Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tepelná čerpadla

OBSAHOVÝ A KOMPETENČNÍ RÁMEC

 TEPELNÁ ČERPADLA

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák

 • kategorizuje energetické zdroje, objasní význam a perspektivy využívání obnovitelných zdrojů energie;
 • vyjmenuje a stručně charakterizuje všechny druhy obnovitelných a nevyčerpatelných zdrojů energie: slunce, voda, vítr, zdroje živé přírody - biomasa, energie akumulovaná vprostředí, hlubinné geotermální zdroje apod.;
 • vysvětlí obecné výhody a nevýhody využívání obnovitelných zdrojů energie pro udržitelný rozvoj;
 • zdůvodní význam energetických úspor ve vztahu k udržitelnému rozvoji, tj. k ochraně prostředí i k hospodářskému a sociálnímu rozvoji a objasní význam hledání nových energetických zdrojů.

1. Význam a přehled využití obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů

 • rozdíl mezi neobnovitelnými, nevyčerpatelnými a obnovitelnými přírodními zdroji
 • přehled obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů
 • vztah energetiky křešení současných globálních a regionálních problémů
 • vysvětlí akumulaci energie v prostředí z dostupných zdrojů;
 • uvede příklady a možnosti využívání energie akumulované v prostředí (v domácnostech, průmyslu, zemědělství, dopravě).

2. Význam a využití energie akumulované vprostředí

 • princip akumulace energie
 • čte a používá technickou a schvalovací dokumentaci a normy;
 • používá základní pojmy a vztahy v elektrotechnice;
 • měří elektrické a neelektrické veličiny a vyhotovuje záznamy;
 • volí správné pracovní postupy a technické prostředky při instalaci;
 • montuje a zapojuje systémy;
 • obsluhuje a udržuje vchodu tepelná čerpadla;
 • diagnostikuje poruchy;
 • opravuje systémy.

3. Tepelná čerpadla

 • technická dokumentace
 • systémy tepelných čerpadel
 • montáž systémů
 • diagnostikování, opravy a údržba

 

 • využívá informace o tepelných čerpadlech k jejich propagaci v jednání s veřejnou správou a veřejností;
 • řídí se právními předpisy;
 • zná a dodržuje předpisy a zásady BOZP.

4. Podpora a osvěta pro využívání tepelných čerpadel

 • propagace
 • právní předpisy
 • předpisy BOZP

Nahoru