Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Průběh projektu únor - duben 2012

01 Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Další postupné rozpracovávání a revize jednotlivých částí celkové studie „Návrh integrovaného systému kariérového poradenství – analyticko-koncepční studie“ proběhlo dle plánu.

Zejména v koncepční části byly zapracovány podněty z focus group č.1.  Zároveň proběhlo plánování a kompletní příprava druhého návazného setkání již ustavené focus group, a to na 12.3.2012.

Došlo opět k obeslání stejných odborníků, kteří se účastnili již prvního setkání (stejné osoby, zastupující jak veřejný, neziskový sektor v poradenství, tak zejména zástupci sektoru práce a školství). Tito experti byli před zahájením druhého setkání elektronicky informováni o obsahovém zaměření setkání. Obsah byl určen takto:

  1. krátké shrnutí doplněných zapracovaných připomínek a upřesnění, zda bylo vše pochopeno a zapracováno správně;
  2. představení návrhů centrální podpory vč. návrhů dílčích kvalifikací kariérových poradců (vznikajících právě v rámci projektů NSP, NSK) – s důrazem na profesní nároky na danou kvalifikaci vč. vzdělávací cesty.

Během vlastního zasedání focus group č. 2 se postupovalo zejména podle struktury koncepčního textu, a to po jednotlivých kapitolách a procházelo se, zda byly opravdu všechny připomínky zapracovány relevantně.

Práce na Scénářích možného vývoje byly zatím pozastaveny na základě interní dohody z důvodu nutného souladu s koncepčními návrhy, které ještě nejsou ve finální podobě.

Zajišťován byl také soulad (během interních porad) s tvorbou dílčí resp. profesní kvalifikace pro kariérové poradce pro profesní a vzdělávací dráhu tj. cca pro oblast školství. A to zejména v oblasti popisu pracovní činnosti kariérového poradce na školách.

 

02 Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

V průběhu monitorovacího období byla klíčová aktivita zaměřena na pokračování realizace komplexního šetření „Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání“, která zahrnuje dotazování škol, ÚP a neziskových organizací. V rámci dotazování škol byl proveden převod dotazníku pro školy do elektronické podoby, dále byl proveden stratifikovaný výběr vzorku škol na základě podílů žáků a vytvořen adresář pro elektronickou rozesílku.

V oblasti šetření neziskových organizací byly vyhledány kontakty na 27 neziskových organizací, které vykonávají činnost orientovanou na mládež se sociálním znevýhodněním a prevenci sociálně patologických jevů a vybraným neziskovým organizacím byl zaslán dotazník zaměřený na zjišťování aktivity ve vztahu k žákům ohroženým předčasným odchodem ze vzdělávání. Se 2 neziskovými organizacemi byla projednána možnost zpracování příkladů dobrých praxí pro uveřejnění v IS Infoabsolvent.

Z oblasti šetření na úřadech práce byl připraven průvodní dopis, vytvořen adresář a provedena rozesílka dotazníků na jednotlivé krajské úřady práce s cílem zmapovat nástroje podpory návratu žáků, kteří předčasně opustili střední školu, do vzdělávání.

V průběhu března byla připravena powerpointová prezentace pro workshopy, které se konaly 21.3. a 4.4. 2012, s názvem  „Koncepce a obsah nové sekce Bez bariér až na trh práce“. V rámci moderované diskuse byly projednány náměty k rozšíření nově zařazené sekce a na základě vyhodnocení připomínek a námětů účastníků byly realizovány následující kroky:

•          Bylo rozhodnuto o rozšíření sekce „Bez bariér až na trh práce o další podsekci „Kontakty a webové stránky pro podporu zaměstnávání OZP“.

•          Pro tuto podsekci byly vyhledány informační zdroje a zpracována nová statická stránka „Webové stránky pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením“.

•          Dále byla navázána spolupráce s o.s. Rytmus s cílem zpracovat statickou stránku zaměřenou na podporu vstupu absolventů se ZP na chráněný trh práce.

Dále pokračovalo postupné naplňování sekce 3 „Bez bariér až na trh práce“ statickými stránkami:

•          Nově byly vytvořeny statické stránky:

o    Příklad dobré praxe - Tréninková kancelář fiktivní firmy pro žáky se zdravotním postižením - Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola, Janské Lázně

o    Příklad dobré praxe - Projekt „Transition“ - stáže a zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České spořitelně, a.s.

o    Obory, ve kterých se vzdělávají žáci se ZP

o    Příklady pracovních pozic vhodných pro ZP

o    Webové stránky pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 

03 Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

V systému ISA+ byla aktualizována volba oboru vzdělání cestou podle budoucího povolání, navázáním na NSP (Národní soustava povolání). Připomínky účastníků byly zpracovány, budou prodiskutovány týmem z hlediska účelnosti a možností jejich zohlednění při tvorbě ISA+.

