Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Závěrečná konference projektu Kurikulum S

25.11.2011   www.msmt.cz  

http://www.msmt.cz/ministerstvo/zaverecna-konference-projektu-kurikulum-s

úterý 22. listopadu 2011 proběhla závěrečná konference tříletého projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání . Jeho cílem bylo poskytnout různými formami pomoc učitelům středních odborných škol v kurikulární reformě. Z konference vyplynulo, že se tento cíl podařilo naplnit v několika rovinách.

Pomoc pedagogům přímo v kraji

Pokud učitelé narazili během reformy na problém, mohli ho konzultovat v regionálních konzultačních centrech, která byla zřízena v rámci projektu Kurikulum S. Kromě konzultací pro zástupce škol pořádala centra vzdělávací akce, stáže ve firmách, exkurze na odborná pracoviště nebo kulaté stoly. Síť regionálních konzultačních center zajišťuje plošnou působnost projektu v celé republice. Za dobu svého trvání uspořádala konzultační centra dohromady přes 360 vzdělávacích akcí, poskytla více než 900 konzultací a proškolila již přes 8 tisíc pedagogických pracovníků. Regionální konzultační centra budou školám nabízet pomoc i po skončení projektu v březnu 2012 v rámci udržitelnosti projektu. Služby nabízejí centra na svých webových stránkách, kontakty na RKC najdete na www.nuov.cz/kurikulum.

Publikace pro učitele odborných škol

Za dobu trvání projektu vyšla řada publikací a několik dalších se chystá ještě pro závěr projektu v březnu 2012. Jde o metodické příručky, příklady dobré praxe odborných škol a další publikace prezentující výsledky šetření, která se uskutečnila v rámci projektu. Například sborník Příklady dobré praxe SOŠ a SOU nabízí čtenářům 32 příkladů dobré praxe z různých oborů a typů škol. Příručka Žákovské projekty cesta ke kompetencím přináší 30 příkladů žákovských projektů, které mohou usnadnit učitelům přípravu na výuku a zavést do pedagogické práce projektové vyučování. Publikace Výukové strategie v praxi pilotních škol vychází ze sledování výuky podle školních vzdělávacích programů ve vybraných 27 středních odborných školách a učilištích zapojených do projektu Kurikulum S. Učitele odborných škol publikace seznamuje s tím, jaké výukové strategie používají učitelé pilotních škol pro rozvíjení klíčových i odborných kompetencí žáků, které metody a prostředky se jim ve vyučování nejvíce osvědčují.

S názory učitelů na kurikulární reformu seznamuje čtenáře publikace Moderní odborná škola. Představuje výsledky výzkumného šetření mezi řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli pilotních středních odborných škol zapojených do projektu. Publikace upozorňuje na široké spektrum problémů spojených se zaváděním kurikulární reformy. Připravovaná dvoudílná publikace Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol ukáže, jak přistupovat k aplikaci průřezových témat do ŠVP a vlastní výuky. Příručky obsahují desítky příkladů a ukázek realizace průřezových témat v různých školách, oborech a vyučovacích předmětech a vyjdou na začátku příštího roku.

Aktuální informace o výstupech projektu včetně publikací ke stažení jsou k dispozici na webových stránkách www.nuov.cz/kurikulum.

* Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky