Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vodní energie

OBSAHOVÝ A KOMPETENČNÍ RÁMEC

VODNÍ ENERGIE

 

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:

 • kategorizuje energetické zdroje, objasní význam a perspektivy využívání obnovitelných zdrojů energie;
 • vyjmenuje a stručně charakterizuje všechny druhy obnovitelných a nevyčerpatelných zdrojů energie: slunce, voda, vítr, zdroje živé přírody - biomasa, energie akumulovaná v prostředí, hlubinné geotermální zdroje apod.;
 • vysvětlí obecné výhody a nevýhody využívání obnovitelných zdrojů energie pro udržitelný rozvoj;
 • zdůvodní význam energetických úspor ve vztahu kudržitelnému rozvoji, tj. k ochraně prostředí i k hospodářskému a sociálnímu rozvoji a objasní význam hledání nových energetických zdrojů.

1. Význam a přehled využití obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů

 • rozdíl mezi neobnovitelnými, nevyčerpatelnými a obnovitelnými přírodními zdroji
 • přehled obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů
 • vztah energetiky k řešení současných globálních a regionálních problémů

 

 • vysvětlí význam, možnosti a obecné podmínky pro využití energie z vodních zdrojů a jejich podíl ze všech energetických zdrojů zejména u nás, ale i ve světě;
 • stručně popíše i historický vývoj využití vodních zdrojů energie;
 • hodnotí perspektivy využívání vodní energie i nové možnosti využívání (moře).

2. Význam a využití vodních zdrojů energie

 • přehled a podmínky pro využití energie zvodních zdrojů
 • vysvětlí princip funkce a možnosti využití různých typů vodních turbín a vodních motorů.

3. Vodní turbíny a motory

 • funkce a využití
 • popíše přípravu stanoviště pro montáž;
 • vysvětlí postup sestavování jednotlivých dílů;
 • vysvětlí průběh a zásady montáže turbíny;
 • orientuje se v technických podkladech;
 • charakterizuje způsoby vyhledávání různých druhů závad;
 • vysvětlí sestavení technologie oprav;
 • objasní důvod provádění údržbářských, inspekčních a opravárenských prací na strojních součástech;
 • charakterizuje způsob ošetřování a údržbu příslušného vybavení a strojů;
 • eviduje technická data o průběhu a výsledcích práce.

4. Montáž turbín

 • příprava stanoviště
 • montáž turbín
 • závady a jejich vyhledávání
 • opravy a opravárenské práce
 • údržba
 • evidence dat
 • vysvětlí princip funkce vodních elektráren;
 • charakterizuje přírodní podmínky vhodné pro stavbu vodní elektrárny;
 • uvede optimální parametry/ukazatele (včetně ekonomických, ekologických, hygienických, bezpečnostních atd.) vhodné pro stavbu vodní elektrárny;
 • charakterizuje provoz a podmínky provozu vodní elektrárny včetně jejího výkonu a výroby ve vztahu k provozním podmínkám a efektivitě vodní elektrárny;
 • vypočítá dle zadání výkon a výrobu vodní elektrárny;
 • provádí montážní práce;
 • charakterizuje vztah vodních elektráren k ochraně organismů;
 • popíše význam MVE z ekologického hlediska zejména ve vztahu k ochraně organismů.

5. Vodní elektrárny

 • vodní elektrárny s výkonem nad 10 MWh
 • vodní elektrárny s výkonem do 10 MWh (MVE)

 

 • využívá informace o vodní energii k její propagaci v jednání s veřejnou správou a veřejností;
 • řídí se právními předpisy;
 • zná a dodržuje předpisy a zásady BOZP.

6. Podpora a osvěta pro využívání vodní energie

 • propagace
 • právní předpisy
 • předpisy BOZP

 

Nahoru