli přestati na tom, čemu se u jediného mistra naučili. Zmínka o ‚vandrování po řemesle‘, tuším první a jen nahodilá, jestli psána r. 1446 v novoměstské knize.“

Možná někoho překvapí, že termín učící se společnost nepochází z nedávné doby. Používal se již v polovině minulého století, kdy se zdůrazňovala výchovná a vzdělávací funkce učení před funkcí kvalifikační. Ověřit si to můžete u prvního záznamu v rubrice Znovuobjevené knihy.

Digitální knihovny, které nabízejí přístup ke kulturnímu dědictví, se množí. V rubrice  Zajímavé internetové adresy jsme seznamovali s Europeanou (11/2008), s World Digital Library (5/2009) a v tomto čísle najdete Internet Archive. Logo se trochu podobá logu UNESCO, jedná se však o neziskovou organizaci. Digitální knihovny jsou dobrou příležitostí k virtuální prohlídce cenností, které nejsou běžně dostupné.

Doporučení EK o podpoře využívání digitálních kompetencí přichází v době, kdy se ukazuje, že přinejmenším mladí lidé nemají s jejich využíváním problémy, právě naopak.

                                                                       AK

Nahoru