Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

Ostatní vzdělávací cesty pro mladé

V systému počátečního odborného vzdělávání ČR, které má podle stávajícího školského zákona výhradně charakter formálního vzdělávání, se alternativní vzdělávací možnosti uplatňují ve specificky koncipovaných vzdělávacích programech. Nový školský zákon, platný od ledna 2005, již umožňuje i různé vzdělávací cesty (např. dosažení stejného stupně vzdělání). Současně bude možné i vzájemně kombinovat vzdělávání formální (ve školách) se vzděláváním neformálním.  

Střední školy mohou pro příslušné obory uskutečňovat také zkrácené roční až dvouleté denní studium pro získání středního vzdělání s výučním listem (pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou) nebo pro získání středního vzdělání s maturitou (pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitou v jiném oboru vzdělání). Specificky upravené vzdělávací programy vedoucí k dosažení určitého stupně vzdělání jsou koncipovány pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami nebo pro tzv. Waldorfské školy (jejich zastoupení v systému odborného vzdělávání je ale minimální). Určité výjimky v běžném – schváleném vzdělávacím programu (např. uznání některé části jiného vzdělávacího programu) může v odůvodněných případech povolit ředitel školy. Kromě formálního vzdělávání ve školách mají mladí lidé možnost využívat i jiné formy zájmového vzdělávání, např. v jazykových školách a v jiných institucích a zařízeních rozvíjejících jejich talent (umělecký, sportovní aj.) a uplatňovat své nadání.

Terciární vzdělávání

Terciární sektor vzdělávání se člení na vzdělávání vysokoškolské a vyšší odborné. Vysokoškolské vzdělávání poskytují tradičně vysoké školy, a to na úrovni ISCED 5A a 6, vyšší odborné vzdělávání organizují prakticky zaměřené vyšší odborné školy (VOŠ) na úrovni ISCED 5B. Vyšší odborné vzdělávání poskytují také konzervatoře.

Vyšší odborné školy

VOŠ vznikaly většinou při středních odborných školách a často s nimi tvoří jeden právní subjekt. Cílem VOŠ je umožnit studentům získat odbornou kvalifikaci pro výkon náročných odborných činností nebo prohloubit dosaženou kvalifikaci. Vyšší odborné školy nabízejí vzdělávací programy v délce 2 roky až 3,5 roku. Nejdelší programy obsahují praktickou přípravu ve formě odborné praxe delší než tři měsíce. Vyšší odborné školy mohou vybírat školné, a to i na školách veřejných. Ke studiu se přijímají žáci, kteří získali střední vzdělání s maturitou. Studium může být organizováno jako denní nebo při zaměstnání.Vzdělávací program si zpracovává každá jednotlivá škola. Metody výuky jsou obdobné jako ve vysokoškolském studiu. Studium se ukončuje absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, ze zkoušky z cizího jazyka, z absolventské práce a z její obhajoby. Úspěšným absolutoriem získává absolvent VOŠ vyšší odborné vzdělání a označení diplomovaný specialista (zkratka DiS uváděná za jménem).

Vysoké školy

Podle typu poskytovaných studijních programů rozlišujeme

  •  vysoké školy neuniverzitní,
  •  vysoké školy univerzitní

Převažující formou terciárního vzdělávání v ČR je zatím univerzitní studium. Poskytuje všeobecné i odborné vzdělávání. Vysoké školy uskutečňují akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání.
(vybrané pasáže z databáze EURYBASE )

Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Bakalářské studium trvá 3–4 roky (ISCED 5A).

Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností v tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Magisterský studijní program navazuje na bakalářský, standardní doba studia je 1–3 roky (ISCED 5A). V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, může být udělena akreditace magisterskému programu, který nenavazuje na bakalářský. V tomto případě trvá 4–6 let.

Doktorský studijní program může následovat po ukončení magisterského. Je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je 3 roky (ISCED 6). Minimální podmínkou pro přijetí na vysokou školu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, popřípadě absolutorium na konzervatoři. (Výjimku mohou činit umělecké obory vysokých škol; dodatečné složení maturitní zkoušky je však podmínkou pro udělení vysokoškolského diplomu.) Přijetí k magisterskému studiu navazujícímu na bakalářské je podmíněno řádným ukončením bakalářského studijního programu, přijetí k doktorskému studiu je podmíněno ukončením magisterského studijního programu.

Studium v bakalářském programu se ukončuje státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolventům se uděluje titul bakalář (Bc.) nebo bakalář umění (BcA.). Studium v magisterském programu se ukončuje státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventi magisterských studijních programů získávají titul magistr (Mgr.), magistr umění (MgA.), inženýr (Ing.), inženýr architekt (Ing. arch.), MUDr. a MVDr. Po získání titulu magistr lze složit v téže oblasti státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po úspěšném vykonání zkoušky se udělují akademické tituly: JUDr. v oblasti práva, PhDr. v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd, RNDr. v oblasti přírodních věd, PharmDr. v oblasti farmacie atd.  Studium v doktorském programu se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Po úspěšném vykonání zkoušky se uděluje titul doktor (Ph.D.).


(podle textů poskytnutých Ústavem pro informace ve vzdělávání )

Nahoru