Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 6/2000

Vzdělávání v Evropě na prahu 21. století * Překrývá se obsah programů sekundárního a vyššího odborného vzdělávání? * Celoživotní vzdělávání nebo celoživotní učení? * Programy pomoci francouzským absolventům škol při přechodu do zaměstnání * Francie: Program NOVÉ ŠANCE pro neúspěšné žáky * IFO – Institut für Wirtschaftsforschung * 30 let Spolkového ústavu pro odborné vzdělávání - BIBB * Odborné vzdělávání v Dánsku * Dvě nové instituce pedagogického výzkumu v Dánsku * DIPF – Německý ústav pro mezinárodní pedagogický výzkum * Modernizační strategie podniků a odborné vzdělávání * Změny pracovních úkolů a odpovědnosti  


Zpravodaj 6/2000

Editorial 
Zpravodaj obsahuje několik článků, které se zabývají mezinárodním srovnáváním vzdělávání a výchovy všeobecně, odborného vzdělávání, celoživotního vzdělávání či učení, pedagogického výzkumu i trhu práce.Článek na třetí straně pojednává o problémech vzdělávání v evropských zemích ze širšího hlediska a bere přitom v úvahu různé skutečnosti, které, aniž by to bylo na první pohled patrné, ovlivňují postoje ke vzdělávání v jednotlivých zemích, ve skupinách zemí a v Evropské unii jako celku.Německý Spolkový ústav pro odborné vzdělávání – BIBB oslavil v květnu třicáté výročí svého založení. Článek na straně 11 si všímá okolností jeho vzniku a charakterizuje jeho výzkumnou činnost.Dánové v informační brožuře pojednávající o nové struktuře odborného vzdělávání (z níž jsme čerpali informace pro článek na straně 12-13) porovnávají svůj systém vzdělávání se systémy ostatních  evropských zemí a zařazují ho někam mezi německý duální systém a převážně školský systém severských zemí. V době, kdy Evropskou unii tvořilo dvanáct států a každý tak měl svou vlastní hvězdičku, bylo Dánsko se svou nerozdělenou základní školou (Folkeskole) výjimkou mezi ostatními zeměmi, které rozlišovaly základní a nižší sekundární stupeň. Po vstupu Finska a Švédska už tato „single structure“, jak byla označována v anglicky psaných publikacích, takovou výjimkou není. Odborné vzdělávání má v Dánsku dobré postavení vyplývající z dlouholeté tradice (viz též Zpravodaj 4/97).

Evropská mezinárodní spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a trhu práce je nemyslitelná bez Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy, které je známější pod zkratkou CEDEFOP. V jeho pracovním programu připraveném pro rok 2000 se objevují nové prvky, které vyžadují nová označení. Vzhledem k tomu, že publikace vydávané v CEDEFOP jsou obvykle k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině a pracovní program není výjimkou, máme možnost provést zajímavé lingvistické srovnání některých nově se objevujících termínů. Ze čtyř pilířů evropské strategie zaměstnanosti jsme se již setkali se zaměstnatelností (employability, employabilité, Beschäftigungsfähigkeit), s adaptabilitou (adaptability, adaptabilité, Anpassungsfähigkeit) a s rovnými příležitostmi (equal opportunities, égalité de chances, Chancengleichheit). Novinkou pro nás bylo „podnikatelství“, jedna ze čtyř možností překladu anglického slova entrepreneurship podle Anglicko-českého ekonomického slovníku (1993) (podnikavost, podnikatelství, podnikání; podnik) a jedna ze dvou možností podle Stručného anglicko-českého slovníku ekonomických termínů a zkratek (1996) (podnikatelství, podnikavost). Němci použili slova Unternehmertum a Francouzi se svým příslovečným šarmem zvolili termín esprit d’entreprise. AK

 

Nahoru