Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE)

OBSAHOVÝ A KOMPETENČNÍ RÁMEC

 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE)

 

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:

 • popíše využívání energetických zdrojů v minulosti a současnosti;
 • vysvětlí základní fyzikální pojmy vztahující se k využívání energie;
 • charakterizuje a kategorizuje základní v současnosti využívané energetické zdroje;
 • popíše roli transportu energie (elektřina, paliva) a rovnováhu mezi její výrobou a spotřebou.

1. Využívání energetických zdrojů v minulosti a v současnosti

 • využívání energetických zdrojů v historické perspektivě
 • základní fyzikální pojmy vztahující se kvyužívání energie
 • princip výroby, transportu, uskladnění aspotřeby energie
 • vysvětlí princip externích nákladů spojených s výrobou, transportem a spotřebou energie;
 • popíše nevýhody hlavních současných zdrojů elektrické energie, objasní význam hledání nových energetických zdrojů;
 • stručně vyjmenuje a charakterizuje perspektivní možnosti "klasických" zdrojů energie, uvede jejich výhody, nevýhody a omezení (kogenerace, "clean coal", ukládání CO2, jaderná fúze).

2. Nevýhody a rizika současného energetického mixu, perspektivní možnosti "klasických" zdrojů

 • externí náklady výroby, transportu aspotřeby energie
 • vyčerpatelnost a geopolitická rizika neobnovitelných zdrojů energie
 • perspektivní možnosti "klasických" zdrojů energie
 • uvede jejich výhody a nevýhody;

 

 • vysvětlí vhodnost OZE zhlediska využití:
 • výroba elektřiny do elektrické sítě
 • vytápění a ohřev vody
 • využití v dopravě
 • lokální zásobování elektřinou
 • jiné využití (např. větrné pumpy)

 

 • identifikuje vhodný způsob využití OZE pro danou situaci;
 • porovná velké hydroenergetické systémy s malými vodními elektrárnami;
 • popíše "špičkovací" a přečerpávací vodní elektrárny;
 • vysvětlí výrobu tepla pro ohřev vody avytápění;
 • charakterizuje fotovoltaické systémy;
 • uvede jiné způsoby výroby elektřiny (zejména solárně-termické);
 • popíše výrobu elektřiny z tepla hlubinných vrtů;
 • vysvětlí přímé využití geotermální energie pro vytápění;
 • charakterizuje tepelná čerpadla;
 • porovná využití odpadů a zbytků s cíleným pěstováním biomasy;
 • popíše využití biomasy pro vytápění (příp. vaření - ve třetím světě);
 • popíše využití biomasy pro výrobu elektřiny;
 • objasní kombinovanou výrobu elektřiny atepla;
 • charakterizuje motorová biopaliva;
 • popíše výrobu a využití bioplynu;
 • uvede ekologické a společenské aspekty využívání biomasy;
 • popíše využití např. přílivových elektráren, energie mořských vln atp.;
 • komunikuje o obnovitelných zdrojích energie a energetických úsporách;
 • přispívá k zajišťování osvěty vdané oblasti.

3. Obnovitelné zdroje energie

 • využití, výhody a nevýhody různých druhů OZE
 • vodní energie
 • solární energie
 • energie větru
 • geotermální energie
 • energie biomasy
 • jiné typy OZE
 • komunikace a osvěta
 • popíše nejčastější způsoby spotřeby energie;
 • vysvětlí princip nepřímé spotřeby energie prostřednictvím spotřeby výrobků;
 • zdůvodní význam energetických úspor;
 • popíše možnosti snížení energetické náročnosti domácnosti;
 • posoudí energetickou náročnost různých činností a identifikuje vhodná úsporná opatření pro danou situaci.

4. Úspory a efektivní využití energie

 • přímá spotřeba energie a energie spotřebovaná na životní cyklus výrobků (výroba, transport, likvidace)
 • úspory elektrické energie v domácnostech
 • úspory energie ve stavebnictví
 • charakterizuje současný stav a popíše hlavní trendy ve využívání OZE včetně energetických úspor;
 • obecně charakterizuje význam a potenciál jednotlivých typů OZE včetně geografických souvislostí;
 • popíše problémy spojené s integrací OZE do elektroenergetické soustavy (vyvedení výkonu, kolísání výroby) a možnosti jejich řešení (transport či skladování energie, inteligentní/chytré sítě);
 • zhodnotí ekonomické aspekty využívání OZE a energetických úspor.

5. Potenciál OZE a energetických úspor a jejich možnosti v energetickém mixu

 • současné využívání a úspory OZE, aktuální trendy
 • potenciál jednotlivých typů OZE, geografické souvislosti
 • limity integrace OZE do elektroenergetické soustavy
 • inteligentní/chytré elektrické sítě
 • ekonomické aspekty využívání OZE
 • charakterizuje hlavní mezinárodní dohody týkající se změn klimatu a životního prostředí;
 • vyjmenuje předpisy a možnosti podpory ze strany státu vztahující se k obnovitelným energetickým zdrojům a úsporám energie;
 • využívá právní předpisy související s OZE a s energetickými úsporami a řídí se jimi.

6. Mezinárodní dohody a podpora OZE

 • mezinárodní dohody o změně klimatu a životního prostředí
 • česká a evropská legislativa ve vztahu k OZE

 

Nahoru