Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 5/2007

Klíčové kompetence v celoživotním vzdělávání  * Prostupnost v německém školském systému * Budoucnost francouzské mládeže * Doktorské studium ve Francii * Perspektivy čínského odborného vzdělávání * Sebevzdělávání v námořní dopravě * Africké geny v Británii  


Zpravodaj 5/2007


Editorial

Evropská unie uděluje každý rok ceny za ochranu kulturního dědictví neboli ceny Europa Nostra. Tuto tradici zahájily v roce 2002 Europa Nostra a Evropská komise v rámci programu Kultura 2000. Udělování cen má trojí účel: podporovat vysokou úroveň památkové péče, podněcovat výměnu znalostí, dovedností a zkušeností mezi zeměmi a povzbuzovat další příkladné iniciativy v oblasti kulturního dědictví. Ceny jsou udělovány ve třech kategoriích. První kategorie zahrnuje ochranu architektonického dědictví, krajiny, uměleckých děl a archeologických nalezišť. Druhá kategorie je určena pro studie, které mají hmatatelný vliv na památkovou péči a ochranu v těchto oblastech. Ve třetí kategorii se udělují ceny za obětavou službu jednotlivců nebo skupin na poli ochrany kulturního dědictví.

7. května byl v Berlíně slavnostně zahájen zastřešující program Evropské unie pro znalostní společnost nazvaný Celoživotní vzdělávání, o kterém jsme podrobně psali v loňském listopadovém Zpravodaji. V dubnovém Zpravodaji byly uveřejněny definice termínů z oblasti (celoživotního) vzdělávání, převzaté z publikace OECD. V tomto čísle uveřejňujeme definice klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání, které jsou obsaženy v příloze doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní vzdělávání.

Nad budoucností francouzské mládeže se zamýšlí publikace vydaná Akademií humanitních a politických věd, z níž čerpá článek na stránkách 6 - 8. Rekapituluje důsledky zavedení volného přístupu na veřejné univerzity, které se projevují devalvací vzdělání získávaného v těchto institucích a místo poskytování rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání vedou k ještě většímu elitářství. Článek se zabývá také celkovou situací ve francouzském hospodářství a změnami ve složení pracovních sil. Od roku 1962 do roku 1998 výrazně klesl počet dělníků, drobných řemeslníků a obchodníků, avšak k největšímu poklesu došlo u zemědělců. K podobnému poklesu zaměstnanosti v zemědělství, jenže v daleko větším měřítku, došlo v Číně. Tam je v současné době nezaměstnaných zhruba 160 miliónů venkovských obyvatel. Článek přesahující čtyři stránky je pro Zpravodaj výjimečně dlouhý, ale vzhledem k ohromnému počtu obyvatel Číny snad ospravedlnitelný. Jen dalšího vzdělávání se v současné době v Číně účastní 70 miliónů lidí! Je to potřeba, protože kvalifikovaných pracovních sil je v Číně nedostatek.

Svět práce se stále proměňuje, některá povolání zanikají, nová se vytvářejí. Povolání domovníka je v proměnách času dosti stabilní, a přesto se nyní zřejmě stalo předmětem pozornosti expertů z oblasti odborného vzdělávání. Svědčí o tom článek z francouzského časopisu Formation Emploi (rubrika Co nového v časopisech) a článek o uznávání výsledků předchozího učení u švédských domovníků, uveřejněný ve stejné rubrice v loňském listopadovém čísle. Možná časem vznikne nový učební obor domovník, domovnice. AK

 

Nahoru