Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Větrná energie

OBSAHOVÝ A KOMPETENČNÍ RÁMEC

 

VĚTRNÁ ENERGIE

 

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:

 • popíše způsoby získávání energie (nejen elektrické) v minulosti a současnosti;
 • vysvětlí negativa spalování fosilních zdrojů a neudržitelnost současného stavu;
 • vyjmenuje a stručně charakterizuje všechny druhy obnovitelných a nevyčerpatelných zdrojů energie;
 • objasní význam, výhody, nevýhody aperspektivy využívání OZE a jejich výhody pro udržitelný rozvoj;
 • popíše jednotlivé druhy výroby elektřiny, uvede jejich výhody a nevýhody;
 • zdůvodní význam energetických úspor ve vztahu kudržitelnému rozvoji a objasní význam hledání nových energetických zdrojů.

1. Energetický mix a význam obnovitelných zdrojů energie

 • získávání energie v minulosti asoučasnosti
 • obnovitelné a nevyčerpatelné zdroje energie
 • výroba elektřiny
 • vztah energetiky křešení současných globálních a regionálních problémů
 • uvede princip fungování současných VTE;
 • popíše technické řešení současných VTE a jejich komponent;
 • popíše alternativní technologie využívání energie větru včetně malých VTE;
 • charakterizuje provoz větrné elektrárny ajeho podmínky;
 • zajišťuje provoz a údržbu VTE, identifikuje příčiny poruch a navrhuje jejich řešení.

2. Technologie větrných elektráren (VTE)

 • princip fungování současných VTE
 • technické řešení současných VTE a jejich komponent
 • alternativní technologie využívání energie větru
 • provoz a údržba VTE
 • stručně popíše historický vývoj využití větrné energie;
 • charakterizuje současný stav, trendy a perspektivy vývoje větrné energetiky ve světě i v České republice;
 • porovná využití VTE ve vztahu k výrobě elektřiny z jiných zdrojů.
 • hodnotí pozitivní a negativní stránky využívání VTE (hluk, stroboskopický efekt, ptáci, netopýři, krajinný ráz atp.) a navrhuje možnosti jejich zmírňování;
 • popíše problémy spojené s integrací větrné energie do elektroenergetické soustavy auvede možnosti jejich řešení (předpověď výroby, transport či skladování energie, inteligentní/chytré sítě).

3. Výhody a nevýhody VTE v rámci energetického mixu

 • historický vývoj využití větrné energie
 • současný stav a trendy větrné energetiky ve světě a v České republice
 • negativní vlivy VTE na prostředí
 • integrace kolísajícího výkonu VTE
 • posoudí podmínky pro výstavbu VTE zpřírodního, ekonomického, technického a environmentálního hlediska;
 • vybere vhodnou technologii VTE pro dané podmínky;
 • popíše kroky nutné k výstavbě VTE od počátečních plánů až po výstavbu;
 • popíše hlavní bariéry výstavby VTE (připojení k síti, postoj obyvatel, radary, hluk aj.) a uvede možnosti jejich překonání;
 • respektuje ekonomické podmínky výstavby VTE;
 • řídí se zásadami povolovacího procesu VTE.

4. Projekt VTE

 • přírodní podmínky pro VTE
 • vyvedení výkonu VTE do elektrické sítě
 • interakce VTE s jinými technologiemi (radary, telekomunikace, infrastruktura)
 • ekonomika VTE
 • povolovací proces VTE
 • využívá informace o větrné energii k její propagaci v jednání sveřejnou správou a veřejností;
 • řídí se právními předpisy souvisejícími s VTE;
 • zná a dodržuje předpisy a zásady BOZP.

5. Podpora a osvěta pro využívání větrné energie

 • propagace
 • právní předpisy
 • předpisy BOZP

 

Nahoru