Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 4/1998

Co to je „acquis communautaire“ * Sociální partneři a odborné vzdělávání * Může odborné vzdělávání přispívat k rozvoji osobnosti? * Vzdělávání a schopnost obstát na trhu práce * Antropologický přístup při výzkumu podniků * Mezinárodní spolupráce na vývoji kurikula pro odborné vzdělávání a přípravu * Modernizace a reforma odborného vzdělávání a přípravy v Estonsku * Pro a proti modulovému uspořádání kurzů odborné přípravy * Počítač a jak ho zvládnout * Nedostatek učebních míst v Německu  


 Zpravodaj 4/1998

Co to je „acquis communautaire“
 Slovní zásobu všech jazyků, jimiž se hovoří v Evropské unii, obohatil nový výraz - „acquis communautaire“ (vyslovuje se aki komynotér). Ten postupně proniká i do českých textů. Je převzat z francouzštiny a nepřekládá se, protože pro něj ve většině ostatních jazyků neexistují stručné a výstižné ekvivalenty. To může ztěžovat porozumění jeho významu. O co vlastně jde? Slovo communautaire je vcelku jednoznačné a samo o sobě dobře srozumitelné, třebaže jeho český protějšek - „společenstevní“, ve smyslu „týkající se Společenství, tj. Evropské unie“ - zní poněkud neobvykle. Naproti tomu slovo acquis již tak nejednoznačné není. Mohou se jím označovat nabyté vědomosti, znalosti, zkušenosti, tedy i soubor toho, co člověk získává vzděláváním, ale i vymoženosti nebo dědictví (minulých generací). Ve spojení výrazů acquis communautaire všechny tyto významy souznějí, ale navíc k nim přistupují i další. V souvislosti s legislativou Evropské unie se výrazem acquis communautaire označuje soubor všech právních dokumentů, smluv, předpisů, norem, direktiv a doporučení, které kdy orgány Evropské unie přijaly a které jsou pro její členy závazné. Tyto dokumenty ovlivňují nejrůznější oblasti a stránky života v Unii, od základních vztahů mezi státy až po konkrétní záležitosti týkající se balení a označování zboží. Jejich rozsah je veliký. Odhaduje se, že mají celkem více než 90 000 stran, a jejich počet rychle roste. Řada z nich se týká i vzdělávání. (Seznam 135 z nich, které byly publikovány v Úředním věstníku EU, byl uveden v příloze ke Zpravodaji č. 10/1997. Česká republika nyní musí s ohledem na očekávaný vstup do Evropské unie revidovat své právní normy a musí je s tímto acquis communautaire uvést v soulad. Výrazu acquis communautaire se však používá nejen k označení právních dokumentů, ale i k označení metod, postupů a způsobů jednání a chování různých subjektů, které odpovídají normám nebo zvyklostem uznávaným v rámci Evropské unie. Takovým acquis communautaire je například sama skutečnost, že se sociální partneři podílejí na řešení otázek odborného vzdělávání, a způsob, jakým to činí. Na základě acquis communautaire se uskutečňuje integrační proces v rámci Evropské unie, a proto se hovoří ve zcela obecné rovině o acquis communautaire jako o znaku, který vyjadřuje míru této integrace. 

Nahoru