Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Q4EU - Kvalifikování pro Evropu

Projekt: MEZINÁRODNÍ - UZAVŘENÝ  

Název projektu (programu) Kvalifikování pro Evropu 
Zkratka projektu Q4EU (= Qualifying for Europe) 
Datum zahájení projektu 2.8.2001
Datum ukončení projektu 31.12.2002
Hlavní koordinátor projektu Hans F. Hoekzema - Euformation, Nizozemsko
Hlavní řešitel v NÚOV Ing. Petr Viceník, CSc. (koordinátor pro ČR)
Spoluřešitelé projektu
v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec
Ostatní partneři Alexandra Králíková - Auto Škoda, Mladá Boleslav
zástupci sociálních partnerů
experti z Nizozemí, Maďarska, Polska a Slovinska 
Cíle projektu Cílem projektu je sblížit znalostí o těchto tématech: mezinárodní srovnávání kvalifikací, vzájemné uznávání kvalifikací, vliv sociálních partnerů na odborné vzdělávání, vývoj a hodnocení kvalifikací (včetně kvalifikací získávaných mimo formální systémy), usměrňování odborné přípravy podle kvalifikačních požadavků trhu práce (v národním i evropském kontextu). [ vice ]
Výstupy
(zprávy, studie aj.) Podrobné zprávy o služební cestě v češtině a angličtině z dosud uskutečněných mezinárodních seminářů:
Vstupní konference - Budapešť, září 2001
2. mezinárodní seminář - Lublaň, listopad 2001
3. mezinárodní seminář - Amsterdam, březen 2002
4. mezinárodní seminář - Varšava, červen 2002
Další informace Projekt je součástí mnohonárodního programu spolupráce v odborném vzdělávání. Veškeré podkladové informace, zprávy z partnerských zemí a celkové hodnotící zprávy je možné získat u národního koordinátora projektu (vicenik@nuov_cz) nebo u nizozemského koordinátora projektu (info@euformation_com


Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření znalostí odborníků zúčastněných zemí o tom, jak jsou nahlíženy a řešeny otázky spojené se srovnáváním, uznáváním, vývojem a hodnocením kvalifikací a usměrňováním odborné přípravy podle kvalifikačních požadavků v zemích EU. S odkazem na počet zúčastněných kandidátských zemí (Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovinsko) je projekt zkráceně označován anglickou slovní hříčkou Q4EU. Projekt Q4EU je dvouletý (2001-2002).
Projekt by se měl postupně zaměřit na tato témata:
· mezinárodní srovnávání kvalifikací
· vzájemné uznávání kvalifikací
· úlohy sociálních partnerů, tj. zaměstnavatelů a odborů v odborném vzdělávání a podíl veřejného a soukromého sektoru na jeho rozvoji
· hodnocení kompetencí
· kvalifikační požadavky a programy odborného vzdělávání

Projekt předpokládá výměnu informací a poznatků na mezinárodních seminářích vybraných expertů, kteří se na národní úrovni dlouhodobě zabývají zmiňovanými tématy. Tyto semináře jsou organizovány střídavě v jednotlivých účastnických zemích.
V každé účastnické zemi jsou ustaveny skupiny zástupců ústředních institucí a sociálních partnerů, kteří v rámci svých pracovních úkolů ovlivňují koncepci odborného vzdělávání, průhlednost a vývoj kvalifikací na národní úrovni. Tyto skupiny se scházejí na následných seminářích, kde se seznamují s podstatnými poznatky a výsledky získanými v průběhu mezinárodních seminářů.

Koordinováním činností spojených s realizací projektu Q4EU byl ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pověřen Národní ústav odborného vzdělávání. Za Českou republiku byli do mezinárodního projektového týmu delegováni dva experti. Školskou oblast reprezentuje zástupce Národního ústavu odborného vzdělávání, pohled sociálních partnerů vnáší do projektu pracovník společnosti Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi.

Na základě výzvy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nominovalo do následné skupiny své zástupce ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo vnitra, ministerstvo zemědělství a ministerstvo průmyslu a obchodu. Ze sociálních partnerů projevil zájem Svaz podnikatelů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Konfederace umění a kultury, Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR.

Podrobné informace o projektu Q4E získáte také zde anebo v následujících článcích, které zpracovali RNDr. Miroslav Kadlec (kadlec@nuov_cz) a Ing. Petr Viceník, CSs.:

- Za prací jen s evropskou kvalifikací - Hospodářské noviny, 4.4. 2002
- Mnohonárodní projekt Kvalifikování pro Evropu - Učitelské noviny 4/2002
- Obecný systém uznávání kvalifikací v Evropské unii - Učitelské noviny 26/2002

Nahoru