Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Průběh projektu květen - červenec 2010

Realizace klíčových aktivit  

A1 Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

 • Byla zahájena činnost na vstupních rešerších k dané problematice kariérového poradenství (stav a možnosti rozvoje v ČR), které budou sloužit jako základ pro vznik analýz. Součástí analýzy kariérového poradenství v českém prostředí byla také rešerše kazuistik a případových studií v rámci spolupráce s Euroguidance.
 • Analýzy se budou týkat zejména stávajících studií relevantních k tématu kariérového poradenství, jak v rámci českých institucí (vč. NÚOV), tak např. v rámci studií OECD.
 • V týmu byl diskutován první návrh struktury analýzy (členění dle rezortů, potřeb klientů a současného a budoucího požadovaného řešení pokrývání těchto potřeb).

A2 Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

V monitorovacím období byla klíčová aktivita zaměřena na přípravu zpracování analýzy „Studijní záměry a uplatnění absolventů středních škol se zdravotním postižením na trhu práce“. Cílem je:

 • zmapování studijních záměrů absolventů se zdravotním postižením a jejich představ o uplatnění na trhu práce
 • zjištění zájmu budoucích absolventů se zdravotním postižením o ekonomickou aktivitu a formu této aktivity
 • míra očekávané podpory ze strany poradenských institucí, rodinných příslušníků i státu při hledání pracovního uplatnění.
 • Analýza je rovněž zaměřeno na získání informací o problémech a obavách souvisejících se vstupem zdravotně postižených absolventů na trh práce.

Bylo provedeno čištění dat a kategorizace proměnných a po převodu databáze do programu SPSS byly provedeny základní analýzy.

A3 Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

Je připravováno výběrové řízení Inovace a další rozvoj systému ISA - specifikace předmětu zakázky, který musí obsahovat veškeré požadavky a inovace plánované v příštích třech letech, včetně definice potřeb, které v průběhu projektu teprve vzejdou z poznatků z výzkumných šetření, analýz, legislativních a dalších změn.

Byly zpracovány a aktualizovány 4 statické a 1 dynamická stránky.

Dále byla do systému vložena analytická studie Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ….– 2009/10.

http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/FStranka.aspx?KodStranky=9.0.45.

Na základě nového nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání byl připraven převodník oborů staré a nové soustavy.

http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/SStranka.aspx?KodStranky=10.0.10

 

Byl připraven a proveden sběr dat o vzdělávací nabídce středních škol pro školní rok 2011/12. Sběr dat probíhá ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání, a to na všech středních školách v ČR. Databáze zachycuje 46 položek o 1400 školách a 110 položek o 7100 vyučovaných škol-oborech (tj. jednotlivě všech oborech nabízených příslušnými školami). Sběr zahrnuje všechny střední školy v ČR.

Byl připraven šot k povolání Strojní inženýr (ve spolupráci s firmou ŠIK),

Je rozpracováno:

 • souhrnná publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2009,
 • analytická studie Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol – 2010
 • analytická studie Shoda získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání.

A4 Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

 • Byla zahájena činnost na vstupních rešerších k dané problematice, které budou sloužit jako základ pro zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
 • Byl zpracován popis organizační struktury CKP a zahájena práce na popisu pracovních postupů jednotlivých pozic v CKP.
 • Zahájeny byly také práce na analýze stávajících studií a dat CKP o potřebách klientů a analýza stávajícího technického vybavení. Oboje bude sloužit jako podklad pro zpracování výběrového řízení.

A5 Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství

Byla prováděna komplexní příprava aktivity 05. Práce spočívaly zejména v plánování, přípravě systému a v nastavení služeb vzdělávací podpory.

Vlastní vzdělávací podpora byla naplánována a bude probíhat tak, že se účastník kurzu přihlásí na základě realizované marketingové propagace a na základě dalších kontaktů se školami a institucemi. Projektový administrátor systému mu vytvoří osobní účet v e-learningovém vzdělávání a provede registraci do systému, zároveň mu přidělí osobního tutora. Administrátor systému rovněž nastaví harmonogram studia každého běhu a bude průběžně sledovat výsledky studia; průběžné zprávy o průběhu studia bude předávat jak příslušným tutorům, tak i manažerovi projektu.

Externí tutor bude účastníka provázet vzděláváním, bude připraven pomoci mu při řešení problémů na základě odpovědí na e-mailové dotazy.

Byla dokončena příprava dvou výběrových řízení, (009 - Zpracování a převedení tematických podkladů modulových vzdělávacích programů do elektronické podoby a 010 – Hostování LMS a sladění technologií pro e-learning). Byly specifikovány technické požadavky a kvalitativní kritéria a zadání předáno k připomínkám na MŠMT.

 

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky