Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Konference partnerství TTnet ČR, červen 2009

ilustracni_foto_1.JPG Jarní konference sítě TTnet se konala ve dnech 09. - 10. 06. 2009 opět v Kostelci nad Černými lesy. Tématem konference byly tentokrát Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v ČR . Informace o konferenci, včetně přihlášky, byly rozeslány členům sítě TTnet, a zároveň byly umístěny na webových stránkách TTnet. Konference proběhla za finanční podpory MŠMT ČR a ve spolupráci s pražskou pobočkou České pedagogické společnosti.  

program konference

SBORNÍK z konference TTnetu červen 2009 SBORNÍK z konference TTnetu červen 2009 (336,85 KB)

jednotlivé prezentace:

Asztalos_VSE_Praha.pdf (139,50 KB)
Cihakova_NUOV.pdf (134,34 KB)
Horackova_MZLU_Praha.pdf (108,87 KB)
Kadlecova_MZLU.pdf (255,40 KB)
Kostka_VSTE_CB.pdf (302,59 KB)
Linkeschova_VUT_Brno.pdf (2,71 MB)
Pupova_1_NAEP.pdf (1,05 MB)
Pupova_2_NAEP.pdf (6,90 MB)
Rotport_MU_Praha.pdf (89,72 KB)
Slivkova_NAEP.pdf (1,18 MB)
Vlcek.pdf (117,95 KB)

Koordinační tým TTnetu prezentoval účasníkům konference dokument "Stanovisko Národního ústavu odborného vzdělávání k návrhu profesního standardu kvality učitele zpracovaného pracovní skupinou MŠMT ". Tímto dokumentem vstoupil NÚOV do diskuse o standardu učitele moderované ministerstvem školství.

Průběh konference:

Účast na konferenci byla vyšší než na předešlých konferencích, počet účastníků překročil 60. Konference se účastnili zástupci NÚOV, VŠ připravujících učitele odborných předmětů a odborné přípravy, zástupci ČŠI, NAEP, zařízení pro DVPP, podniků a odborných škol.

První den jednání byl věnován workshopu, na kterém bylo projednáváno téma návrhu profesního standardu kvality učitele, který byl vytvořen pracovní skupinou MŠMT. Mgr. Richard Veleta představil účastníkům konference stanovisko NÚOV, které bylo zasláno na MŠMT. Po diskusi účastníci konference TTnet přijali k  návrhu MŠMT stanovisko, které bude Mgr. Veleta, který se stal členem pracovní skupiny, v této skupině prezentovat.

Druhý den jednání zahájila Ing. Hana Čiháková informací národních i mezinárodních aktivitách sítě TTnet, o projektech, do kterých je NÚOV v rámci této sítě zapojen. Úvodní prezentaci zakončila informací o mezinárodním projektu Network to support trainers in Europe, který je cílen na podporu lektorů a učitelů odborného výcviku (více viz část Mezinárodní aktivity). Ing. Čiháková vyzvala účastníky konference, aby se do aktivit projektu zapojili (Forum internetu, on-line diskuse, atd.).

Druhý den jednání byl dále věnován jednotlivým prezentacím, které se týkaly jak obecnějších témat odborného vzdělávání, tak dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.

Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. (Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.) přednesl příspěvek na téma Měnící se role učitelů v národní perspektivě České republiky. Celkový společenský vývoj vyvolává zákonitě i změny v práci učitelů a mění částečně i jejich  společenskou roli. Abychom mohli vhodným způsobem upravovat systém přípravy budoucích učitelů a přizpůsobovat ho potřebám současnosti, musíme se zamyslet nad příčinami a druhem těchto změn. Ukazuje se, že těchto příčin je celá řada a souvisí se všemi stránkami procesu vyučování a učení. Příspěvek se pokouší poukázat na některé příčiny i když jejich výčet není určitě úplný.

Prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. (Vysoká škola ekonomická Praha) přednesl příspěvek na téma Příspěvek Vysoké školy ekonomické v Praze k celoživotnímu vzdělávání učitelů ekonomických předmětů. Zdůraznil význam CŽV pro učitele ekonomických předmětů, které probíhá formou inovačního a specializačního vzdělávání. Zdůraznil význam inovačního odborného vzdělávání a představil seznam kurzů nabízených VŠE pro inovační vzdělávání. Dále pohovořil o získávání pedagogické kvalifikace ekonomů (inženýrů) v rámci tzv. doplňujícího pedagogického studia k získání pedagogické kvalifikace; rozšiřujícím vzdělávání učitelů ekonomických předmětů pro některé speciální předměty a problémy spojené s těmito formami CŽV - uznávání certifikátů školskou praxíIng. Marie Horáčková (Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně) přednesla příspěvek s názvem Rozvoj klíčových kompetencí v rámci dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů. V rámci interního vědecko-výzkumného projektu „Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe", byly zjišťovány chybějící klíčové kompetence u studentů učitelství odborných předmětů. Na základě výsledků dotazníkového šetření byl připraven projekt, který je zaměřen na osvojení klíčových komunikačních dovedností se zaměřením na zvládání náročných a krizových situací v běžné pedagogické praxi učitelů.

Mgr. Petra Kadlecová (Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně) prezentovala příspěvek s názvem Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství. V rámci studia bakalářského studijního oboru „Specializace v pedagogice - Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku" na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně mohou studenti absolvovat volitelný předmět „Protidrogová prevence". O studium tohoto předmětu je velký zájem v řadách studentů prezenční i kombinované formy studia, neboť podstatně rozšiřuje jejich osobní a profesní kompetence. Příspěvek přibližuje teoretické a legislativní vymezení problému a zprostředkovává reflexi pedagogické praxe v této citlivé a aktuální oblasti.

RNDr. Vladimír Kostka (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích) přednesl příspěvek Rétorická manipulace v učitelské praxi. Příspěvek se zabývá možnostmi používání manipulačních rétorických technik v každodenní praktické činnosti učitele. Jsou otevřeny otázky etické korektnosti používání manipulačních technik při výuce i dalších činnostech učitele. V příspěvku je popsáno možné použití konkrétní manipulační rétorické techniky při výuce.

PhDr. Dana Linkeschová, CSc. (Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně) přednesla příspěvek Využití aktivizačních metod  ve výuce na FAST VUT v Brně. Ve výuce managementu na stavební fakultě často využívají v učebním procesu formu tzv. případových studií. Je známo, že tato pedagogická metoda, považovaná za jednu z nejúčinnějších, se stala základní metodou například na Harvardské univerzitě. Rozvíjí řídící, komunikační a organizační schopnosti posluchačů prostřednictvím zkušenostního učení - learning by doing. Podkladem je reálná situace převzatá z praxe, někdy pro účely výuky poněkud zjednodušená. Při jejím řešení studenti potřebují prakticky používat jednotlivé metody z managementu, týmové práce, marketingu atd. Metoda konkrétních případů umožňuje vyučujícímu získat řadu poznatků o úrovni dané skupiny, jejího chování, aktivity, iniciativy, interpersonálních postojích jednotlivých účastníků i jejich vztahu k dané tematice, zájmu o ni a případně i jejich praktické zkušenosti. Tyto informace pomáhají také rozhodovat o tom, kterým otázkám věnovat pozornost v dalším průběhu lekcí.

Mgr. Olga Pupová a Mgr. Helena Slivková (DZS MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy NAEP) přednesly příspěvek s názvem Jsou zahraniční mobility v rámci programu Leonardo da Vinci "uznávaným" dalším vzděláváním? V rámci tohoto příspěvku představily možnosti mezinárodních mobilit (zahraničních výjezdů) pro učitele v odborném vzdělávání a přípravě v rámci programu Leonardo da Vinci. Představily příklady dobré praxe ze dvou škol, které vysílají své pedagogy právě na zahraniční mobility. Příspěvek otevřel diskuzi, zda je možno tyto mezinárodní mobility uznávat jako další vzdělávání.

Ing. Jiří Vlček se ve svém příspěvku Certifikát moderní výuky oboru elektro kriticky zhodnotil, že školská reforma dostatečným způsobem neřeší problémy modernizace výuky. Jednou z mála možností zlepšení současného stavu je zavádění oborových certifikátů. V příspěvku představil projekt vytvoření takového certifikátu pro obor elektro, který má podporu ČVUT-FEL.


Archiv: pozvánka

Nahoru