Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zásady pro výstavbu domů s nízkou energetickou náročností

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Zásady pro výstavbu domů s nízkou energetickou náročností

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Teoretický

Vstupní

předpoklady

Absolvování modulu Tepelně izolační materiály, Otvory ve stavebních objektech, Dodatečné zateplování

Znalost základních konstrukcí pozemních staveb, materiálů a výrobků pro jejich výstavbu

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému druhému ročníku střední školy stavební nebo učebního oboru zedník, montér suchých staveb

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu získají absolventi ucelený přehled o zásadách, které je třeba dodržovat při stavbě domů s nízkou energetickou náročností.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • rozlišuje rozdíly mezi stavbami nízkoenergetickými, pasivními a nulovými
 • vyhodnotí vhodnost stavby vzhledem k:

a) volbě stavební parcely

b) orientaci ke světovým stranám

c) dispozičnímu řešení

 • zvolí vhodný materiál pro konstrukce tvořící vnější obálku domu
 • vysvětlí způsoby provádění obvodových zdí:

a) zkeramických tvarovek (Porotherm)

b) z lehkých betonů (Ytong)

c) ze sendvičových konstrukcí (Sendwix)

d) pomocí tzv. ztraceného bednění (Durisol)

 • navrhne úpravy dalších částí objektu jako jsou stropy, podlahy, střešní konstrukce, ale i zimní zahrady a bazénové místnosti
 • vyhodnotí kritická místa v konstrukci, kde mohou vznikat tepelné mosty
 • dokáže najít konstrukční řešení zabraňující vzniku tepelných mostů
 • navrhne vhodný druh okna, dveří nebo vrat v objektu včetně zastiňovací techniky
 • orientuje se v dalších úpravách, kterými lze šetřit energie při provozu (tepelná čerpadla, sluneční kolektory, rekuperace)
 • získá přehled o možnostech ekologických řešení při výstavbě pasivního domu

Obsah modulu

 • energetická náročnost budovy v souladu s vyhláškou č. 148/2007 Sb.
 • dělení objektů s nízkou energetickou náročností
 • zásady pro výstavbu objektu s nízkou energetickou náročností
 • volba pozemku, tvarové a dispoziční řešení
 • volba materiálu pro obvodovou konstrukci
 • zdění z keramických cihel a tvárnic POROTHERM, KERATHERM aj.
 • sendvičové konstrukce z vápenopískových cihel, tepelně izolační a vnější povrchové vrstvy SEDWIX
 • zdění z tvárnic z lehkých betonů YTONG s dodatečným zateplením
 • monolitické konstrukce se ztraceným bedněním VELOX, DURISOL
 • konstrukční řešení pro eliminaci vzniku tepelných mostů popř. pro jejich dodatečnou úpravu
 • vhodné řešení prosklených ploch v objektu z hlediska konstrukce, použitých materiálů a jejich montáž do vnější obálky domu (okna, dveře, vrata, vikýře)
 • druhy zastiňovací techniky - žaluzie horizontální a vertikální, rolety, markýzy, roletové systémy
 • další možnosti úspor energií v souvislosti s větráním, vytápěním, osvětlením nebo provozem elektrických spotřebičů - informativně
 • ekologická řešení pasivních domů, využití přírodních surovin pro stavbu i provoz

Doporučené postupy výuky

Základní teoretické znalosti - přednášky doplněné o prezentaci katalogů výrobců stavebních materiálů, výplní otvorů a katalogů typových rodinných domků (NERD)

Exkurze - vzorový nízkoenergetický dům

Samostudium

Způsob ukončení

Písemná zkouška formou testu - 50 otázek

Hodnocení výsledků vzdělávání

Kvalita provedení testu - bodové hodnocení

Výborný: 50 - 40 bodů

Chvalitebný: 39 - 30 bodů

Dobrý: 29 - 20 bodů

Dostatečný: 19 - 10 bodů

Nedostatečný: 9 - 0 bodů

Doporučená literatura

Počinková, M., Čuprová, D. a kol. - Úsporný dům, ERA group spol. s r. o., 2008

Hudec, M. - Pasivní rodinný dům, Grada Publishing 2008

Tywoniak, J. - Nízkoenergetické domy 1, 2, Grada Publishing 2005, 2008

 

Kontaktní osoba:

Václava Kubešová, vaclava.kubesova@ssescv_cz

Hana Kollarová, hana.kollarova@ssescv_cz; www.ssescv.cz

Nahoru