Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 2/1999

O potřebě výchovy ve věku informací * Osm zásad politiky profesní přípravy ve Francii * Eroze ideálů dalšího vzdělávání ve Francii * Radikální reforma vzdělávání v Austrálii * Odborné vzdělávání v Polsku * Co s mladistvými, kteří nezískali kvalifikaci * Očekávaný vývoj německého systému odborného vzdělávání do roku 2020 * Diskuse o učňovských zkouškách v německém duálním systému * Závěrečné zkoušky ve vyšších sekundárních školách v některých evropských zemích  


Zpravodaj 2/1999


Editorial
Minule jsme na tomto místě mluvili o informacích všeobecně. Dnes se zaměříme na jeden z významných zdrojů aktuálních informací, kterým jsou naše i zahraniční časopisy. V dobře vedeném odborném časopise by čtenáři měli najít informace o novinkách v daném oboru, o celkových trendech, o probíhajících výzkumech, o výsledcích výzkumů ukončených apod. V přírodovědných oborech se publikace článku ve vědeckém časopise rovná udělení patentu v technických oborech. “Publio ergo sum”, říká poopravené přísloví. V ideálním případě by měl mít odborný pracovník možnost prolistovat si osobně všechna nová čísla časopisů ze svého oboru (v příjemném prostředí příslušné čítárny). To bohužel vždycky nejde. Knihovny však poskytují svým uživatelům “listování” zprostředkované. Například Státní pedagogická knihovna Komenského vydává přibližně jednou měsíčně “Aktuální bibliografické informace”, sešitek, který obsahuje výběr anotovaných dokumentačních záznamů článků z právě zpracovaných časopisů (k nahlédnutí také v knihovně VÚOŠ). Stejný účel plní rubrika Zpravodaje Co nového v časopisech. (Dokumentační záznamy otištěné v obou výše uvedených informačních zdrojích se samozřejmě stávají součástí celostátní pedagogické bibliografické databáze, ze které je lze zpětně vyhledávat formou rešerší. K zadání rešerše je však třeba již nějaké informace o daném problému mít.) Na poskytování zprostředkovaného “listování” je založen celý Zpravodaj. Zpřístupňovat informace ze světa, získávané převážně ze zahraničních primárních zdrojů, je jeho hlavním posláním. Čtenáři Zpravodaje se tak mohou seznámit s nově používanými termíny, jejich českými překladem, eventuálně se zprostředkovaným vysvětlením daného termínu tam, kde se český ekvivalent hledá obtížně nebo marně. Jsou zkrátka “v obraze” (dnes už zažitý anglicismus: be in the picture = být zasvěcen nebo informován).Co třeba termín knowledgeability, použitý v časopise Vocational training v této souvislosti: “Bylo by nesprávné naznačovat, že lidé se zabývají nejprve a především spíše reprodukcí daných vědomostí, než produkcí knowledgeability jako flexibilního procesu střetávání se se světem.” (Anglicko-český ekonomický slovník [Praha, Victoria Publishing 1993] překládá knowledgeability jako informovanost.)  AK

 

Nahoru