Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zpracování výsledků měření získaných v laboratorních cvičeních z chemie: Samostatná práce žáků

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor: Mgr. Martina Pišanová

Škola: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370  04 České Budějovice

 

Aplikované průřezové téma

Hlavní: Informační a komunikační technologie

Vedlejší: Člověk a svět práce

 

Anotace

Žáci po úvodním výkladu formou samostatné práce zpracovávají a vyhodnocují své vlastní výsledky měření získané v laboratorních cvičeních z chemie (příloha 2 – návod, protokol) a o vhodných postupech s vyučujícím a se spolužáky diskutují. Obecný cílem výuky je naučit žáky využívat prostředky informačních a komunikačních technologií k vyhodnocení výsledků měření v analýze potravin a vést je k tomu, aby byli schopni uvědomit si význam IKT pro studovaný obor a současnou praxi.

 

Cílem výuky je naučit žáky:

  • využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ke zpracování získaných informací (textový, tabulkový a grafický editor) a uvědomovat si jejich význam pro budoucí povolání;
  • zvolit a realizovat vhodný způsob vyhodnocení výsledků analýzy potravin;
  • vyhodnocovat výsledky prováděné analýzy s využitím prostředků IKT.

 

Učivo: laboratorní cvičení z fyzikální chemie – grafické zpracování výsledků

 

Vyučovací předmět: chemie, vazba na předmět: informační a komunikační technologie – 3. ročník, matematika – 2. ročník, odborná praxe

 

Obor vzdělání a ročník: 29-42-M/01 Analýza potravin, 3. ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence

Vlastní aktivitou žáků jsou rozvíjeny především kompetence k učení, k řešení problémů, matematické kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi.

 

Realizace

Příklad dobré praxe je ukázkou realizace průřezového tématu Informační a komunikační technologie a Člověk a svět práce ve 3. ročníku odborného předmětu chemie studijního oboru analýza potravin dle ŠVP (podle RVP 29-42-M/01 Analýza potravin) naší školy. Předmět chemie je ve 3. ročníku vyučován v rozsahu 4 hodin týdně, 2 hodiny teorie a 2 hodiny laboratorního cvičení. Na laboratorní cvičení se žáci rozdělují do dvou skupin a pracují ve školní laboratoři fyzikální chemie. Zpracování výsledků měření je realizováno 2 x za pololetí (tj. 2 x 2 vyučovací hodiny) v učebně IKT, kde má každý žák k dispozici osobní počítač. Na první hodině jsou žáci informativní metodou (formou výkladu a demonstrace) seznámeni s možnostmi zpracování výsledků na osobním počítači. Vyučující využívá dostupné prostředky informačních a komunikačních technologií v učebně IKT, především osobní počítač, dataprojektor a interaktivní tabuli. Druhou vyučovací hodinu učitel připraví pro žáky teoretické výsledky měření analýzy potravin, žáci tyto výsledky individuálně pod vedením vyučujícího zpracovávají a vyhodnocují (příloha 1 – příklad z laboratorního cvičení). Na konci hodiny učitel se žáky probere nejvhodnější způsob zpracování těchto výsledků. Další hodiny zpracování výsledků měření jsou realizovány formou samostatné práce, kdy žáci zpracovávají a vyhodnocují své vlastní výsledky měření získané na laboratorních cvičeních z chemie (příloha 2 – návod, protokol). Výsledkem je aktivní práce žáků na zpracování a vyhodnocení vlastních výsledků měření a diskuse vhodných postupů s vyučujícím a se spolužáky.

 

Použité metody: informativní metody – výklad, demonstrace, metody tvořivého charakteru – samostatná práce jednotlivců

 

Nutné pomůcky a prostředky: počítač, tiskárna, dataprojektor, interaktivní tabule

 

Reflexe PDP

Žáci se učí využívat prostředků informačních a komunikačních technologií pro své budoucí povolání, zvyšují své odborné znalosti a aplikují je na pracovištích, kde vykonávají odborné praxe. Slabinou může být zajištění učebny IKT na dobu laboratorního cvičení z chemie.

 

Hodnocení

Žáci pracují v hodině chemie (laboratorní cvičení) na jednotlivých úkolech dle rozpisu a vyučující hodnotí práci žáků (aktivitu, zručnost, dodržování správné laboratorní praxe a bezpečnosti, apod.) v průběhu každého laboratorního cvičení. Zpracování výsledků měření je spolu s vypracováním záznamu o práci (protokol) součástí celkového hodnocení úkolu.

 

Použitá literatura a zdroje:

  • RVP 29-42-M/01 Analýza potravin
  • ŠVP dle RVP 29-42-M/01 Analýza potravin, platné od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
  • Skarupská, H. Výukové metody ve vyučování odborných předmětů. Praha: NIDV, 2007. s. 28. ISBN 80-86956-06-7
  • vlastní zkušenosti z výuky předmětu chemie


Příloha

Příklad z laboratorního cvičení

Při refraktometrii byla zjištěna lineární závislost mezi měřenou veličinou index lomu (nD) a hmotnostní koncentrací chloridu draselného v g/l. Index lomu byl měřen za teploty 20 °C. Naměřené výsledky byly zpracovány do tabulky. Sestrojte grafickou závislost indexu lomu na hmotnostní koncentraci a zjistěte koncentraci vzorku A, u něhož byl naměřen index lomu 1,3450, a koncentraci vzorku B, u něhož byl naměřen index lomu 1, 3565.

Destilovaná

voda

1

2

3

4

5

Hm. koncentrace

(g/l)

0

30

60

90

120

150

Index lomu

1,3330

1,3395

1,3460

1,3520

1,3585

1,3650

Tabulka hodnot:

 

 

 

Grafické zpracování:

grafické zpracování (22,57 KB)

 

Výsledek:

Po vynesení lineární grafické závislosti byla zjištěna koncentrace vzorku A 56 g/l a koncentrace vzorku B 110,5 g/l.

 

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky