Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Výuka renesance a humanismus pomocí metod RWCT

Příklad dobré praxe; téma: Vyučovací metody,  estetické vzdělávání  

Autor: Tomáš Kropáček

Škola: SPŠ Chemická, Brno, Vranovská 65, 614 00  BrnoKlíčová slova


Renesance, humanismus, Leonardo da Vinci, ad fontes, nové výukové metody

 

 

Stručná anotace


45minutová lekce zaměřená na úvod k učivu literatura období renesance a humanismus za použití metod: klíčová slova, metoda ano x ne, párové čtení, V. Ch. D.

 

 

Kontext


Dvě třídy 1. ročníku střední průmyslové školy: v 1. třídě je 27 žáků (z toho 2 žáci se specifickou poruchou učení - SPU), ve 2. třídě je 22 žáků (1 žák s SPU). Výuce předcházel didaktický test na středověkou literaturu, poté následovala první lekce týkající se italské renesanční literatury.

 

 

Cíle


Cílem výuky bylo, aby žák dokázal:

 • vymezit dobu vzniku a trvání tohoto uměleckého směru a vysvětlit rozdíl mezi způsobem života v renesanci a v době středověku;
 • vysvětlit význam a původ slov renesance a humanismus;
 • vymezit základní období renesance a vysvětlit význam slova manýrismus;
 • demonstrovat na osobnosti Leonarda da Vinciho význam pojmu „renesanční člověk“ (tento cíl se během hodiny splnit nepodařilo).Realizace


 • EVOKACE

V 1. fázi vyučovací hodiny jsem se zaměřil na evokaci. Pomocí klíčových slov rozvoj vědy, knihtisk, Itálie, Leonardo da Vinci, Florencie a protiklad středověku jsem se snažil během cca 2 minut vyvolat u žáků představu slova renesance. Žáci se snažili vymyslet slovo, jež by podle nich této představě nejvíce odpovídalo, já jsem se s křídou v ruce snažil co nejrychleji zaznamenat jejich nápady a také jsem se pokoušel jim ještě trochu poradit (Co mohou mít tato slova společného? Jaké doby se mohou týkat)? Kdybych měl uvést nápady žáků, tak bych prozradil tyto: Škola, učebnice, kniha, malíř. Mám-li být upřímný, úspěšný jsem byl pouze ve 2. třídě, nemyslím si však, že by to bylo tím, že by žáci zjistili kýžené informace od svých spolužáků v 1. třídě.

 

V obou třídách jsem pak klíčová slova skryl (zavřel jsem křídlo tabule), důvod vysvětlím níže. Pro fázi evokace jsem si také, jakkoli to možná zní nezvykle, připravil metodu ano x ne (konkrétní znění otázek viz příloha); každý žák dostal malou tabulku, do jejíhož 1. sloupce doplňoval dle svého uvážení slůvka ano, nebo ne. Tato fáze hodiny trvala žákům 3 minuty. Myslím, že rychlosti jejich odpovědí pomohl fakt, že tuto metodu jsme od začátku školního roku (podotýkám, že nyní šlo o leden) použili několikrát.

 

 • UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU

Ve 2. části hodiny (uchopení, uvědomění si významu) jsem žáky nechal přečíst text z učebnice Literatura pro 1. ročník SOŠ metodou připomínající párové čtení, přičemž jsem ovšem složení lavic prohodil.  Jeden žák četl text na stranách 168 a 169, druhý na stranách 170 a 171; na tuto aktivitu jsem žákům vymezil 15 minut. Poté si žáci vzájemně vyměnili informace a do příslušných kolonek doplnili po vzájemné konzultaci patřičné znaménko. Během jejich četby jsem na tabuli namaloval velkou tabulku a opatřil ji písmeny V. CH. D. Během výměny informací jsem procházel mezi lavicemi, sledoval žáky a snažil se zabránit situacím, kdy se pokoušeli od sebe odpovědi pouze opsat.

