Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Přiřazování podotázek

Datum: 25.9. 2009, aktualizováno 25.10 2009 Přiřazování podotázek Obecný blok ze světa práce k tématům ústní zkoušky  (pozor: neplatí v případě zařazení podotázek do praktické zkoušky)  

Jelikož škola získá JZZZ zpracované ve formátu pdf, nemůže automaticky podotázku ze světa práce přiřadit k zadání tématu ústní zkoušky sama. Při případné kontrole z ČŠI u ZZ pak může vzniknout problém s tím, že žák k tématu ústní zkoušky losuje, příp. získává ještě podotázku ze světa práce, která není součástí zadání tématu. Z tohoto důvodu editor přiřadí jednotlivé podotázky přímo k jednotlivým tématům ústní zkoušky.

 

Při tom postupujte takto: 
Dříve než budete zasílat dr. Bernému pokyn k rozkopírování témat ústní zkoušky, odstraňte text v kapitole Ústní zkouška - oddílu TÉMA I  Organizační pokyny a nahraďte jej textem:
Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut. Je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o dalších 15 minut.  

JZZZ obsahuje 30 témat. Ředitel školy z nich pro ústní zkoušku vybere nejméně 25. Žák si jedno téma vylosuje. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. 
Součástí tématu ústní zkoušky je podotázka z Obecného přehledu ze světa práce. Žák může zodpovídat tuto podotázku na počátku nebo na konci ústní zkoušky. Časový limit věnovaný na jejich zodpovězení je minimálně 3 minuty, maximálně 5 minut. 
Zkoušení spočívá v rozboru obecných občanských i pracovních zkušeností, postojů, názorů, které žák získal při sledování reálného společenského i pracovního dění. Nejedná se tedy o ověřování paměťového osvojení teoretických a encyklopedických vědomostí v určitém vědním oboru.
Žáci se mohou vyjadřovat k problematice související se zadanou otázkou víceméně volně, vyučující s nimi spíše vedou dialog, případně opravují nesprávné výroky. Případné doplňující otázky zadávají zkoušející formou, která umožní žákům poukazovat na konkrétní příklady řešení a uplatnit praktické zkušenosti.
Hodnocení podotázek ze světa práce ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka u ústní zkoušky maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje v rámci odborné části zkoušky, je klasifikován stupněm „5 – nedostatečný“, i když podotázku z uvedeného bloku zodpověděl správně.
Součástí ústní zkoušky je obhajoba výsledků samostatné odborné práce…. Zadání samostatné odborné práce i pokyny pro její realizaci jsou uvedeny v příloze č. 1.
Pro žáky je třeba zajistit vhodné podklady (např. ukázky materiálů, výrobků, obrázky, schémata  apod.). Škola tím projevuje svůj ohled k žákům s nižší úrovní komunikativních dovedností, a na to, že při závěrečné zkoušce žáci většinou trpí zvýšenou trémou.

(S textem pak můžete dále pracovat podle svých potřeb – např. vypustit poznámku k samostatné odborné práci apod.).

  1. Vyčkejte, až budete mít v Tvůrci JZZZ k dispozici rozkopírovaných 30 témat ústní zkoušky.
  2. Ze souboru podotázek v Tvůrci JZZZ zkopírujte do oddílu Zadání ke každému tématu ústní zkoušky jednu podotázku ze světa práce (tj. ke 30 tématům bude přiřazeno 30 různých podotázek).     
  3. Po vložení jednotlivých podotázek k tématům ústní zkoušky oddíl Podotázky z obecného přehledu ze světa práce odstraňte.  

V oddílu Organizace závěrečné zkoušky v textu k ústní zkoušce odstraňte text: Ke každému tématu ústní zkoušky škola přiřadí jednu podotázku z Obecného přehledu ze světa práce.

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky