Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 4/1999

Oživení výzkumu odborného vzdělávání v Německu a změny v jeho zaměření * Satelitní model oborů profesní přípravy v duálním systému * Úvahy o modernizaci německého duálního systému profesní přípravy * Problém nedostatku základních sociálních dovedností u pracovníků ve Velké Británii * Vznik Fachhochschulen v Rakousku * Problémy italského trhu práce a vzdělávání * … aby byla škola vlídnější (Představy o reformě italského vzdělávacího systému) * Italské standardy profesní přípravy založené na kreditních jednotkách  


Zpravodaj 4/1999


Editorial
Při rozhodování o tom, co zařadit do Zpravodaje VÚOŠ, dáváme přednost informacím o diskusích, které probíhají v různých evropských zemích a týkají se potřebných změn v systémech odborného vzdělávání. Tyto diskuse považujeme za inspirující, a to z několika hledisek. Tím prvním je jejich charakter. Účastníci diskusí se zpravidla snaží vidět problematiku v celé její šíři. Nebrání se však novým pohledům na různé záležitosti odborného vzdělávání a neodmítají předem netradiční řešení. V tomto smyslu naplňují Einsteinovu tezi, že “existující problémy nelze odstranit stejnými myšlenkovými postupy, které je vyvolaly”. Přesto si však jsou vědomi toho, že odborné vzdělávání je systém, do něhož je riskantní zařazovat neorganické prvky, byť se třeba osvědčily v jiném kontextu. Tím druhým hlediskem je jejich interaktivnost. Jde o skutečnou diskusi, v níž se zaujímají stanoviska k vysloveným námětům. To vede k tomu, že diskuse mají své pokračování a zapojují se do nich další účastníci. Tím třetím hlediskem je jejich obsahová stránka. Ve většině případů se týkají klíčových problémů, které mají nadnárodní charakter. A diskuse často předchází jejich vzniku a předjímá jejich následky. Tím vším by informace o diskusích týkajících se odborného vzdělávání, které probíhají v zahraničí mohly obohatit pracovníky, kteří různým způsobem odpovídají za podobu a fungování českého odborného vzdělávání.V poslední době nejživější diskuse o záležitostech odborného vzdělávání probíhají v Německu. Jsou ovlivněny skutečností, že v této zemi je profesní příprava v duálním systému záležitostí hospodářství a odpovědnost za ni nesou sociální partneři. Ti mají společný zájem na tom, aby systém profesní přípravy dobře plnil úkoly, které mu příslušejí. Mají však odlišné představy o tom, co je pro to zapotřebí učinit. To diskusi podněcuje a oživuje.

To je důvodem toho, proč Zpravodaj VÚOŠ přináší celou sérii článků zabývajících se německým systémem profesní přípravy. Sérii zahájil článek o dvaceti doporučeních k překonání krize ve vzdělávání a zaměstnávání německé mládeže v letošním 1. čísle, jejím pokračováním je článek o očekávaném vývoji německého systému odborného vzdělávání do roku 2000 uveřejněný ve 2. čísle a článek obsahující návrh na radikální modernizaci německého duálního systému v čísle 3. Ani toto čtvrté číslo neopomíjí probíhající německou diskusi: přináší zásadní článek o situaci duálního systému a informaci o návrhu satelitní struktury oborů přípravy. IŠ

 

Nahoru