Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

partnerství TTnet ČR

logo.jpg TTnet ČR je partnerskou sítí vzdělavatelů učitelů odborných předmětů, praxe a výcviku, vzdělavatelů instruktorů v podnicích a vzdělavatelů lektorů dalšího odborného/profesního vzdělávání. Posláním TTnetu ČR je podpora (rozvoje) profesionality těch vzdělavatelů, kteří připravují učitele odborných předmětů, praxe a výcviku, instruktory a lektory pro pedagogickou/andragogickou práci.  

Proč TTnet?
TTnet ČR je součástí rodiny evropských národních sítí vzdělavatelů učitelů a lektorů působících v odborném vzdělávání a přípravě - Training of Trainers Networks. Koordinátorem této celoevropské iniciativy je Cedefop - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání.

Hlavní cílové skupiny TTnetu ČR

  • vysokoškolští učitelé připravující učitele odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktory a lektory,
  • pracovníci regionálních pedagogických pracovišť (například pedagogických center),
  • zkušení učitelé poskytující metodickou podporu svým kolegům učitelům,
  • nestátní neziskové organizace vzdělávající učitele, instruktory a lektory,
  • státní instituce poskytující vzdělávání učitelů, instruktorů a lektorů (NÚOV, Národní institut dalšího vzdělávání)
  • školitelé, kteří vzdělávají lektory pro sektor dalšího odborného/profesního vzdělávání (např. trenéry, kouče, facilitátory, supervizory)


Dalšími cílovými skupinami TTnetu ČR jsou další profesionálové, které spojuje zájem o rozvoj odborného vzdělávání, počátečního i dalšího: učitelé, instruktoři a lektoři, dále manažeři vzdělávání, výzkumní pracovníci, politici a úředníci, novináři. TTnet ČR je dále otevřen široké veřejnosti.

Cíle TTnetu ČR
rostoucí kvalita odborného vzdělávání prostřednictvím podpory profesionality vzdělavatelů učitelů, instruktorů a lektorů,
vytváření prostředí, které podporuje spolupráci partnerů v této oblasti - na úrovni národní, evropské i šířeji mezinárodní.

TTnet ČR si při svém vzniku vytýčil několik střednědobých cílů reagujících na současné problémy. Tyto cíle jsou formulovány v programovém dokumentu Národním rámci pro TTnet ČR:
Připravit návrh systémového řešení vzdělávání učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů.
Formulovat profesní standard učitele odborných předmětů a profesní standard lektora. Vypracovat doporučení pro inovace kurikula.
Rozvíjet existující oborové a předmětové didaktiky; iniciovat vytváření dosud nezpracovaných oborových a předmětových didaktik.
Fundraisingová podpora projektům v rámci cílů TTnetu ČR.
Založení národního fóra podporujícícho výměnu informací, myšlenek a příkladů dobré praxe.
Zajištění široce dostupných informací a publikace dobré praxe z oblasti TTnetu.

Formy partnerství v rámci TTnetu ČR
TTnet ČR je volné, nehierarchizované společenství profesionálů. V tomto rámci mohou vznikat projektová či jiná partnerství. Zájemci se mohou stát po bezplatné registraci na stránkách TTnetu ČR (v přípravě) členy tzv. virtuální komunity, a mít tak přístup k mnoha cenným a zajímavým informacím.

 

Témata TTnetu ČR byla vymezena po konzultacích s odborníky při zakládání partnerství v roce 2005 a formulována v Národním rámci pro TTnet ČR.doc (719,00 KB):

  • systémové řešení vzdělávání učitelů, lektorů, instruktorů, trenérů působících v oblasti odborného / profesního vzdělávání;
  • profesní standardy pro učitele, instruktory, lektory, trenéry;
  • rozvoj oborových a předmětových didaktik, metodik

Organizační zajištění TTnetu ČR
TTnet ČR je koordinován Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV). Vznik TTnetu byl odborně a finančně podpořen Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Výraznou podporu má TTnet ČR také ze strany MŠMT. TTnet ČR není organizací s právní subjektivitou, partnerství je volné, bez hierarchie a nákladů. Koordinace TTnetu je materiálně zajištěna projektovým financováním ze zdrojů MŠMT a evropských fondů. Koordinace TTnetu ČR je svěřena pracovníkovi oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků NÚOV.

Evropský rozměr TTnetu ČR
TTnet ČR je součástí evropské sítě TTnet (Training of Trainers Network). TTnet jako takový byl založen v roce 1998 Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop); v tomto roce bylo ustaveno prvních 14 národních sítí. TTnet v současné době funguje v těchto zemích: Francie, Itálie, Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Norsko, Nizozemsko, Španělsko, Velká Británie, Řecko, Irsko, Lucembursko, Německo, Švédsko, Island, Estonsko, Litva, Malta, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a 21. ledna 2005 byl ustaven TTnet České republiky.

Každá z národních sítí TTnetu disponuje svými internetovými stránkami, jejichž přehled je na adrese European Training Village (www.trainingvillage.gr/etv) Zde jsou také uloženy důležité dokumenty týkající se vzdělávání učitelů a lektorů působících v odborném vzdělávání a přípravě. Zásadní je také celoevropská informační a diskusní stránka virtuální komunity TTnetu, jež je dostupná po bezplatné registraci na adrese: http://communities.trainingvillage.gr .

Nahoru