 

 • REFLEXE

Následovala společná kontrola reflexe daného textu s mou pomocí. Bylo pro mne velmi potěšující, když jsem v obou třídách v pozdějších hodinách zjistil, že asi ze 75 % byl původní odhad (tj. odpovědí ještě před četbou textu) žáků úspěšný, 2. a 3. sloupec byl dokonce u žáků úspěšný takřka na 85 %. Při pohledu na stanovené cíle si můžeme všimnout, že z 5 cílů jsme 4 splnili. Celá činnost od ukončení párového čtení až po odpověď poslední otázky trvala asi 5 minut.

Nastala fáze, na niž jsem se na jednu stranu nejvíce těšil, na stranu druhou jsem se jí trochu obával – reflexe celé hodiny metodou V. CH. D.[1]

Oběma třídám jsem se snažil vysvětlit, že do 1. sloupce (Vím) mají napsat především to, co se dozvěděli z daného textu. Musím rád konstatovat, že s touto fází žáci potíže neměli. Zato při vymýšlení otázek (Chci se dozvědět) jsem se v 1. třídě velmi namáhal, abych z nich nějaké otázky dostal. Pomohlo až několik mých záchytných otázek: Kteří autoři patří k představitelům renesance, jak se jmenují jejich díla, jaké žánry se rozvíjely …. Po těchto nápovědách vznesli žáci dotazy, např.: V jakých zemích kromě Itálie se renesance rozvíjela? Prosadila se i v českých zemích? V jakých zemích se neprosadila? Vrcholně spokojen jsem naopak mohl být ve 2. třídě, kde hned první dotaz Rozvíjely se v době renesance divadelní hry?, což bylo totiž jediné tvrzení, pro něž nemohli žáci při četbě studijního textu najít odpověď, naplnil všechna má očekávání. I další dotazy se mi líbily: Jak se jmenovali další renesanční umělci? Patřil mezi renesanční umělce i W. Shakespeare? Má renesance význam i pro dnešní lidi? Zde hned přišla odpověď pro D (Dověděl/-a jsem se), protože jeden ze žáků okamžitě odpověděl, ano, byl přece natočen film Šifra mistra Leonarda. Této fázi, reflexi – Dozvěděl jsem se, ale vlastně i fázi Vím, jsem se pak věnoval především v následujících hodinách během zkoušení a zjistil jsem, že se mi v jednom případě nevyplatila zavádějící informace z textu, který jsem připravil k metodě ano x ne. - Slovo renesance (dále už jenom R) znamená zánik antiky.

Celá fáze trvala zhruba 16 minut, čímž mi do konce hodiny zbyly necelé 4 minuty.

Nyní přišel čas na celkovou reflexi hodiny pomocí klíčových slov, jež vymýšleli samotní žáci; proto jsem na začátku hodiny svá klíčová slova „schoval“. Celkově jsem se dozvěděl 6 klíčových slov nebo slovních spojení: humanismus, vzdělání, objevy, radostný život, Leonardo da Vinci, 14. – 16. století. V jednom případě tedy došlo k absolutní shodě s mými klíčovými slovy, význam ostatních slov si byl podobný.

[1] I když se obecně předpokládá, že k reflexi hodiny slouží pouze fáze D, dovoluji si tvrdit, že v tomto případě byly reflexí všechny 3 části této metody.Výsledky

S odstupem přibližně jednoho měsíce hodnotím zmíněnou fázi jako vydařenou, ale velmi náročnou. Bylo pro mne dost složité zapisovat odpovědi žáků, proto pro příště bych asi tuto činnost nechal na vybraných žácích, sám bych se snažil pouze „moderovat“. Navíc mi zbylo málo času, takže domácí úkol – renesance v Itálii ze stran 173 – 175 z učebnice Literatura pro 1. ročník SOŠ, zadat pouze bleskově. Součástí domácího úkolu pro lepší pochopení test, který měli žáci po přečtení textu vyplnit (viz příloha). Celkově se dá shrnout, že hodina byla opravdu hodně náročná, žáci si dobře počínali především u metody ano x ne, kterou znali, průměrně u metody klíčových slov, již znali pouze někteří, a nejhůře u metody V. CH. D., která byla pro žáky novinkou.

 

Závěrem bych rád podotknul, že se hodina i přes náročnost povedla. Myslím, že nebude od věci ji příště znovu v této podobě použít.Nutné pomůcky a prostředky


Soukal, Josef a kol: Literatura pro 1. ročník SOŠ. SPN. Praha 2008.

ISBN 978-80-7235-384-2

Připravené materiály -; viz přílohy


Použitá literatura a zdroje

Soukal, Josef a kol: Literatura pro 1. ročník SOŠ. SPN. Praha 2008.

ISBN 978-80-7235-384-2Přílohy:

Otázky k textu Dante a Petrarca

 1. Jakým jazykem psal Dante svá díla?
 2. Dantovo nejznámější dílo, Božská komedie, je:

a)             legendou

b)             divadelní hrou

c)             eposem

d)            dvorskou lyrikou

 1. Vyhledejte si v patřičné příručce (viz předešlé hodiny mluvnice) význam slova smyslnost a didaktický a podle předešlých hodin literatury (počátky středověku) vysvětlete termín alegorie.
 2. Jaké číslo hraje v Dantově díle nejdůležitější roli? Dokažte to.
 3. Kdo je průvodcem hlavní postavy záhrobními říšemi, proč nesmí do Ráje?
 4. V úryvku textu … umělecky nejpůsobivější částí je Peklo, v níž Dante sugestivně líčí výjevy z říše prokletých … Nahraďte zvýrazněné slovo nejvhodnějším synonymem:

a)             upřímně

b)            věrolomně

c)             nepřesně

d)            přesvědčivě

 1. Podle úryvku textu … autorovo pojetí Odyssea: jako ten, kdo přestoupil meze stanovené bohy, je vystaven spravedlivé odplatě (ztroskotá), zároveň je však oslaven jako ztělesnění lidské touhy po poznání. …, můžeme usoudit, že:

a)             Dante uznával boží zákony, ale zároveň si vážil lidského rozumu

b)            Dante neuznával boží zákony, stavěl nad ně lidský rozum

c)             Dante uznával boží zákony a odsuzoval lidský rozum

d)            Dante se stal vzorem pro mnohé následovníky

 1. Vysvětlete (s pomocí přecházejících znalostí) termín trubadúr.
 2. Jak se jmenovala Petrarcova vyvolená dívka?

10.  Přesně definujte sonet!

 

Metoda ano x ne

Renesance, 1. ročník

Do prvního sloupce následující tabulky napište prosím vždy odpověď ano, nebo ne, podle Vašeho uvážení. Prosím neopisujte, není to klasifikované.

 

Tvrzení

Před čtením

Po čtení

V textu

Slovo renesance (dále už enom R) znamená zánik antiky

 

 

 

R vznikla ve 14. století v Itálii

 

 

 

Samotné slovo R pochází z angličtiny

 

 

 

V době R došlo k velkému rozkvětu umění

 

 

 

R se projevovala ve všech druzích umění

 

 

 

První fází R byl tzv. manýrismus

 

 

 

S R souvisí snaha o nápravu církve, tzv. reformace

 

 

 

Ve středu zájmu stojí Bůh

 

 

 

Umělci kladli velký důraz na rozum

 

 

 

Humanismus (dále už jen H) zdůrazňuje lidskou důstojnost

 

 

 

Rozvíjí se literární díla psaná formou dopisů

 

 

 

V literárních dílech přibývá dramatizace,  proto se rozvíjí divadelní hry

 

 

 

V době R se píše v národních jazycích

 

 

 

Typickou R osobností byl Leonardo da Vinci

 

 

 

Ideálem R a H byl všestranně schopný člověk

 

 

 


Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky