Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

Odborné vzdělávání

Součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR jsou mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a vyšší odborné školy, které jsou kodifikovány školským zákonem. Jsou sem začleněny i instituce poskytující základy uměleckého vzdělání (zájmového) - základní umělecké školy. Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou rovněž školská zařízení výchovná a účelová, která podléhají školskému zákonu, popř. zákonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Nejvyšším článkem školské soustavy jsou školy vysoké, které jsou předmětem zákona o vysokých školách  

Střední školy

Střední školy poskytují střední vzdělání (vyšší sekundární - ISCED 3), a to buď všeobecné, nebo odborné. Charakteristickým znakem českého školského systému je, že prakticky všichni absolventi základní školy (téměř 95 %) pokračují v postobligatorní docházce do škol. Z těchto žáků převážná většina získává odbornou kvalifikaci uznávanou trhem práce již na vyšší sekundární úrovni. Vývoj struktury středního všeobecného a odborného vzdělávání představuje jednu z nejvýznamnějších změn, k níž v české školské soustavě po roce 1989 došlo. Poměr žáků přijímaných do oborů maturitních a nematuritních, který činil před rokem 1989 zhruba 40:60, se již v roce 1997 obrátil a stabilizoval se na poměru zhruba 60:40 ve prospěch maturitních oborů. Zastoupení odborného vzdělání zůstává na střední úrovni i nadále mimořádně vysoké: získává ho asi 81 % středoškolské populace. Významnou změnu na této úrovni představuje rovněž vznik soukromých a církevních škol po roce 1989. Předpokladem pro přijetí na střední školu je absolvování povinné školní docházky a splnění podmínek přijímacího řízení.  Úspěšným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání se dosahuje těchto stupňů vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, či pouze střední vzdělání (bez výučního listu i maturitní zkoušky). Maturitní zkouška na všech typech škol opravňuje ucházet se o přijetí k terciárnímu vzdělávání.
Střední školy se člení na tyto typy:
a) gymnázia jsou střední všeobecně vzdělávací školy nazývané tak v souladu se středoevropskou tradicí. Poskytují všeobecné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou (ISCED 3A) a připravují žáky především k vysokoškolskému studiu,
b) střední odborné školy, které poskytují ve čtyřletém studiu střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou (ISCED 3A) opravňující ucházet se o vysokoškolské vzdělávání, a kvalifikují své absolventy k výkonu středních technických, ekonomických a obdobných funkcí,
c) střední odborná učiliště poskytují ve dvouletých a tříletých oborech kvalifikaci k dělnickým a obdobným povoláním (ISCED 3C). V malém počtu čtyřletých oborů ukončených maturitní zkouškou (ISCED 3A) poskytují střední odborná učiliště kvalifikaci k náročným dělnickým povoláním a k funkcím provozního charakteru a současně otvírají cestu k vysokoškolskému vzdělávání. Střední odborná učiliště mohou také poskytovat roční a dvouleté programy (ISCED 2C) pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku, nebo 9. ročník nedokončili úspěšně, dále pro mládež se speciálními vzdělávacími potřebami a absolventy základních škol speciálních.

Konzervatoře

Vzdělávání v konzervatoři rozvíjí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáků získané v základním a v základním uměleckém vzdělávání, poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých činností v oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické umění. Úspěšným absolvováním konzervatoře získají žáci střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou (ISCED 3A), nebo vyšší odborné vzdělání (ISCED 5B) ukončené absolutoriem.

Vyšší odborné školy

Vyšší odborné školy (od roku 1995) připravují pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností. Absolventům středních škol, kteří své vzdělání ukončili maturitní zkouškou, poskytují vyšší odborné vzdělání (ISCED 5B) ukončené absolutoriem.

Vysoké školy

Vysoké školy poskytují vzdělání ve třech druzích vzdělávacích programů: bakalářském (ISCED 5A), magisterském (ISCED 5A) a doktorském (v návaznosti na magisterské - ISCED 6). Do konce roku 1998 měly všechny existující vysokoškolské instituce univerzitní status. Od roku 1999 se otevřela možnost vzniku neuniverzitních vysokých škol.

Nahoru