21. března a 4. dubna 2012 proběhly workshopy zaměřené na evaluaci inovované ISA+ (ověřovací web) kariérovými poradci ze škol. Workshopy měly celkem 93 účastníků (48, 45). Účastníci workshopů měli zadáno zpracování analýzy nově koncipovaného informačního systému ISA+, což bylo i předmětem diskuse na workshopech. Zpracované analýzy byly shrnuty do souhrnných materiálů.

V průběhu dubna byla dokončena inovovaná podoba (a struktura) čtvrté sekce systému ISA+ (sekce JAK NA TO rady a doporučení), její obsah bude doplňován průběžně.

Byl navržen a vytvořen kontaktní formulář pro zaslání dotazu centru kariérového poradenství z webu ISA+, nezávislý na aplikaci MS Outlook.

Byla připravena a implementována do systému bublinková nápověda, k nejdůležitějším filtrovacím kritériím (zdravotní postižení, forma vzdělávání atp.).

Byla dokončena a vytištěna souhrnná publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2011, která bude rozeslána na všechny základní, střední a vyšší odborné školy, pedagogicko-psychologickým poradnám, pobočkám Úřadu práce a dalším zainteresovaným osobám a partnerům.

Probíhala příprava a zpracování obsahové části a technického řešení Profitestu, který bude po dokončení obsahu a elektronické podoby připraven na vložení do informačního systému  ISA+.

Byla dopracována koncepce syntetické dynamické stránky sdružující informace z dynamických stránek k vybrané skupině oborů vzdělání v rámci zvolené kategorie vzdělání. Stránky začal dodavatel zpracovávat.

Sledování návštěvnosti webu pomocí Google Analytics bylo nastaveno pro oba weby (www.infoabsolvent.cz i http://isaplus.nuv.cz).

Rovněž byly připraveny návrhy scénářů pro multimediální ukázky technických oborů vzdělání, které jsou návodem pro samotné natáčení. Byla vytvořena pilotní filmová ukázka pro obor Strojní mechanik a započalo natáčení materiálu pro další ukázky.

Byly vytvořeny dvě dílčí publikace a soubor statických stránek vztahujících se k analýze vývoje odvětvových a profesních struktur zaměstnanosti v ČR a EU. Současně byly zpracovány také dynamické stránky k tomuto tématu.

V ISA byly aktualizovány data o vzdělávací nabídce vysokých škol.

Proběhly schůzky a zpracování návrhu na změny ve struktuře a obsahové náplni sběru dat SET 2013.

 

04 Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

V daném období proběhla zejména práce na finalizaci výběrového řízení „Zavedení technologického vybavení a ICT inovace poradenského pracoviště“.

Dále byla v tomto období zpracovávána průběžně analýza resp. interpretace dat v rámci dílčí studie „Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na úřadech práce“. Během zpracování se vycházelo zejména ze studie obdobného typu šetření, ovšem u poradců na školách. Použita byla zejména základní osnova práce a grafické zpracování grafů.

Průběžně probíhaly zároveň práce na postupném zpracovávání studie „Rozhodování o budoucnosti dětí po základní a střední škole“. Za toto období byly zpracovány zejména datové podklady potřebné pro analýzu – třídění 1. a 2. stupně, grafické podklady a také vyhodnocování otevřených otázek. Pokračují práce na zpracovávání dat o rozhodování žáků na základní a střední škole ve vazbě na názory jejich rodičů.

 

05 Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství

V tomto monitorovacím období proběhlo uzavření a vyhodnocení prvního studijního běhu e-learningového systému e-Kariéra+, do kterého bylo zapsáno celkem 538 účastníků. Po uzavření běhu byly vystaveny a poštou zaslány absolventské certifikáty účastníkům, kteří úspěšně dokončili kurz.

Pokračuje realizace druhého běhu včetně metodické a technické podpory účastníků studia do konce měsíce května. Proběhlo rozšíření studijního běhu o nové účastníky - dodatečná registrace zájemců do druhého běhu e-Kariéra+, komunikace s dodavatelem a tutory, organizování rozšíření běhu, rozesílání instrukcí a přihlašovacích údajů.

Průběžně probíhá telefonický marketing vzdělávací nabídky systému e-Kariéra+ na dalších školách a příprava třetího studijního běhu. Výsledkem bude obsazení třetího běhu studia a příprava komplexu přihlašovacích kroků ve spolupráci s dodavatelem hostování LMS.

Byly aktualizovány vstupní webové stránky eKariéra+, proběhla aktualizace log, odkazů a harmonogramu studijních běhů.

Dále byla aktualizována databáze škol a kontaktů pro telefonický marketing vzdělávací nabídky systému e-Kariéra+.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky