Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Využití metod RWCT ve výuce větné skladby češtiny

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání  

Autor: Mgr. Pavel Mareš

Škola: VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk

 

Klíčová slova

metody programu RWCT, pětilístek, práce s textem, volné psaní, nepravidelnosti větné stavby, anakolut, zeugma

 

Stručná anotace

Popis modelového vyučovacího bloku (2 vyučovací hodiny) na téma – nepravidelnosti ve stavbě věty. Využití třífázového modelu výuky v předmětu český jazyk ve 3. ročníku střední odborné školy. Využití metod RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení).

 

Kontext

Předmět: Český jazyk – jazyková výchova

Téma: Nepravidelnosti větné stavby

Obor studia: technické lyceum

Ročník: 3., třída TL3

Počet žáků: 30

Doba trvání jednotky: dvě vyučovací hodiny

 

Cíle

Žák

-          dokáže ve větě/souvětí najít (označit) problémové místo, které narušuje větnou stavbu a které brání porozumění textu;

-          seřadí věty/souvětí se shodnými rysy porušení větné stavby;

-          popíše vlastními slovy porušení větné stavby vět/souvětí;

-          porovná vlastní popis porušení (nepravidelnosti) větné stavby vět/souvětí s informacemi v odborném textu (učebnici) a výsledek shrne;

-          vytvoří vlastní charakteristiku určitého typu nepravidelnosti stavby vět/souvětí;

-          pracuje ve skupině (naslouchá druhému, respektuje jeho názory, rozvíjí i jeho nápady, dokáže se dohodnout na společném stanovisku).

 

Realizace

Souvislosti a návaznosti:

Rámcový vzdělávací program pro obor technické lyceum – část Výsledky vzdělávání: Žák se orientuje ve výstavbě textu.

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura, vyšší úroveň obtížnosti (platný od školního roku 2009/2010), didaktický test: část 1.5.3. Žák nalezne nedostatky a chyby ve výstavbě věty/souvětí a vybere nejvhodnější opravu; část 1.8.2. Žák posoudí výstavbu textu a identifikuje její případné nedostatky.

Školní vzdělávací program VOŠ a SPŠ Šumperk pro 3. ročník oboru technické lyceum – část Výsledky vzdělávání a kompetence: Žák posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu, nalezne nedostatky (nepravidelnosti větné stavby) a chyby a navrhne opravu (vazby, předložky, spojovací výrazy, slovosled).

Tematický plán pro 3. ročník oboru technické lyceum:

Nauka o větě a souvětí: (10 vyučovacích hodin)

-          úvod do nauky

-          skladební vztahy

-          větné členy

-          věta a souvětí, významové vztahy

-          zvláštnosti ve větném členění, nedostatky a nepravidelnosti ve stavbě věty, pořádek slov

-          praktická cvičení

Jde o nové a obtížné téma. Žáci prošli úvodními čtyřmi částmi tematického celku. Téma tedy navazuje na předcházející části.

Cíle:

Jsou uvedeny výše.

Metody ověření dosažení cílů:

Žáci v diskuzi porovnají shodné rysy porušení větné stavby; porovnají vlastní popis porušení větné stavby s informacemi v odborném textu.

Metody použité při lekci: (jde o metody programu RWCT) – pětilístek, práce s textem, volné psaní (žáci pracují s pracovním listem).

I. EVOKACE

Blok začíná popisem práce – skupinová práce žáků ve dvojicích s pracovními listy. Prvním úkolem bylo vypracovat „pětilístek“ na téma Zvláštní věta. Znění věty bylo součástí zadání. Vyučující doprovodil zadání k tomuto kroku informací, že ve větě nejsou smysluplné vztahy mezi větnými členy a že věta nemá jednoznačný význam. Tento krok vyžaduje doprovodný komentář zejména pro ty, kteří nepracují v režimu RWCT – Pětilístek je metoda třífázového vyučování, používá se v první a třetí fázi, v příloze je uvedeno schéma pětilístku.

II. UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU

Žáci stále pracují ve skupinách (stejné složení dvojic) s textem, který je součástí pracovního listu. V úvodní části si mají přečíst celkem šest vět/souvětí a napsat tu část věty/souvětí, kde se nachází porušení větné stavby – nepravidelnost. V následujícím úkolu provádí seřazení vět/souvětí do dvojic podle podobné nepravidelnosti. Dále (úkol číslo 3) sdílejí se spolužáky z jiné dvojice, proč rozdělili věty/souvětí právě do těchto dvojic; popisují vlastními slovy porušení větné stavby. Vlastní popis porušení větné stavby v úkolu číslo 4 porovnávají s odborným textem v učebnici (Kostečka J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha 2007) a výsledek porovnání shrnou – zapíší do pracovního listu. V následujícím úkolu žáci přiřadí k výsledku porovnání typ nepravidelnosti, se kterým se seznámili v učebnici (odborný termín).

III. REFLEXE

Žáci stále pracují s pracovními listy a vytváří vlastní charakteristiku jednoho z typů nepravidelnosti větné stavby včetně příkladu (věty/souvětí), a to formou hesla do populárně-naučné encyklopedie. Hesla na konci hodiny sdílejí v rámci třídy, komentují je.

Poté porovnávají to, co o nepravidelnostech větné stavby věděli na začátku hodiny, s tím, čeho dosáhli na jejím konci.

 

Výsledky

Vyučovací blok (2 vyučovací hodiny) byl realizován s využitím třífázového modelu výuky a s využitím metod RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) z těchto důvodů: všichni žáci se během celého bloku aktivně účastnili výuky – učili se, nebyl na ně pouze přesouván obsah učiva (jako např. během frontální výuky); všichni žáci dosáhli stanovených cílů vyučovacího bloku a 73% žáků v opakovacím testu získalo výbornou známku. Sami žáci hodnotili ve zpětné vazbě vyučovací blok nejen jako velice náročný, ale i přínosný a efektivní.

Cíle a jejich plnění v podobě komentáře učitele:

Žák dokáže ve větě/souvětí najít (označit) problémové místo, které narušuje větnou stavbu a které brání porozumění textu.

Většina žáků označila správně problémové místo v uvedených větách/souvětích. Splněno.

Žák seřadí věty/souvětí se shodnými rysy porušení větné stavby.

Seřazování už bylo problematičtější, žáci ocenili možnost sdílení. Cíle dosáhla většina, i když přiznávali nejistotu. Splněno.

Žák popíše vlastními slovy porušení větné stavby vět/souvětí se shodnými rysy.

Zápisy popisů byly velice zajímavé, lišily se ve všech dvojicích, přestože ve své většině popisovaly identické typy nepravidelnosti. Některým žákům to činilo velké problémy, protože byli nuceni formulovat vlastními slovy – přemýšlet. Částečně splněno.

Žák porovná vlastní popis porušení (nepravidelnosti) větné stavby vět/souvětí s informacemi v odborném textu (učebnici) a výsledek shrne.

Většině dvojic se úkol podařil, často otevřeně přiznávali své omyly, byť jen drobné. Splněno.

Žák vytvoří vlastní charakteristiku určitého typu nepravidelnosti stavby vět/souvětí.

Diference výsledků byla velká, mnohdy šlo o originální a správné charakteristiky a zejména vlastní příklady. Některé dvojice nereflektovaly, že jde o encyklopedii, jejich charakteristika byla stručná a odpovídala textu z učebnice. Splněno.

Žák pracuje ve skupině (naslouchá druhému, respektuje jeho názory, rozvíjí i jeho nápady, dokáže se dohodnout na společném stanovisku).

Žáci v převážné většině ocenili práci ve skupinách, možnost sdílet odlišné názory, diskutovat o nich, dokázat se dohodnout na výstupu. Splněno.

Výsledky opakování:

Opakování formou identifikace nepravidelností a uvedení věty/souvětí do správného tvaru – absolvovalo všech 30 žáků, z toho známkou výborně hodnoceno 21 žáků. Jsem přesvědčen, že dvouhodinový blok byl pro žáky přínosný. Skoro všichni uvedli, že po celou dobu intenzivně pracovali, museli se sami ve skupině „prokousat“ k cíli a jednoznačně označili dvouhodinovku za úspěšnou z hlediska pochopení, zapamatování a využití při tvorbě vlastního textu.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Pracovní list viz PŘÍLOHA – pracovní list, učebnice: Kostečka J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha 2007

 

Použitá literatura a zdroje

Kostečka J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha 2007

www.kritickemysleni.cz

Vzdělávací program RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Kritické myšlení, o.s.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky