Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zpravodaj 1/1998

Vyjádření Výboru pro regiony k Bílé knize „Vyučování a učení - cesta k učící se společnosti“ * O návrzích na dualizaci odborného vzdělávání v Německu * Náklady na profesní přípravu a další odborné vzdělávání v SRN * Rakousko otevřelo učňům přístup na vysoké školy * Pokračování diskuse o modulovém uspořádání profesní přípravy v Německu (Neobvyklé pojetí modularizace německé profesní přípravy; Modulární vzdělávání jako prostředek k podchycení problémové mládeže)  


Zpravodaj 1/1998

Vyjádření Výboru pro regiony k Bílé knize „Vyučování a učení - cesta k učící se společnosti“
V listopadovém čísle Zpravodaje (1997, č.11, s.14-15) byly uvedeny některé připomínky k Bílé knize vyslovené Evropským parlamentem.K Bílé knize se však již v březnu 1996 vyjádřil Výbor pro regiony (COR) Evropské unie.  Vybrali jsme některé části z tohoto dokumentu. Názory regionů a centrálních orgánů se někdy značně liší, protože vycházejí z odlišných pohledů na věc.Vyjádření začíná všeobecnými poznámkami a pokračuje specifickými poznámkami, které se vztahují k jednotlivých částem Bílé knihy.V úvodu k všeobecným poznámkám COR souhlasí s celkovým pojetím Bílé knihy. Zdůrazňuje význam výměny informací a zkušeností v oblasti vzdělávacích systémů mezi členskými státy. Podotýká, že ekvivalent termínu „learning society“ není v některých jazykových verzích dobře zvolen. Podle COR má z pojmu „učící se společnost“ jasně vyplývat, že vzdělávání se netýká jen vědomostí a schopnosti zvládnout nové informační technologie. Má přispívat k rozvoji osobnosti jako celku, má ovlivňovat hodnotový systém a pěstovat smysl pro odpovědnost, tvořivost, schopnost udělat si vlastní úsudek a sociální dovednosti.COR samozřejmě vítá význam přikládaný subsidiaritě a skutečnost, že v některých zemích je odpovědnost za činnosti v oblasti vzdělávání předávána místním a regionálním úřadům. Zdůrazňuje důležitost plného zapojení těchto úřadů do nadcházející diskuse. Požaduje, aby místní a regionální úřady hrály větší roli v ustavování a koordinaci partnerství na příslušné (místní nebo regionální) úrovni. V mnoha členských státech mají tyto úřady komplikované postavení, protože jsou zároveň zaměstnavateli a zároveň poskytují vzdělávání; to znamená, že jsou zainteresovány na straně nabídky i poptávky. Přitom hrají klíčovou roli v politice podpory místního a regionálního rozvoje, za kterou odpovídají svým voličům.

Nahoru