Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Žákovské projekty – Kapitoly z novodobých dějin

Příkad dobré praxe; žákovský projekt  

Autoři: Ing. Václav Halada, Mgr. Petra Vrtělková, SOŠ StříbroStřední odborná škola Stříbro byla od roku 2005 pilotní školou MŠMT v projektu Pilot S, který se zabýval přípravou metodiky a tvorbou ŠVP ve středních odborných školách a následně jejich ověřením v 1. a 2. ročnících. Po ukončení Pilotu S jsme pokračovali projektem Kurikulum S v ověřování ve 3. a 4. ročnících. Ze třech studijních oborů naší školy (Agropodnikání, Veřejnosprávní činnost, Přírodovědné lyceum) se práce na projektech týkala dvou oborů - Agropodnikání a Veřejnosprávní činnost.

 

Součástí ověřování ŠVP jsou také žákovské projekty, které jsme do ŠVP zařadili jako tzv. „projektové dny“. Projektová metoda nabízí velmi mnoho realizačních variant, nástrojů i výstupů.

- je cílená, promyšlená a organizovaná,

- je koncentrovaná kolem základní myšlenky, tématu,

- komplexně ovlivňuje žákovu osobnost,

- vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení,

- výsledný produkt posiluje smysl učení,

- propojuje život školy se životem obce a širší společností.

 

Jako zdařilý příklad projektových dnů v naší škole uvádíme projekt žáků 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost, který byl realizován v dubnu 2011 s názvem „Kapitoly z novodobých dějin“.Projekt má čtyři části


První část projektu „Příprava“ spočívala především ve shromáždění podkladů a výrobě informačních panelů k období novodobých dějin. Do projektu jsme zahrnuli dvě témata:

  • Vývoj zákonodárné moci v letech 1918–1989.
  • Konkrétní momenty 2. světové války v našem regionu.

Žáci v této části vyrobili panely s tématy, například: „Státní moc Rakousko-Uherska, Holocaust, Bunkry a opevnění na Stříbrsku, Demarkační linie, Město Stříbro za 2.světové války apod.

 

Druhá část projektu „Program lektorů Klubu vojenské historie- Infanterie o.s.“ probíhala na zahradě školy. Účastnili se jí i ostatní žáci školy, učitelé a zájemci z řad veřejnosti. Lektoři prakticky předvedli ukázku uniforem, výstroje a zbraní německé branné moci, seznámili nás s úlohou, začleněním a insigniemi pozemního vojska. Předvedení bylo spojeno se zajímavým výkladem a doplněno dobovým vojenským vybavením vojska (radiostanice, polní telefony a telefonní ústředna apod.)

 

Překvapením při praktické ukázce lektorů byla kontrola Odboru správních činností Policie ČR. Na základě ohlašovací povinnosti Klubu vojenské historie Policie ČR provedla kontrolu správné evidence funkčních zbraní a režimové činnosti při ukázce. Pro žáky oboru Veřejnosprávní činnost i pro všechny ostatní účastníky to byl zcela konkrétní a praktický příklad kontrolní činnosti státního orgánu.

 

Třetí část projektu „ Beseda žáků s představiteli města Stříbra“ se uskutečnila v posluchárně školy. Žáci 2. a 3. ročníků měli možnost diskutovat se starostou města Stříbra o aktuálních problémech, které město v současnosti řeší.

 

Čtvrtá část projektu „publicita“ zahrnovala zpracování fotodokumentace z jednotlivých částí projektu a doplnění připravených informačních panelů. Zpracované informační panely byly vystaveny v prostorách školy a také ve vstupních prostorách historické radnice města Stříbra, kde byly přístupné široké veřejnosti. Fotodokumentace projektu byla umístěna na webových stránkách města Stříbra a na webu školy.

 

 

Přínos projektových dnů


Přínos spatřujeme především v rozvoji klíčových kompetencí žáků, kteří při této aktivitě:

- shromáždí materiály k určitému problému,

- vyhodnotí získané podklady,

- společně pracují v týmu,

- sestaví pracovní verze k řešení,

- zpracují cizojazyčné verze popisek komentářů,

- finalizují výsledky práce do prezentace,

- prezentují výsledky skupinové práce ostatním žákům školy, sociálním partnerům, rodičům.

 

 

Závěr


Projektové dny jako forma výuky se v rámci ověřování ŠVP v naší škole osvědčily. Projektové vyučování je nejkomplexnější vyučovací metodou, která posiluje motivaci žáků a učí je důležitým dovednostem - spolupracovat, diskutovat, formulovat názory, řešit problémy, tvořit a hledat informace. I proto budeme v projektovém vyučování pokračovat.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky