Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 2/2007

Co to je FP7? * Diskriminace v Evropské unii * Vzdělávání dospělých nespojené s povoláním * Cizí jazyky v Rakousku * U mistra Reného * Úloha teletutorů v profesní přípravě    


Zpravodaj 2/2007


Editorial

Jak již bylo uvedeno v lednovém editorialu, je letošní rok v EU věnován myšlence rovných příležitostí pro všechny. Evropská komise proto v loňském roce zadala šetření, které zjišťovalo názory občanů EU na míru různých druhů diskriminace. S výsledky šetření seznamuje článek na 4. až 5. stránce.

Pravidelně konané mezinárodní a národní akce se letos také zaměřují na téma zajišťování rovných příležitostí. 10. jubilejní a podle pořadatelů pravděpodobně také poslední Březen – měsíc Internetu, který v České republice pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), má motto „Internet – výhoda pro znevýhodněné“. To jsou například lidé se zdravotním postižením, senioři, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní, cizinci apod., kterým knihovny poskytují služby také prostřednictvím Internetu.

Elektronická média jako prostředek vzdělávání jsou zmiňována ve dvou článcích tohoto čísla. Mezi úkoly v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) v rámci programu výzkumu v EU (FP7) je jeden týkající se obsahu digitálních knihoven a vzdělávání. A již z názvu článku o teletutorech lze odhadnout, že se jedná o e-learning, i když nemusí jít vždy přímo o využívání Internetu. Označení teletutor je nové a ještě neustálené podobně jako výčet jeho úkolů při vzdělávání „virtuálních žáků“. V této souvislosti je zajímavé, co odpověděl Bill Gates v rozhovoru pro týdeník TIME (February 12, 2007) na otázku, zda je učení prostřednictvím techniky lepší. „Musíme být skromní, mluvíme-li o vzdělávání, protože televize měla změnit vzdělávání a videokazeta ho měla změnit a počítačem podporované učení ho mělo změnit. Dokud však před deseti lety nevypukl Internet, technika ve skutečnosti vzdělávání nijak nepoznamenala. Učení předpokládá především vytvoření kontextu pro motivaci. Vědět, proč se máte něco učit. Technika hraje určitou roli, ale není samospasitelná.“

Březen býval kdysi měsícem knihy. Kniha má oproti digitálnímu textu mimo jiné přednost v tom, že kromě obsahu může mít krásnou i formu. Ta vás může na rozdíl od displeje oslnit jen v přeneseném slova smyslu. Některé knihy jsou dokonce uměleckými díly mistrů knihtiskařského řemesla z minulosti i ze současnosti, jak se můžete dočíst v článku na s. 10.

Další výhodou je, že informace z tištěné knihy nezmizí, zatímco webové stránky se někdy ztratí v kybernetickém prostoru nadobro.

Eurydice ve své nové (elektronické) publikaci zmapovala neprofesní vzdělávání dospělých v Evropě. Neprofesní vzdělávání se dost těžko definuje, protože hranice mezi ním a vzdělá-váním, které má za úkol zlepšovat postavení dospělých na trhu práce, není ostrá. Přesto má neprofesní vzdělávání dospělých svou nomenklaturu, jež je zajímavá i z terminologického hlediska. Najdete ji na straně 8. AK

Nahoru