Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 3/1998

Spolkový ústav odborného vzdělávání jako výzkumné pracoviště * Výkonnost a perspektivy vývoje systému odborného vzdělávání ve Spolkové republice Německo * Návrh nového způsobu financování německé profesní přípravy * Francouzský výzkum absolventů profesní přípravy * Odborné vzdělávání v Polsku * Proti násilí ve francouzských školách  


Zpravodaj 3/1998

Francouzský výzkum absolventů profesní přípravy
Ústav pro studium a výzkum kvalifikací - Céreq trvale sleduje situaci, v níž se ocitají absolventi různých druhů škol po ukončení studia, tj. v období svého přechodu ze škol do zaměstnání. Je to jeden z jeho hlavních úkolů. (O problematice přechodu ze škol do zaměstnání informoval Zpravodaj VÚOŠ v č. 2/98.) V souvislosti s tím nyní provádí Národní observatoř vstupu do aktivního života - ONEVA (Observatoire national des entrées dans la vie active), která je součástí Céreq, rozsáhlé výzkumné šetření nazvané Generace 92. Obrací se na 26.000 absolventů počáteční profesní přípravy, kteří získali diplomy v roce 1992, a zjišťuje, co se s nimi dělo v pěti letech po ukončení studia. Hlavním cílem tohoto šetření je zjistit, jakým způsobem byl přechod ze školy do zaměstnání ovlivněn druhem školního vzdělávání a dosaženým diplomem.Výzkumné šetření Generace 92 navazuje na práce, které Céreq provádí již déle než dvacet let. Od předchozích šetření se však významně odlišuje. Předchozí šetření se prováděla v homogenních vzorcích, které reprezentovaly určité části populace - absolventy sekundárních škol, maturanty apod. Takové sestavení vzorku vycházelo z představy, že existuje výrazný vztah mezi úrovní přípravy a druhem zaměstnání, které mohou její absolventi získat. Práce, které se v Céreq realizovaly v několika uplynulých letech však ukázaly, že se vztah mezi diplomem a zaměstnáním uvolňuje. Je to důsledek změn ve vzdělávacím systému, k nimž došlo po rozšíření nabídky profesní přípravy a diplomů, i změn na trhu práce, kde existuje nedostatek pracovních míst a vznikají obtíže při hledání zaměstnání. Přechod ze školského vzdělávání do zaměstnání proto probíhá v mnoha případech jinak, než tomu bylo dříve. Výzkumné šetření Generace 92 tyto změny chce postihnout, a proto se uskutečňuje ve vzorku vytvořeném z absolventů studijních oborů všech druhů a úrovní přípravy, které spojuje pouze ročník jejího ukončení. Očekává se, že v takto průřezově sestaveném vzorku bude možno postihnout rozmanitost průběhu školního vzdělávání jedné generace absolventů, charakterizovat zaměstnání, která jim jsou nabízena, analyzovat konkurenční postavení jednotlivých diplomů na trhu práce a odhalit rozdíly ve způsobech přijímání absolventů, které existují mezi jednotlivými odvětvími.

Do vzorku byli v příslušném poměru zařazeni absolventi všech druhů škol - collèges, lyceí, univerzit a grandes écoles - a všech oborů příprav. Těm byly zaslány informační dopisy a na ně navázaly asi čtyřicetiminutové večerní telefonické rozhovory. Ty se uskutečnily s využitím programu CATI (Computer Assisted Telephone Interwiew).

Nahoru