Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivity projektu


Aktivita 1

Tvorba jednotných zadání V rámci projektu vznikají jednotná zadání pro písemnou, praktickou a ústní zkoušku v učebních oborech kategorie H a E.  

Během tří školních roků bude připraveno celkem 328 jednotných zadání (249 pro obory kat. H a 79  pro kat. E). V posledním roce projektu (2011/12) bude vytvořeno 34 zadání pro obory kat. H, které už budou přímo navazovat na rámcové vzdělávací programy. Jde o RVP tzv. 1. vlny, schválené MŠMT v r. 2007. Žáci, kteří se podle nich budou učit od září 2009, budou závěrečnou zkoušku skládat v roce 2012 a tato zkouška už musí být v souladu s RVP.

Tvorba zadání bude probíhat v expertních oborových týmech složených z odborníků ze škol, zástupců zaměstnavatelské sféry a odborných pracovníků NÚOV. Funkčnost tohoto modelu spolupráce byla ověřena v projektu Kvalita I.

Tvůrci jednotných zadání musí pro každý školní rok vytvořit zcela nové zadání s využitím konkrétních témat, úkolů a otázek z databáze.

Obsah jednotných zadání bude provázán s požadavky trhu práce budou využívány hodnoticí standardy Národní soustavy kvalifikací. Na tvorbě se budou přímo podílet zástupci zaměstnavatelů, takže bude zajištěna provázanost zkoušek s praktickými potřebami v jednotlivých oborech. Tento cíl sleduje také zařazení otázek z obecného přehledu ze světa práce, možnost realizace samostatné odborné práce a možnost škol uplatnit svá specifika ve školní části zkoušky.  

Aktuální informace k tvorbě JZZ


Aktivita 2  

Internetový informační systém V rámci projektu vznikne internetový informační systém pro jednotná zadání závěrečných zkoušek. Tento systém bude poskytovat informace uzpůsobené potřebám a požadavkům konkrétních uživatelů, bude zajišťovat řízení přístupu k dokumentům týkajících se oborů vzdělání kategorie H a E, správu obsahu i snadné publikování bez nutnosti technických znalostí.

 

Průběh prací:  

převzetí modulů z již vytvořeného informačního systému 

příprava pro celoplošné využití ve všech učebních oborech

zavedení bezpečnostních pravidel pro správu dat a ochranu všech jednotných zadání

vytvoření systému pro sběr a vyhodnocení kvantitativních a kvalitativních informací o nosnosti JZZZ 

podpora vzdělávacích aktivit pro tvůrce a uživatele JZZZ

Banka úloh

Nejvýznamnější částí informačního systému JZZZ bude banka úloh jednotných zadání, jejíž návrh vznikl v projektu Kvalita I.  

Do banky budou postupně vkládány vytvořené úlohy, které současně budou katalogizovány, ohodnoceny řadou evaluačních parametrů tak, aby nedošlo k jejich opětovnému použití.

Banka bude sloužit jako úložiště pro nové návrhy úloh jednotného zadání.

Diskusní fora

Součástí řešení budou i interaktivní prvky jako jsou diskusní fora a chaty jak autorů, tak vlastních uživatelů JZZZ.

Informační systém


Aktivita 3

Praktické ověřování jednotných zadání na školách V průběhu tří školních let 2008/09, 2009/10 a 2010/11 bude pokračovat praktické ověřování jednotných zadání pro obory kategorie H při závěrečných zkouškách na školách. Zapojit se do něho budou moci od školního roku 2009/10 všechny školy, které tyto obory vyučují.

V letech  2009/10 a  2010/11 se uskuteční pilotní ověřování nově vytvořených JZZZ pro obory kat. E na vybraných školách.

Každoročně se uskuteční dotazníková šetření pro získání informací ze škol a od odborníků z praxe, kteří budou členy zkušebních komisí. Průběh zkoušek bude rovněž monitorován odbornými pracovníky NÚOV.

Zpětnovazební informace o realizaci závěrečných zkoušek na školách budou využity při přípravě metodických materiálů pro tvorbu jednotných zadání. Každoročně budou připraveny metodické příručky pro přípravu škol na realizaci závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

Dopracování koncepce nové závěrečné zkoušky V projektu bude koncepce NZZ vyvinutá v předcházejícím období dále ověřována z hlediska plošné realizace nové závěrečné zkoušky na všech školách v ČR. Bude třeba navrhnout a ověřit formální pravidla pro práci tvůrců jednotných zadání, participaci zaměstnavatelů a odborníků ze škol a pro realizátory NZZ na školách. Koncepce NZZ bude rozšířena o specifika související s obory kategorie E. Bude rozpracován koncepční návrh závěrečného i průběžného hodnocení (evaluace) výsledků žáka. Můžete si stáhnout publikaci Koncepce nové závěrečné zkoušky, která vznikla v rámci projektu Kvalita I.


Aktivita 4

Další vzdělávání je přepokladem úspěšného zavedení nových závěrečných zkoušek do škol. Záměrem projektu je, aby vzdělávání zasáhlo všechny školy s učebními obory a připravilo je na realizaci závěrečných zkoušek podle jednotného zadání. Vzdělávací akce budou organizovány podle jednotlivých oborů vzdělání, v zájmu efektivnosti však budou uspořádány společné semináře pro obory, které se vyučují pouze na několika školách.

 

Cílové skupiny vzdělávacích seminářů:

Členové expertních týmů pro tvorbu jednotných zadání (vyučující, zaměstnavatelé, odborní pracovníci NÚOV) – budou se vzdělávat v oblasti práce s informačním systémem NZZ, jak tvořit a editovat pomocí tohoto systému jednotlivá témata a úlohy JZZZ.

Realizátoři NZZ na školách (ředitelé, vyučující, odborníci z praxe) – budou se vzdělávat v souvislosti s konkrétními jednotnými zadáními. Cílem je získat informace o postupu tvorby jednotného zadání pro příslušný obor vzdělání, ujasnit si vztah jednotného zadání ke koncepci NZZ, zorientovat se ve struktuře a obsahu zadání a v metodických doporučeních pro přípravu a realizaci závěrečné zkoušky.

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky